شناسایی و تبیین پیشران‌های آینده منابع انسانی در صنایع دفاعی با رویکرد آینده‌پژوهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی