اعلام زمان جلسه هیئت تحریریه 122 (بهار 99)

جلسه هیئت تحریریه شماره 122 فصلنامه راهبرد دفاعی جهت بررسی مقالات برای چاپ در شماره 69 (بهار 99) روز شنبه 7 تیرماه 99 ساعت 14 برگزار می گردد.