مقاله پژوهشی: راهبردهای حضور بسیجیان در شبکه‌های اجتماعی مجازی در سطح جهان اسلام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دکترای مدیریت راهبردی

3 استاد و رئیس دانشگاه ایوانکی

چکیده

در فرایند رشد پدیده‌های مجازی، بشر به شبکه‌های اجتماعی مجازی رسید. مسئله این تحقیق، فقدان راهبردهای مدون و مشخص برای بسیج در حوزه شبکه‌های اجتماعی مجازی در سطح جهان اسلام است. پرسش اصلی تحقیق این است که راهبردهای بسیج در حوزه شبکه‌های اجتماعی مجازی در قبال جهان اسلام چیست؟ با بهره‌‌گیری از روش تدوین راهبرد با روش توصیفی و با توجه به چالش‌های موجود انقلاب اسلامی و مقاومت در کشورهای اسلامی و همچنین با درنظر گرفتن ظرفیت‌ها و مأموریت‌های بسیجیان، هدف‌ها و راهبردهای بسیج در شبکه‌های اجتماعی مجازی در سطح جهان اسلام با تکیه ‌بر خبرگی احصاء شد. نتایج به نمونه آماری خبرگان ارائه شد. بیش از 80 نفر از کارشناسان، مسئولان و استادان دانشگاهی مرتبط با بسیج و فضای مجازی در انجام پژوهش مشارکت کردند. با بررسی نظرات خبرگان، نتایج بازبینی و در خاتمه، هدف‌های راهبردی و راهبردهای بسیج در حوزه شبکه‌های اجتماعی در قبال جهان اسلام ارائه ‌شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، بسیج باید در شبکه اجتماعی مجازی برای توسعه شبکه مقاومت و مقابله با تکفیری‌ها و صهیونیسم در کشورها به شکل فعال تلاش نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategies for Basij’s Attendance in the Social Networks towards Islamic World

نویسندگان [English]

 • Ahmad Qasemi 1
 • Saeed Mojarradi 2
 • Ali Mohamad Ahmadvand 3
1 PhD student of Higher National Defense University
2 Doctor of Strategic Management
3 Professor and President of Ivanki University
چکیده [English]

In the process of the growing virtual phenomenon, the human acceded to social networks. The problem of this research is the lack of clear and concise strategy for Basij in the area of social networks towards Islamic World. The Question of this research is; what are the Basij’s strategies in the field of social networks towards Islamic World? By employing the descriptive method and strategy development with regard to the challenges of the Islamic Revolution and resistance in Muslim countries and also with regard to capacity and Basij mission were identified the goals and strategies of Basij on the virtual network community towards Muslim World by relying on the expertise. The results were presented to a sample of experts. More than eighty experts, officials and academics related to Basij and virtual space participated in the study. By examining the experts, review results and in the end, we were presented strategic goals and strategies in the field of Basij’s social networking towards Muslim World. The results indicated that the Basij should actively attempt in the virtual social network for resistance and fight against the Takfiris and Zionists in these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Basij`s Strategies
 • Social Networks
 • Takfiri Groups
 • The Islamic Resistance
 1. الف. منابع فارسی

  1. آقاجانی، سعادت و همکاران (1392)، بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای شبکه‌های اجتماعی مجازی از منظر امنیت ملی و ارائه الگوی مناسب، مطالعه گروهی، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده امنیت.

  2. آقایی، سیدسعید (1391)، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا؛ اطلاع‌رسانی، سازماندهی و گسترش سریع تحولات»، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره دوم.

  3. احمدی‌ مقدم، اسماعیل (1386)، استراتژی نیروی مقاومت بسیج در جنگ آینده، رساله دکتری، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع.

  4. انبارهای سلاح عربستان را از رقیب منطقه‌ای به یک تهدید نیابتی تبدیل می‌کند (1394/04/06)، قابل دستیابی در http://www.tasnimnews.com/fa/news

  5. جعفری، محمدعلی (فرمانده کل سپاه) (سخنرانی)(93/7/7)، اختتامیه نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب، قابل‌ دستیابی در: Basij.ir

  6. جلالی، علی‌اکبر (1392)، روند‌های رشد و توسعه شبکه‌های اجتماعی در فضای اینترنت، ارائه‌ شده در: همایش شبکه‌های اجتماعی، تهران، دانشگاه امام حسین(ع).

  7. حیدری، حسین، شاوردی، تهمینه (1392)، تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر همگرایی و واگرایی قومی، ارائه‌شده در: همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه‌های اجتماعی، تهران، جهاد دانشگاهی.

  8. خانیکی، امیرحسین (1392)، شبکه‌های اجتماعی و امنیت ملی، تهدیدات و فرصت‌ها، مجموعه مقاله‌های همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه‌های اجتماعی، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

  9. خلیلی شورینی، سیاوش (1389)، روش‌های پژوهش آمیخته، تهران، انتشارات یادواره کتاب.

  10. دعائی، مهدی، ذوالفقارزاده، مهدی (1392)، تشکیل امت اسلامی، جایگاه شبکه‌های اجتماعی در دیپلماسی عمومی کشورهای جهان اسلام، ارائه‌شده در: همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه‌های اجتماعی، تهران، جهاد دانشگاهی.

  11. شاهزاده سعودی در توییتر سرمایه‌گذاری کرد (1390/9/28)، قابل دستیابی در: http://isna.ir/fa/news/9009-18212

  12. عبداللهی، محمد (1393)، مخاطرات امنیتی شبکه‌های اجتماعی، تهران، دانشگاه امام حسین(ع)، مرکز مطالعات راهبردی و آینده‌‌پژوهی جنگ الکترونیک و دفاع سایبری.

  13. عقیلی، سیدوحید، جعفری، علی (1392)، بررسی اهداف آشکار و پنهان شبکه‌های اجتماعی، ارائه‌ شده در: همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه‌های اجتماعی، تهران، جهاد دانشگاهی.

  14. فعالیت بی‌امان داعش در شبکه‌های اجتماعی (1393/4/12)، قابل دستیابی در: http://shafaf.ir/fa/news/265268/

  15. کاستلز، مانوئل (1389)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، جلد 1، ظهور جامعه شبکهای، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران، طرح نو.

  16. گیوی، محمد، دهقانی محمدآبادی، صادق، اسماعیلی، محمدرضا (1392)، نقش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی در انقلاب تونس، ارائه‌ شده در: همایش تخصصی شبکه‌های اجتماعی، تهران، جهاد دانشگاهی.

  17. مطهری، مرتضی (1389)، مجموعه آثار، ج 17، تهران، نشر صدرا.

  18. مهانیان، علیرضا، مجردی، سعید (1393)، راهبرد ج.ا.ایران در قبال شبکه‌های اجتماعی مجازی در جنگ آینده، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دوازدهم، شماره 46.

  19. مهرگان، محمدرضا، زالی، محمدرضا (1385)، در جست‌وجوی فنون تعیین روایی در پژوهش‌های مدیریتی، فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره چهاردهم.

  20. نای، جوزف (1390)، آینده قدرت در قرن بیست‌‌ویکم، شبکه‌های اجتماعی قدرت برتر قرن 21، ترجمه رضا مراد صحرایی، تهران، انتشارات حروفیه.

  21. یزدخواستی، بهجت، عدلی‌پور، صمد، سپهری، آسیه (1391)، تحلیل محتوای صفحات و گروه‌های شبکه اجتماعی فیس‌ بوک با نظریه حوزه عمومی هابرماس، فصلنامه مطالعات وتحقیقات اجتماعی در ایران، دوره دوم، شماره 1.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Abdo, Geneive (2015), Salafists and Sectarianism: Twitter and Communal Conflict in the Middle East, The Center for Middle East Policy at Brookings, available at: www.brookings.edu.
  2. Berger, J.M, Morgan, Jonathon (March 2015), The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World, Analysis Paper, No. 20.
  3. Drapeau, Mark and Wells, Linton (April 2009), Social Software and National Security: An Initial Net Assessment, New York, Center for Technology and National Security Policy National Defense University.
  4. Hand, Matthew (2010), An Exploration of The Relationship among online Social Network Usage, Intimacy Social Comparison Tendencies and Relationship Satisfaction, A Dissertation Presented In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy College of Education Louisiana Tech University.
  5. Jones, Seth (2014), A Persistent Threat, the Evolution of al Qa’ida and Other Salafi Jihadists, available at: www.rand.org/giving/contribute.html.
  6. Zelin, Aron (2013), ICSR Insight: Up to 11000 Foreign Fighters in Syria; Stepp Rise among Western Europeans, New York, The International Center for the Study of Radicalization.
  7. Trevor, Johnston (2011), What’s Old is New Again: Social Media, Protests and the Enduring Role of Civil Society, available at: www.ucl.ac.uk