نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: تحول در نیروهای مسلح ج.ا.ایران از منظر فرماندهی معظم کل قوا

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-28

مجتبی اسکندری؛ ایوب سلیمانی