نویسنده = مصطفی تقوی
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: فرایند نیازسنجی و اولویت‌بندی پویش محیطی در بسیج

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-44

هادی عبدالملکی؛ مصطفی تقوی؛ ابراهیم نجفی