نویسنده = ������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: معرفی الگویی برای اندازه‌گیری و ارزیابی قدرت سایبری یک سازمان دفاعی در ج.ا.ایران

دوره 18، شماره 1، بهار 1399، صفحه 13-36

بهزاد ربیعی؛ شهرام علی‌یاری؛ محمد مردانی شهربابک