اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

شهرام نوروزانی کوهستانی

دکترای علوم دفاع راهبردی

rahbord-defaeeeemtrd.ir

سردبیر

سیدضیاءالدین قاضی زاده فرد

دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

zia.ghazizadehgmail.com

مدیر داخلی

محسن رستمی

دانش آموخته دکترای جغرافیای سیاسی

dr.mrostami1362gmail.com

اعضای هیات تحریریه

داود آقامحمدی

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

mohamad22bgmail.com

اصغر افتخاری

علوم سیاسی استاد دانشگاه امام صادق (ع)

asg.eftekharigmail.com

خسرو بوالحسنی

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

bolhasanikyahoo.com

ناصر پورصادق

poursadegh استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

dr.naser.poursadeghgmail.com

حسین دهقانی پوده

دانشیار دانشگاه مالک اشتر

mahnameh.csdrgmail.com

غلامعلی رشید

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

rahbord-defaeemtrd.ir

مجتبی سعادتی

استاد دانشگاه امام حسین (ع)

saadati1_myahoo.com

ناصر شهلائی

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

nasser.shahlaeimail.com

محمد مهدی نژاد نوری

استاد دانشگاه مالک اشتر

rahbord-defaeeemtrd.ir