اعلام زمان جلسه هیئت تحریریه 121 (زمستان 98)

جلسه هیئت تحریریه شماره 121 فصلنامه راهبرد دفاعی جهت بررسی مقالات برای چاپ در شماره 68 (زمستان 98) روز شنبه 10 اسفندماه 98 ساعت 13 برگزار می گردد.