تبیین مختصات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بخش دفاع براساس منویات و تدابیر امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه افسری امام علی

2 استادیار دانشکده فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

برابر تدابیر ابلاغی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله­‌العالی) و به منظور حرکت هدفمند و مشخص به سمت هدف‌های عالیه کشور، دستورکار قطعی نظام جمهوری اسلامی، دنبال کردن الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی است. مقاله حاضر به تبیین مختصات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با محوریت بخش دفاع می‌پردازد. این مقاله از نظر هدف، اکتشافی است و با بررسی اسناد و مدارک موجود و تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری(مدظله‌­العالی) به شناسایی و تبیین این مهم پرداخته شده است. رویکرد این پژوهش، استقرایی و چگونگی انجام آن، کیفی است. باتوجه به ماهیت پژوهش، از نظریه داده‌­بنیاد استفاده شده است. برابر نظریه ارائه شده، خوداتکایی و خودکفایی به‌عنوان شرایط علی، عدالت­‌محوری به‌عنوان طبقه محوری، سرمایه اجتماعی به‌عنوان عامل مداخله‌­گر، اخلاق­‌مداری به‌عنوان بستر و زمینه‌ساز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواهند بود که پیامد و نتیجه راهبردهای ­تعامل و کنش شامل ارتقای توان علمی و خوداتکایی، فرصت­‌شناسی و آینده­‌نگری، سیاست­‌گذاری و برنامه‌­ریزی، بهبود مستمر، گفتمان‌سازی، توکل، ارتقای توانمندی و شایستگی مدیران، نگاه سامان­‌مند و فراگیر است.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: www.khamenei.ir

2. آقاجانی، احمد و محمود عسگری، (1389)، الزام­‌های نظری طراحی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 31.

3. افجه­‌ای، سیدعلی اکبر، عبدالحسین خسروپناه و عباداله بانشی، (1393)، طراحی الگوی جامع رهبری اثربخش سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی،  دوره سوم، شماره 7.

4. امامی، سیدمجید، (1392)، از جامعه‌­شناسی تاریخی ایران تا نظریه سیاستی پیشرفت (توسعه)؛ نقش پارادایم ماهیت­‌گرا در ترسیم الگوی اسلامی ـ ایرانی هویت ملی، فصلنامه مطالعات ملی، سال چهاردهم، شماره 4.

5. خلوصی، محمدحسین، (1391)، شاخص مشارکت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معرفت سیاسی، سال چهارم، شماره 2.

7. ساعد، نادر، (1390)، چارچوب تدوین الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی و جنبه‌­های دفاعی آن: رهیافتی حقوقی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 32 .

8. سیف­‌الدین، امیرعلی و امیرحسین رهبر، (1392)، تسهیل­‌گری اسلام در جهت تحقق اقتصاد دانش­‌بنیان؛ نگرشی جدید به بستر نهادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال پنجم، شماره 4.

9. سید­جوادین، سیدرضا و محمدرحیم اسفیدانی، (1389)، تئوری­‌سازی داده‌­بنیاد و نرم‌­افزار Atlas.ti، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

10. دانایی‌­فرد، حسن، سیدمهدی الوانی و عادل آذر، (1386)، روش‌­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: نشر صفار.

12. عبدی، بهنام و میثم توکلی، (1395)، مفهوم‌پردازی مدیریت جهادی در پرتو آموزه‌های نهج‌البلاغه، فصلنامه پژوهش‌­های مدیریت انتظامی، شماره 16، دوره یازدهم (شماره دوم).

13. عبدی، بهنام و سیدحمید خدادادحسینی، (1394)، گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران: تبیین نقش آموزش عالی، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، سال سوم، شماره دوم.

14. عبدی، بهنام و علی طاهری، (1394)، مفهوم‌­پردازی مدیریت جهادی در پرتو قرآن کریم، فصلنامه مطالعات بین‌­رشته‌­ای دانش راهبردی، سال پنجم، شماره 18.

15. قاضی‌­زاده، سید ضیاءالدین، (1389)، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نقش نیروهای مسلح، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 31.

16. قانعی­‌راد، محمدامین و آرش موسوی، (1387)، نظریه­‌های دانش و ویژگی­‌های ساختاری اقتصاد ایران، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 4.

17. مختاریان‌­پور، مجید، (1395)، مدل فرایندی طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فصلنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دوره 4، شماره 8.

 

ب. منابع انگلیسی

  1. Fitjar, R. D. & Rodríguez-Pose, A. (2013). Firm collaboration and modes of innovation in Norway, Research Policy, 42-128– 138.
  2. Lundvall, B. A; Rasmussen, P. & Lorenz, E; (2008); Education in the Learning Economy: A European perspective; Policy Futures in Education, Volume 6 Number 6.
  3. Magnusson, L. & Ottosson, J. (1997); Evolutionary Economics and Path Dependency; Northampton: Edward Elgar Publishing, Inc.
  4. Strauss, A. & Corbin, J. (1992). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, California: Sage Publications, Inc.
  5. Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, California: Sage Publications, Inc., second edition.