اعلام زمان جلسه هیئت تحریریه 120 (پاییز 98)

جلسه هیئت تحریریه شماره 120 فصلنامه راهبرد دفاعی جهت بررسی مقالات برای چاپ در شماره 67 (پاییز 98) روز شنبه 16 آذر ساعت 13 برگزار می گردد.