نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: ارائه الگویی برای ارزیابی شایسگی‌های پاسداری در سازمان‌های دفاعی

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 105-130

اردشیر احمدی؛ شهرام علی‌یاری؛ رضا ندرتی