مقاله پژوهشی: ارائه الگویی برای ارزیابی شایسگی‌های پاسداری در سازمان‌های دفاعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

ارزشیابی شایستگی پاسداری و به­‌نوعی شایستگی‌های افراد، می‌تواند از یکسو رضایت کارکنان را تأمین کند و از سوی دیگر، رضایت مدیران و مسئولان سازمان را به­‌همراه داشته باشد. این مقاله الگوی ارزیابی شایستگی‌های پاسداری در سازمان‌های دفاعی را در چهار بُعد و 19 مؤلفه ارائه می‌نماید. در این پژوهش ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق و بررسی شاخص‌های استخراج‌شده و مصاحبه با خبرگان، ابعاد و مؤلفه‌های الگو استخراج ‌شد و در قالب پرسشنامه بین خبرگان توزیع گردید که روایی و اعتبار الگو مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. برای بررسی پایایی الگو نیز با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ مقدار 0/896 به­‌دست آمد و با استفاده از روش مقایسه زوجی AHP، وزن ابعاد الگو تعیین گردید. ابعاد اصلی الگوی ارزیابی شایستگی‌های پاسداری در سازمان‌های دفاعی «عملکرد» با وزن 0/58، «خصوصیات کاری» با وزن 0/168، «ویژگی‌های ارزشی» با وزن 0/154، «توانمندی‌ها» با وزن 0/098 هستند، همچنین کارکنانی به‌منظور آزمون الگو انتخاب شدند که با استفاده از روش TOPSIS وSAW رتبه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Assessing the Competencies of Guardianship in Defense Organizations

نویسندگان [English]

 • Ardeshir Ahmadi 1
 • Shahram Ali Yari 1
 • Reza Nodrati 2
1 Assistant Professor of Imam Hossein University (AS)
2 Master of Science in Economic and Social Systems Engineering, Imam Hossein University of Technology
چکیده [English]

Assessing the competency of guardianship and somehow competencies of individuals can on the one hand provide employee’s satisfaction, and on the other hand, the satisfaction of managers and officials of the organization. This paper presents the model of protection competencies assessment in defense organizations in four dimensions and 19 components. In this research, first the theoretical principles and research background and reviewing extracted indices and interviewing with experts, dimensions and components of the model were extracted and analyzed using a questionnaire distributed among experts. The reliability and validity of the model were verified by the experts. In order to examine the reliability of the model, Cronbach's alpha coefficient was estimated 0.889 and using the AHP pair comparison method, the dimensions of the pattern were determined. The main dimensions of the model for assessing the competencies of guardianship in defensive organizations are "performance" with a coefficient of 58.8, "work characteristics" with a weight of 0/168, "value attributes" with a weight of 0/154, "capabilities" with a weigh of 0/910, as well as employees were selected as the for testing this pattern that were classified using TOPSIS and SAW method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competency appraisal
 • Defense Organizations
 • The merits of guardianship
 • Human Resources
 1. الف. منابع فارسی

  1. الوانی، مهدی، (1390)، مدیریت عمومی، تهران، نشر نی.

  2. حمیدی‌زاده، محمدرضا و معصومه حسین‌زاده شهری، (1387)، طراحی مدل تعیین شایستگی‌های محوری سازمانی (موردکاوی: شرکت ایران‌خودرو)، چشم‌انداز مدیریت، شماره 29.

  3. دیانتی، محمد و عرفانی، مریم، (1388)، شایستگی‌ها: مفاهیم و کاربردها، ماهنامه تدبیر، شماره 206.

  4. رابینز، استیفن، (1384)، مدیریت رفتارسازمانی، ترجمه فرزاد امیدواران، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

  5. رضائیان، علی و اسدالله گنجعلی، (1390)، مدیریت عملکرد: چیستی، چرایی و چگونگی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

  6. ساکت چقوش، علیرضا، (1389)، طراحی الگوی ارزیابی عملکرد افسران ارشد ستاد سازمان بسیج مستضعفین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه امام حسین(ع)، دانشکده فنی مهندسی.

  7. سلامی، حسین، (1390)، فرماندهی و رهبری نظامی، تهران، انتشارات سپاه.

  8. سلیمانی، ایوب، (1380)، ارائه مدلی مناسب بررای ارزشیابی عملکرد فرماندهان و مدیران شاغل در جایگاه‌های سرداری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده فنی مهندسی.

  9. سماواتی، حسن و سیدامیررضا نجات، (1388)، بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان ناجا از دیدگاه مدیران، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 22.

  10. سنجری، احمدرضا، (1390)، طراحی و استقرار آزمایشی نظام ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان ودجا، پروژه تحقیقاتی، تهران، معاونت منابع انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

  11. سنجری، احمدرضا و محمدرضا قرآیی­‌آشتیانی، (1393)، الگوی راهبردی بومی ارزشیابی عملکرد کارکنان و مدیران نیروهای مسلح ج.ا.ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 45.

  12. سهامی‌فرد، حسن، (1392)، طراحی مدل شایستگی مدیران در سازمان عملیات هوایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده فنی و مهندسی.

  13. سیدجوادین، سیدرضا، (1392)، مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران، انتشارات نگاه دانش.

  14. علوی، سیدامین‌ا...، (1380)، ارزشیابی عملکرد کارکنان، نظریه‌ها، اصول و روش‌های ارزشیابی، مجله مدیریت دولتی، شماره 10.

  15. عیسایی، حسین، احمد بیطرف و ابراهیم مردانی کرمانی، (1389)، برون‌سپاری راهبردی مؤثر برای اصلاح و بهبود الگوی مصرف در آماد و پیشتیبانی نیروهای مسلح، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 29.

  16. غضنفری، رضا، (1384)، تعیین اولویت سرمایه‌گذاری در صنعت دفاعی با استفاده از تصمیم‌‌گیری چندمعیاره (MCDM)، تهران، دانشگاه جامع امام حسین(ع).

  17. فضلی، صفر، (1384)، طراحی الگوی ارزیابی عملکرد مدیر در سازمان‌های دولتی، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکد مدیریت.

  18. قاضی‌زاده‌فرد، سیدضیاءالدین و محمدسعید اتابکی، (1391)، معرفی الگوی برون‌سپاری در سازمان‌های دفاعی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 39.

  19. مالمون، زینب، (1384)، بررسی شایستگی‌های مدیران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس مدل بازخور 360 درجه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی.

  20. میرسپاسی، ناصر، (1385)، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات میر.

  21. ناصحی‌فر، وحید، محمدرضا سعادت و ابوالفضل معصوم‌زاده­‌ زواره، (1389)، الگوی ارزیابی قابلیت‌ها و شایستگی‌های مدیران وزارت بازرگانی، بررسی‌های بازرگانی، دوره جدید، سال هشتم، شماره 41.

  22. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (1388)، آینده‌پژوهی، تهران، مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Ennis, M.R, (2008), Competency Models: A Review of the Literature and the Role of the Employment and Training Administration (ETA), New York, Department of Labor.
  2. Foot, M & Hook, C, (2008), Introducing Human Resource Management, New York, Prentice Hall.
  3. Herlein, M & Scaperlanda, A, (2009), An Examination of Managerial Competences and their Relationship to Performance, Journal of European Industrial Training, 32 (4) Hospira, I,  (2009), Competency-based Governance A Foundation for Board and Organizational Effectiveness, Chicago, Center for Healthcare Governance and Health, Research & Educational Trust.
  4. Lievans, F, Sanchez, J. I, & De Corte, W, (2004), Easing the Inferential Leap in Competency Modeling: the Effects of Task-related Information and Subject Matter Expertise, Journal of Applied Psychology, Vol. 57.
  5. Scott, D.S, Graham, R.C, Amy, H, Nick, T.P, (2011), Competency Modeling in Extension Education: Integrating an Academic Extension Education Model with an Extension Human Resource Management Model, Journal of Agriculture Education, Vol 54.
  6. Shrestha, Shuruti, (2007), Improving Employee Performance Appraisal Method through web – based Appraisal Support System, Ieice Transactions on Information and Systems, Vol E90-D, No. 10.
  7. Jurgita, Siugzdinien, (2006), Competency Management in the Context of Public Management Reform”, Public Policy and Administration, Vol 18, Issue 2.
  8. Rahmah, I, Syahida Zainal, A, (2010), Impact of Workers’ Competence on their Performance in the Malaysian Private Service Sector, Business and Economic Horizons, Vol. 2, Issue 02.