اعلام زمان جلسه هیئت تحریریه 123 (تابستان 99)

جلسه هیئت تحریریه شماره 123 فصلنامه راهبرد دفاعی جهت بررسی مقالات برای چاپ در شماره 70 (تابستان 99) روز شنبه 1 شهریورماه 99 ساعت 14 برگزار می گردد.