اعلام زمان جلسه هیئت تحریریه 125 (زمستان 99)

جلسه هیئت تحریریه شماره 125 فصلنامه راهبرد دفاعی جهت بررسی مقالات برای چاپ در شماره 72 (زمستان 99) روز شنبه 25 بهمن‌ماه 99 ساعت 13 برگزار می گردد.