نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: بررسی و مقایسه بودجه نظامی ج.ا.ایران با کشورهای منتخب جهان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 43-68

محمد اسماعیلی؛ سیدمحمد علوی