مقاله پژوهشی: تحول در نیروهای مسلح ج.ا.ایران از منظر فرماندهی معظم کل قوا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 مدیر گروه سازمان و مدیریت مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

چکیده

تحول سازمان، نوعی راهبرد تغییر است که مبتنی بر نظریه، روش‌های عملی و ارزش‌هاست. در مواردی که از افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها به‌گونه‌ای بهینه استفاده نمی‌شود، تحول سازمان می‌تواند شرایط را بهبود بخشد. تحول در نیروهای مسلح به لحاظ گستره و عمق موضوعی و مصداقی، نیازمند تحقیقی ژرفانگر می‌باشد که منجر به الگویی عام گردد و می‌تواند در سایر بخش‌ها قابلیت پیاده‌‌سازی داشته باشد. هدف این تحقیق، درک و تبیین تحول در نیروهای مسلح از منظر فرماندهی معظم کل قواست. پرسش اصلی تحقیق این است که تحول در نیروهای مسلح از منظر فرماندهی معظم کل قوا چه مضامینی را در برمی‌گیرد؟ و اینکه تحول از دیدگاه ایشان دارای چه مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیری می‌باشد؟ از مجموع 110 مضمون استخراج‌ شده، 10 مضمون سازمان‌‌دهنده و یک مضمون فراگیر استخراج شده است. مضمون فراگیر، «نوسازی نیروهای مسلح در سایه دین (اخلاق)، استقلال و کارایی» است و مضامین سازمان‌دهنده نیز «چرایی تحول»، «چیستی تحول»، «مبانی تحول»، «اصول راهنمای تحول»، «رویکرد تحول»، «انواع تحول»، «چگونگی انجام تحول»، «ویژگی‌های سازمان متحول نیروهای مسلح ج.ا.ایران»، «الزام‌های تحول» و «نتایج تحول» می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolution in the Armed Forces of Iran from the Perspective of Iran's Supreme Commander-in-Chief

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Eskandari 1
 • Ayoob Soleimani 2
1 Associate Professor Imam Hussein University of Technology
2 Head of Department of Organization and Management of Strategic Center of Islamic Revolutionary Guard Corps
چکیده [English]

Organization evolution is a change strategy that is based on theory, practical ways and the values. In some circumstance that not optimized use from individuals, groups and organizations, organization evolution could be improve the situation. The transformation in the armed forces needs to a depth research that leads to a general model and so it could implement in other sectors. The goal of this research is the understanding and explaining the evolution in the Iran`s armed forces from the perspective of Supreme Commander-in-Chief. That is the principle question; what are the themes of armed forces evolution from the perspective of Supreme Commander? And what are the fundamental, organizer and comprehensive themes of transformation on his views? 10 themes are organizer and one theme is comprehensive, from total 110 themes. The comprehensive theme is "the renovation of armed forces in the shadow of religion (ethics), independence and efficiency" and organizer themes are "the reason for evolution”, “the why of evolution”, “the foundations of evolution"," the guidance principles for evolution”, “the approach of evolution”, “the types of evolution”, “how the performance of evolution”, “the changed organization features of I. R. Iran`s armed forces"," the requirements of evolution" and "evolution results"

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evolution
 • Supreme Commander-in-Chief
 • Evolution Approach
 • The Principles of Evolution
 • Changed Organization
 1. الف. منابع فارسی

  1. امیرکبیری، علیرضا (1385)، رویکردهای سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی، تهران، نگاه دانش.

  2. عابدی جعفری، حسن، تسلیمی، محمد سعید، فقیهی، ابوالحسن، شیخ‌زاده، محمد (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین؛ روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 10.

  3. کریمی قهرودی، محمدرضا، فشارکی، مهدی، طباییان، سیدکمال، حسنوی، رضا (1392)، الگوی تحول ودجا از منظر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در راستای تحقق پشتیبانی برخط از نیروهای مسلح، فصلنامه راهبرد دفاعی،  سال 11، شماره 43.

  4. حاجى عمو عصار، محمدتقی (1387)، مدیریت تغییر و تحول در سازمان ناجا، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره چهارم.

  5. فرنچ، وندال، بل، سیسیل اچ (1393)، مدیریت تحول در سازمان، ترجمه دکتر سیدمهدی الوانی و دکتر حسن دانایی‌فرد، تهران، انتشارات صفار.

  6. قاضی‌زاده فرد، سید‌ضیاء‌الدین و اتابکی، محمدسعید (1391)، معرفی الگوی برونسپاری در سازمان‌های دفاعی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 39.

  7. هلر، رابرت (1382)، مدیریت تغییر، ترجمه خدایار ابیلی و سعید علی میرزایی، تهران، سارگل.

  8. هی ز، جان (1392)، مدیریت تحول استراتژیک در تئوری و عمل، ترجمه دکتر اسدالله کرد نائیج و صبا سرمدی، تهران، مؤسسه کتاب مهربان نشر.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Backhard, R (1969), Organization Development: Strategies and Models, Reading, Mass, Addison-Wesley.
  2. Beer, M (1980), Organizational Change and Development: A Systems View, Santa Monica, Goodyear Publishing Co.
  3. Bennis, W(1969), Organization Development: its Nature, Origins, and Prospects,Reading, Addison-Wesley Pub Co.
  4. Kooter, J.P (1996), Leading Change, Boston, Mass, Harvard School Press.
  5. Pryor, Golden, Taneja, S, Humphreys, J, Anderson, D. and Singleton, L (January – June 2008), “Challenges Facing Change Management Theories and Research”, Delhi Business Review, vo1. 1, No. 1.