مقاله پژوهشی: شناسایی عوامل مرتبط با مولفه دفاعی - امنیتی جهت استحکام ساخت درونی قدرت نظام با تأکید بر منویات فرماندهی معظم کل قوا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دکتری علوم دفاعی راهبردی گرایش سیاست دفاعی و پژوهشگر جنگ آینده

3 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی

چکیده

استحکام ساخت درونی قدرت نظام، از طریق اتحاد و عزت ملی، با تکیه بر قدرت درون­‌زای داخلی باعث اقتدار ملی می­‌گردد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مرتبط با مؤلفۀ دفاعی- امنیتی جهت استحکام ساخت درونی قدرت نظام از نوع کاربردی بوده و به روش زمینه­‌ای - موردی با استفاده از شیوه‌­های آمار توصیفی انجام شده است. جامعه آماری 218 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 134 نفر می­‌باشد. اطلاعات این تحقیق از دو روش کتابخانه­‌ای، میدانی و اسناد و مدارک گردآوری و با طیف لیکرت تحلیل گردیده است. ابعاد مؤلفه دفاعی - امنیتی عبارتنداز: 1. نرم­‌افزاری (ارزش‌محور و انسان‌محور)؛ 2. سخت­افزاری (توان‌محور و قابلیت‌محور) 3. هوشمندانه (دانش‌محور و فناوری‌محور). ساخت درونی قدرت نظام ج.ا.ایران باعث استحکام رابطه بین مثلث رهبری، نظام و ملت است؛ بنابراین بین قدرت دفاعی - امنیتی و استحکام ساخت درونی قدرت نظام ج.ا.ایران یک رابطه مستقیم و دوسویه جهت نیل به اقتدار ملی وجود دارد. بر اساس منویات مقام معظم رهبری(مدظله­‌العالی) جنبه­‌های معنوی و مادی مؤلفه دفاعی - امنیتی به‌ترتیب اولویت عبارتنداز: اسلام­خواهی، عزم ملی، ایستادگی و اقتدار ملی، دانش و فناوری درو‌ن­‌زا، قوای مسلح قوی، خودکفایی، ظرفیت­‌های بالقوه درونی، حفظ انسجام و وحدت ملی، آرمان­‌گرایی در هدف و واقع‌گرایی در عمل و مدیریت جهادی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Factors Related to the Deffensive-Security Component to strengthen the Internal Construction of the System power with the Emphasis on the Commandments of the Supreme Commander-in-Chief

نویسندگان [English]

 • Amir Hayat Moghaddam 1
 • Fathollah Kalantari 2
 • Abbas Fallah 3
1 Ph.D. student of Political Geography, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
2 PH.D of Strategic Defense Science Defense Policy Orienteering and Future War Researcher
3 PH.D of Strategic Defense Science
چکیده [English]

The strength of the internal construction of the system’s power, results in national authority through a national unity and dignity with an internal endogenous power. This research was conducted with the aim of identifying the factors related to the defensive-security component in order to strengthen the internal construct of the system. It was an applied research and using descriptive statistics method was conducted using a case-field approach. The statistical population involved 218 individuals that through using the Cochran formula, the sample size was 134 individuals. The data of this research have been collected using two methods of library, field and documents and records and analyzed using the Likert scale. Dimensions of the defensive-security component include: 1. Software-oriented (value-centered and human-centered); 2. Hardware-based (power-driven and capability), and 3. Intelligent (knowledge-based and technology-based).
The internal construction of the power of the I.R. of Iran’s system strengthens the relationship between the triangle of leadership, the system and the nation; therefore, there is a direct and two-way relationship between the defensive-security power and the strength of the internal construction of the power of I.R. of Iran’s system to achieve the national authority.  According to the directives of the Supreme Leader, the spiritual and material aspects of the defensive-security component are the according to their priority as: Islamism, national resolution, national standing and authority, indigenous knowledge and technology, strong armed forces, self-sufficiency, potential internal capacities, maintaining national cohesion and unity, idealism in purpose and realism in action and jihadist management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • defense
 • security
 • national authority
 • The strength of the internal construction of the power of the system
 1. الف. منابع فارسی

  1. قرآن کریم

  2. بیانات و سخنرانی­‌های مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا(مدظله­‌العالی)، قابل دسترس در پایگاه اینترنتی به آدرس: www.khamenei.ir

  3. افتخاری، اصغر، (1393)، راهبرد تهدید در مقابل تهدید در سیاست دفاعی ج.ا.ایران، تهران، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره، 88، دانشگاه جامع امام حسین(ع).

  4. اخضریان، علی، (1392)، عناصر قدرت‌آفرین در ساخت درونی نظام، تهران، فصلنامه علوم سیاسی،شماره 152، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

  5. تهامی، سیدمجتبی، (1382)، امنیت ملی ج.ا.ایران، تهران، انتشارات آجا.

  6. تلیس، اشلی، جانیک بایالی، کریستوفر لین و ملیسا مک­فرسون، (1383) سنجش قدرت ملی در عصر فراصنعتی، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین­‌المللی ابرار معاصر.

  7. حافظ‌نیا، محمد‌رضا، (1386)، قدرت و منافع ملی (مبانی، مفاهیم و روش­‌های سنجش)، تهران، نشر انتخاب.

  8. حافظ‌نیا، محمدرضا، (1390)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، ‌مشهد، انتشارات پاپلی.

  9. جعفری، اصغر، (1392)، دیپلماسی دفاعی در اندیشه­‌های مقام معظم رهبری، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

  10. راش، مایکل، (1377)، جامعه و سیاست: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، انتشارات سمت.

  11. عاصف، رضا، (1387)، احزاب و گروه‌های سیاسی ایران، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.

  12. فرانکل، جوزف، (1376)، روابط بین‌الملل در جهان متغیر، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

  13. فرتوت، محسن، (1393)، انقلاب اسلامی و استحکام‌بخشی ساخت درونی قدرت، تهران، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، دانشگاه عالی دفاع ملی.

  14. قوام، سیدعبدالعلی، (1391)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران، انتشارات، سمت.

  15. کاظمی، علی‌اصغر، (1369)، دیپلماسی در عصر دگرگونی در روابط بین‌الملل، تهران، نشر قومس.

  16. کلانتری، فتح­‌ا‌...، (1395)، نقش عوامل مؤثر ژئوپلیتیکی بر راهبرد دفاعی - امنیتی ج.ا.ایران در مقابل تهدیدها از مبدأ سرزمینی عراق، تهران، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.

  17. مویر، ریچارد، (1379)، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمه دره میرحیدر و سیدیحیی صفوی، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

  18. منوچهری، عباس، (مهر و آبان 1376)، قدرت مدرنیسم و پست‌مدرنیسم، دوماهنامه اطلاعات اقتصادی- سیاسی، مؤسسه‌ اطلاعات.

  19. نبوی، عباس، (1388)، فلسفۀ قدرت، تهران، انتشارات سمت.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Ellict, Geffry.M & Robert Regionald ,(1989), The Arms Control- Disarmanent, and Military Security Lutovinov.
  2. Jones, Richard Wyn, (1999), Security, Strategy & critical Theory, London mLynne Rienner publishers.
  3. Oxford Advanced Learner's Dictionary, (2005), 7th edition: London,Oxford Press;Threat.