مقاله پژوهشی: معرفی الگویی برای روش‌شناسی، ارزیابی و انتخاب فناوری در پروژه‌های تحقیق و توسعه نظامی (مطالعه موردی: یکی از مراکز تحقیقاتی نظامی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

DOR:20.1001.1.17351723.1398.17.68.6.3
پژوهش حاضر باهدف معرفی یک روش به‌منظور انتخاب مناسب‌ترین فناوری نظامی از میان فناوری‌های شناسایی شده جهت اکتساب آن از راه پروژه‌های تحقیق و توسعه، ارائه گردیده است. بنابراین، برای دستیابی به این مهم، مراحل پژوهش با ترکیب سه موضوع ارزیابی و انتخاب فناوری، راهبردهای فناوری‌های نظامی و همچنین پروژه‌های تحقیق و توسعه طراحی شده است. نتایج به‌دست آمده از این روش را می‌توان به دو دسته نتایج میانی و نهایی جمع‌بندی نمود. نتایج میانی مربوط به وزن‌دهی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی و انتخاب فناوری‌های نظامی می‌باشد. بر اساس این نتایج، معیارهای «هماهنگی با سیاست‌ها، راهبرد و رهنامه نظامی»، «قابلیت بازدارندگی نظامی»، «ارتقای خودباوری ملی و اعتماد به نفس محققان» و همچنین در میان دسته‌بندی مربوط به معیارها، گروه معیارهای «راهبرد و کارایی عملیاتی»، «اثر فناوری» و «خلاقیت و نوآوری» جزو بااهمیت‌ترین معیارهای انتخاب فناوری شناخته شدند. در نتایج نهایی نیز از میان 5 فناوری شناسایی‌شده، دو فناوری در پایش‌های مربوط به مرحله ارزیابی اولیه حذف شده و درنهایت فناوری‌های دارای شرایط براساس معیارهای منتخب با استفاده از روش «تاپسیس» به ترتیب B و D و C اولویت‌‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a Model for Methodology, Evaluation and Selection of Technology in Projects of Military Research and Development (Case Study: One of the Military Research Centers)

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohsen Mirbagheri 1
 • Ataullah Rafiei Atani 2
 • Reza Dashti 3
1 PhD Student in Technology Management, Iran University of Science and Technology
2 Associate Professor and Faculty Member of Iran University of Science and Technology
3 Assistant Professor and Faculty Member of Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

The purpose of this study is to present a method for selection of the most appropriate military technology from among the identified technologies to acquire it through research and development projects. Thus, to accomplish this aim, the research process is designed by merging three topics of evaluation and technology selection, military technology strategies, and research and development projects. The results obtained from this method can be summarized into two types of intermediate and final results. Intermediate results are related to weighting and prioritization of evaluation criteria and selection of military technologies. Based on these results, the criteria for "synchronization with military policies, strategy and guideline", "military deterrence ability", "promotion of national self-confidence and researchers' self-confidence" and also among the grouping regarding the criteria, the group of criteria  of "strategy and operational efficiency" "technology effect" and "creativity and innovation" were acknowledged as the most important criteria for technology selection. In the final results, out of the 5 identified technologies, two technologies were eliminated in the monitoring of the initial evaluation stage, and finally the conditioned technologies according to the selected criteria and using "TOPSIS" method were prioritized as B, D and C, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology identification
 • technology evaluation and selection
 • military technology
 • military research and development project
 1. الف. منابع فارسی

  1. آخوندی، عرفان، غلامرضا هاشم‌زاده خوراسگانی، حسین رحمانی یوشانلویی و مود میرکاظمی، (1392)، ارائه مدلی برای ارزیابی فناوری‌های ارتباطی در صنعت ارتباطات سیار، مجله مدیریت فناوری و اطلاعات، سال پنجم، شماره 4.

  2. الیاسی، مهدی، (1392)، نقش و جایگاه علوم و فناوری دفاعی در قدرت ملی و ارائه الگوی بهره‌گیری از آن در کاربردهای غیرنظامی، تهران: مرکز تحقیقات راهبردی ستاد کل نیروهای مسلح.

  3. توفیق، علی‌اصغر، سیدضیاءالدین قاضی‌زاده فرد و حسن رجبی‌مسرور، (1394)، شناسایی و اولویت‌بندی محرک‌ها و عوامل مؤثر در تعیین قابلیت برون‌سپاری طرح‌های پژوهش و توسعه نظامی، فصلنامه راهبرد نظامی، سال سیزدهم، شماره 51.

  4. توکلی کاشی، امیر و کارن ملاوردی خانی، (1385)، الگوریتمی برای پیشنهاد شیوه کسب فناوری در صنایع دفاعی ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران.

  5. حسینی، حسین، (1376)، مسائل اساسی سیاست تکنولوژی دفاعی در جهان سوم، مجله سیاست دفاعی، مقاله 4، دوره 8.

  6. خدابنده‌لو، حامد، (1390)، ارائه مدلی برای انتخاب فناوری صنعتی مناسب از میان فناوری‌های معرفی شده توسط متقاضیان تسهیلات از بانک صنعت و معدن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور.

  7. شریف، نواز، (1367)، مدیریت انتقال فناوری و توسعه، ترجمه رشید اصلانی، تهران: سازمان برنامه و بودجه.

  8. طباطباییان، سیدحبیب‌اله، بامداد صوفی و ابوالفضل باقری، (1387)، بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی و انتخاب فناوری‌های نرم، موردکاوی SPR، مجله سیاست علم و فناوری، دوره 1، شماره 3.

  9. فرسی، محمد، (1391)، بررسی و تعیین عوامل موثر در انتخاب تکنولوژی (مطالعه موردی یک شرکت دانش بنیان)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز: دانشکده مدیریت و حسابداری.

  10. موسوی، سیدمحمدجواد، مریم شریفی و مریم خودی، (1393)، تدوین مدل شناسایی و ارزیابی فناوری‌های نوین، موردنیاز و کلیدی صنعت برق ایران، دهمین همایش بین‌المللی انرژی، تهران.

  11. مهدی‌نژاد نوری، محمد و فرهاد نظری‌زاده، (1390)، شیوه انتخاب فناوری‌های اولویت‌دار دفاعی چهار کشور، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم‌وفناوری دفاعی.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Akhundzadeh, M. and Shirazi, B., (2016), Technology selection and evaluation in Iran's pulp and paper industry using 2-filterd fuzzy decision making method, Journal of Cleaner Production,vol. 16.
  2. Chee Meng Yap and Wm. E. Souder, (1993), A filter system for technology evaluation and selection, technovation, vol. 13.
  3. Chiesa, V., (2001), R&D strategy and organization: managing emerging technical change in dynamic contexts.: Imperial Collage Press.
  4. Collins, M. and Williams, L., (2014), A Three-Stage Filter for Effective Technology Selection, Research-Technology Management, vol. 57, No. 3.
  5. Fores, V., Bovea, M.D., and V Pérez-Belis, (2014), A holistic review of applied methodologies for assessing and selecting the optimal technological alternative from a sustainability perspective, Journal of Cleaner Production, No. 70.
  6. Jolly., D.R., (2012), Development of a two-dimensional scale for evaluating technologies in high tech companies, An empirical examination, Journal of engineering technology management , vol. 29, No. 2.
  7. Noordin, Shehabuddeen, David Probert, and Robert Phaal, (2006), From theory to practice: challenges in operationalising a technology selection framework, Technovation, vol. 26.
  8. Porter, M.E. (1985) Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, New York, p. 557.
  9. Shehabuddeen, N., Probert, D. and Phaal, R., (2006), From theory to practice: challenges in operationalising a technology selection framework, Technovation, vol. 26.
  10. Stacy, G.S. and Ashton, W.B., (1990), A structured approach to corporate technology strategy, journal of technology management, vol. 5, no. 4.
  11. Yap, C. and Souder, Wm. E., (1993), A filter system for technology evaluation and selection, technovation, vol. 13.