مقاله پژوهشی: شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌های حاصل از راهبرد استانداردسازی در صنایع دفاعی کشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

2 استادیار مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی ارومیه

3 استادیار، دانشکدة مکاترونیک، گروه مهندسی مکانیک، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

چکیده

DOR:20.1001.1.17351723.1398.17.68.3.0
جایگاه راهبردی یک کشور در قرن حاضر به ترکیبی از نفوذ اقتصادی و نظامی آن کشور بستگی خواهد داشت. برای توسعه فناوری، استانداردسازی اجتناب‌ناپذیر بوده و رشد صنعتی و اقتصادی را برای یک کشور رقم می‌زند. با توجه به پیشرفت‌های قابل‌توجه بخش دفاعی کشور در نوآوری و پدیدآوری محصولات و خدمات نوین، لزوم تمرکز بر استانداردسازی اصطلاح‌ها و تعریف‌های سازمان‌ها، فرایندها، خدمات، محصولات دفاعی و فناوری­‌های فنی سخت‌افزاری به‌عنوان یکی از شاخصه‌های بنیادین کیفیت و ایمنی در آن‌ها، امری اجتناب‌ناپذیر و توسعه استانداردسازی دفاعی، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دفاعی در کشور به‌شمار رفته است. در این پژوهش با بهره‌‌گیری از نظرهای 14 نفر از خبرگان استانداردسازی، پرسشنامه­‌ای محقق‌ساخته با طیف لیکرت و با کمک فرمول کوکران حجم نمونه محاسبه شده و از 92 نفر از کارشناسان فناوری و استانداردسازی برخی از صنایع دفاعی کشور اطلاعات به‌دست آمد. با استفاده از تحلیل همبستگی متغیرها، فرصت‌های راهبردی حاصل از مشارکت صنایع دفاعی کشور در استانداردسازی، شناسایی و با استفاده از تحلیل واریانس، این عوامل به ترتیبِ میزان اثرگذاری رتبه‌بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان ‌می‌دهد که تسهیل همکاری و سازوکارهای هماهنگ‌کننده، تسهیل تحقیق‌‌و‌توسعه و اثرگذاری در تدوین قوانین و سیاست‌های دولتی، مهم‌ترین فرصت‌های حاصل از مشارکت در استانداردسازی برای صنایع دفاعی کشور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Positioning Opportunities Resulting from Standardization Strategy in Country's Defense Industry

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Salemi Najafabadi 1
 • Sohrab Abdullahzadeh 2
 • javad fahim 3
1 Master of Arts in Industrial Engineering
2 Assistant Professor in Industrial Engineering - Urmia University of Technology
3 Assistant Professor, Faculty of Mechatronics, Department of Mechanical Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran
چکیده [English]

The strategic status of a country in the present century will depend on a blend of economic and military influence. In order to develop technology, standardization has been unavoidable and has created industrial and economic growth for a country. Regarding the outstanding developments of the country's defense sector in terms of innovation and creation of new products and services, the need to focus on standardization of the terms and definitions of organizations, processes, services, defense products and technical technologies as basic characteristics of quality and safety in them has been an inevitable affair and development of defense standardization has always been one of the main concerns of defense in the country. In this research, the opinions of 14 standardization experts were used to design the researcher-made questionnaire with a Likert spectrum and with the help of Cochran's formula, the sample size was calculated and the data was collected from 92 technology and standardization experts of some defense industries. By means of the correlation analysis of variables, the strategic opportunities ensuing from the participation of the country's defense industry in standardization were identified, and using analysis of variance, these factors were graded in order of effectiveness. The results of this study show that facilitating cooperation and coordinating mechanisms, facilitating research and development and influencing the development of governmental laws and policies are the most important opportunities from participation in standardization for the country's defense industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Defense standard
 • standardization
 • defense industries
 • strategy
 • technology development
 1. الف. منابع فارسی

  1. توکلی، علی‌رضا، (1386)، ضوابط، مقررات و روش‌های مناسب انتقال تکنولوژی به کشور، تهران: دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران.

  2. دهقانی‌پوده، حسین و امین پاشایی هولاسو، (1386)، طراحی الگوی توسعه نوآوری سازمان‌های دفاعی با رویکرد راهبردی، فصلنامه علمی راهبرد دفاعی، سال پانزدهم، شماره 1. .

  3. دی ورایس، هنک، (1389)، استانداردسازی، ترجمه بهروز ریاحی، تهران: انتشارات مربع.

  4. راتاناواراها، آپیوات، (1395)، استانداردسازی دیرهنگام و هم‌پایی فناورانه، ترجمه مریم محمدروضه‌سرا و مجتبی بحیرایی، تهران: انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

  5. راسخ، فرانک و محرم غیاثوند، (1393)، الگوی ارزیابی انطباق مبتنی بر رویکرد نوین استانداردسازی دفاعی ایران، فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت، سال چهارم، شماره 14.

  6. عربی، عبدالحمید، (1386)، روش‌های انتقال تکنولوژی، ماهنامه تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی، شماره 179.

  7. کریمی، رامین، (1394)، راهنمای آسان تحلیل آماری با spss، تهران: نشر هنگام.

  8. مؤمنی، منصور و علی فعال‌قیومی، (1386)، تحلیل‌های آماری با استفاده از spss، تهران: انتشارات کتاب‌نو.

  9. هادوی، سید‌محمدمهدی، (1382)، لزوم تحول در سیستم استانداردسازی محصول، دوماهنامه توسعه مدیریت، شماره 50.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Axelrod, R., Mitchell, W., Thomas, R. E., Bennett, D. S., & Bruderer, E. (1995), Coalition formation in standard-setting alliances. Management science, 41 (9).
  2. Belleflamme, P. (2002). Coordination on formal vs. de facto standards: a dynamic approach. European Journal of political economy, 18 (1).
  3. Blind, K., & Gauch, S. (2009). Research and standardisation in nanotechnology: evidence from Germany. The journal of technology transfer, 34 (3).
  4. Blind, K., & Mangelsdorf, A. (2016). Motives to standardize: Empirical evidence from Germany. Technovation, 48.
  5. Blind, K., Filipovic, E., Lazina, L. . (2017). Motives to publish, to patent and to standardize: an explorative study based on individual engineers’ assessments. EURAS Proceedings 2017.
  6. Blind, K., Pohlisch, J., & Zi, A. (2018). Publishing, patenting, and standardization: Motives and barriers of scientists. Research Policy, 47 (7).
  7. Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1989). Innovation and learning: the two faces of R & D. The economic journal, 99 (397).
  8. Colins, J. C., & Porras, J. I. (1994). Built to last: Successful habits of visionary companies. NY: Harper Collins Publishers.
  9. Da Xu, L. (2011). Enterprise systems: state-of-the-art and future trends. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 7 (4).
  10. Egan, M. (2002). Setting standards: strategic advantages in international trade. Business Strategy Review, 13 (1).
  11. Glaister, K. W., & Buckley, P. J. (2000). Strategic motives for international alliance formation: the case of Australian universities. International Journal of Management, 17 (3).
  12. Gorkhali, A., Xu, L. D. (2017). Enterprise architecture: a literature review. Journal of Industrial Integration and Management, 2 (2).
  13. Henderson, R. M., & Clark, K. B. (1990). Architectural innovation: The reconfiguration of existing. Administrative science quarterly, 35 (1).
  14. Jiang, H., Zhao, S., Qiu, S., & Chen, Y. (2012). Strategy for technology standardization based on the theory of entropy. Information Technology and Management, 13 (4).
  15. Jiang, H., Zhao, S., Yin, K., Yuan, Y., & Bi, Z. (2014). An analogical induction approach to technology standardization and technology development. Systems Research and Behavioral Science, 31 (3).
  16. Jiang, H., Zhao, S., Li, Z., & Chen, Y. (2016). Interaction between technology standardization and technology development: a coupling effect study. Information technology and management, 17 (3).
  17. Jiang, H., Zhao, S., Yuan, Y., Zhang, L., Duan, L., & Zhang, W. (2018). The coupling relationship between standard development and technology advancement: A game theoretical perspective. Technological Forecasting and Social Change, 135.
  18. Jiang, H., Zhao, S., Zhang, S., & Xu, X. (2018). The adaptive mechanism between technology standardization and technology development: An empirical study. Technological Forecasting and Social Change, 135.
  19. Jiang, H., Zhao, S., Zhang, Z. J., & Yi, Y. (2018). Exploring the mechanism of technology standardization and innovation using the solidification theory of binary eutectic alloy. Technological Forecasting and Social Change, 135.
  20. Judson, L. V. H. (1976). Weights and measures standards of the United States: a brief history (Vol. 447). Department of Commerce, National Bureau of Standards.
  21. Li, L. (2018). China's manufacturing locus in 2025: With a comparison of “Made-in-China 2025” and “Industry 4.0”. Technological Forecasting and Social Change, 135..
  22. Martín, M. Á. B. (2011). the defence of the future: innovation, technology and industry, spanish ministry of defense.
  23. Müller, J. A. (2018). Standardization and international business: evidence from German micro data.
  24. O’Sullivan, E., & Brévignon-Dodin, L. (2012). Role of Standardisation in support of Emerging Technologies. Cambridge: Institute for Manufacturing, University of Cambridge.
  25. Özsomer, A., & Tamer Cavusgil, S. (2000). The effects of technology standards on the structure of the global PC industry. European Journal of Marketing, 34 (9/10).
  26. Riillo, C. A. (2013). Profiles and motivations of standardization players. International Journal of IT Standards and Standardization Research (IJITSR), 11 (2).
  27. Saad, M., Cicmil, S., & Greenwood, M. (2002). Technology transfer projects in developing countries furthering the Project Management perspectives. International Journal of Project Management, 20 (8).
  28. Sherif, M. H. (2001). A framework for standardization in telecommunications and information technology. IEEE Communications Magazine, 39 (4).
  29. Tassey, G. (2000). Standardization in technology-based markets. Research policy, 29 (4-5).
  30. van de Kaa, G., & de Bruijn, H. (2015). Platforms and incentives for consensus building on complex ICT systems: the development of WiFi. Telecommunications Policy, 39 (7).
  31. Wee, M., A. Tarca, and M. Chang. (2014). Disclosure incentives, mandatory standards and firm communication in the IFRS adoption setting. Australian Journal of Management, 39 (2).