اعلام زمان جلسه هیئت تحریریه 124 (پاییز 99)

جلسه هیئت تحریریه شماره 124 فصلنامه راهبرد دفاعی جهت بررسی مقالات برای چاپ در شماره 71 (پاییز 99) روز شنبه 17 آبان‌ماه 99 ساعت 14/15 برگزار می گردد.