بررسی و مقایسه بودجه نظامی ج.ا.ایران با کشورهای منتخب جهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس و مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 دانش آموخته دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

بودجه نظامی ج.ا.ایران در تناسب با تهدیدها شکل می‌گیرد، بنابراین باید به‌طورجدی موردمطالعه و برنامه‌ریزی قرار گیرد. یکی از راهکارهای برنامه‌ریزی بهینه در فرایند بودجه‌ریزی ج.ا.ایران مقایسه بودجه نظامی آن با سایر کشورهاست، از این جهت این تحقیق با هدف مطالعه تطبیقی به‌دنبال مقایسه بودجه نظامی ج.ا.ایران با بودجه نظامی برخی کشورهای جهان (آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین) است. به‌همین جهت هدف عمده این تحقیق شناسایی عوامل و مؤلفه‌های مهم و کلیدی اثرگذار بر بودجه نظامی کشورهای منتخب در مقایسه با بودجه نظامی ج.ا.ایران است. این پژوهش از نظر روش، توصیفی (موردی- زمینه‌ای)، از نظر نوع، کاربردی و از نظر رویکرد، آمیخته و در پایان از روش پیمایشی استفاده گردیده است. روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها در این پژوهش به‌صورت میدانی و کتابخانه‌ای و ابزارهای گردآوری اطلاعات، اسناد و مدارک و به‌ویژه دریافت نظرهای تخصصی جامعه صاحبنظران از پرسشنامه بوده است.  همچنین جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین مؤلفه‌های بودجه نظامی در ج.ا.ایران هزینه کارکنان، هزینه عملیات، تدارک و دستیابی، هزینه‌های مربوط به سازه‌های نظامی، هزینه توسعه پژوهش، آزمایش و ارزیابی هستند. در این خصوص رتبه و اولویت‌بندی آن‌ها با بهره‌گیری از آزمون فریدمن انجام و نتایج نشان‌دهنده این است که هزینه کارکنان به‌عنوان اولین اولویت در بودجه نظامی مطرح گردیده است. باتوجه به نتایج به‌منظور تعیین بودجه نظامی ج.ا.ایران در افق چشم‌انداز 1404، پژوهشگران نسبت به معرفی این مؤلفه‌ها و راه‌های تأمین و وصول آن‌ها مبادرت نموده تا جهت بهره‌برداری لازم، در اختیار کلیه مسئولین و پژوهشگران سازمان‌های مربوطه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. پناهی، علی (1386)، بودجه‌ریزی عملیاتی در نظریه و عمل، تهران: دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش­‌های مجلس شورای اسلامی.

2. حسینی‌متین، سیدمهدی (1388)، نظام بین­‌الملل پس از جنگ سرد و اثرات آن بر سیاست خارجی آمریکا،  فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، سال اول، شماره سوم.

3. علوی طبری، سیدحسن (1386)، اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی، تهران: دانشگاه الزهرا.

4. کردبچه، محمد (1390)، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، مجله برنامه و بودجه، شماره 101.

5. مشایخی، بیتا؛ عبدزاده کنفی، محمد؛ فرجی، امید (1393) بررسی امکان‌سنجی طراحی و استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه­های دولتی ایران مطالعه موردی دانشگاه تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حسابداری وحسابرسی مدیریت، سال نهم،‌ شماره 3.

 

ب. منابع انگلیسی

1. Aziz, Nusrate and Asadullah, Niaz, (2015), Military Spending, Armed Conflict and Economic Growth in Developing Countries in the Post Cold War Era,CREDIT Research Paper, No. 16/03.

2. Conetta, Carl and Knight, Charles, (1997). Post-Cold War US Military Expenditure in the Context of World Spending Trends, Project on Defense Alternatives, Retrieved from: <http://www.comw.org/pda/bmemo 10.htm.>

3. Dunne, Paul and Uye, Mehmet, (2002), Defence Spending and Development, Department of Economics, British University in Egypt and University of the West of England, pp. 1-19.

4. Nordhaus, William. Oneal, John and Russett, Bruce, (2009), The Effects of the Security Environment on Military Expenditures: Pooled Analyses of 165 Countries, 1950-2000, Cowles Foundation for Research in No. 1707, pp. 1-34.

5. Serfati, Claude, (2003), Links between the globalization of capital and militarism, newsletter attac, pp. 5-8.