نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. مقاله پژوهشی: تحلیل الگوهای ارزیابی و ارائه چارچوب مفهومی تصمیم‌گیری در سازمان‌های دفاعی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 131-162

قاسم فولادی؛ علیرضا صابرفرد؛ فاطمه مشهدی حاجی‌علی


2. مقاله پژوهشی: شناسایی شایستگی‌های عمومی مؤثر بر ارتقای ‌ظرفیت جذب ‌دانش فناورانه در صنایع پیشرفته دفاعی ج.ا.ایران؛ مطالعه موردی: صنعت فضایی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 155-193

مهدی محمدی؛ منوچهر منطقی؛ مهدی الیاسی؛ علیرضا صابرفرد؛ علی اصغر سعدآبادی