نویسنده = ���������� ������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: تحلیل الگوهای ارزیابی و ارائه چارچوب مفهومی تصمیم‌گیری در سازمان‌های دفاعی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 131-162

قاسم فولادی؛ علیرضا صابرفرد؛ فاطمه مشهدی حاجی‌علی