مقاله پژوهشی: بررسی و مقایسه بودجه نظامی ج.ا.ایران با کشورهای منتخب جهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس و مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 دانش آموخته دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

بودجه نظامی ج.ا.ایران در تناسب با تهدیدها شکل می‌گیرد، بنابراین باید به‌طورجدی موردمطالعه و برنامه‌ریزی قرار گیرد. یکی از راهکارهای برنامه‌ریزی بهینه در فرایند بودجه‌ریزی ج.ا.ایران مقایسه بودجه نظامی آن با سایر کشورهاست، از این جهت این تحقیق با هدف مطالعه تطبیقی به‌دنبال مقایسه بودجه نظامی ج.ا.ایران با بودجه نظامی برخی کشورهای جهان (آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین) است. به‌همین جهت هدف عمده این تحقیق شناسایی عوامل و مؤلفه‌های مهم و کلیدی اثرگذار بر بودجه نظامی کشورهای منتخب در مقایسه با بودجه نظامی ج.ا.ایران است. این پژوهش از نظر روش، توصیفی (موردی- زمینه‌ای)، از نظر نوع، کاربردی و از نظر رویکرد، آمیخته و در پایان از روش پیمایشی استفاده گردیده است. روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها در این پژوهش به‌صورت میدانی و کتابخانه‌ای و ابزارهای گردآوری اطلاعات، اسناد و مدارک و به‌ویژه دریافت نظرهای تخصصی جامعه صاحبنظران از پرسشنامه بوده است.  همچنین جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین مؤلفه‌های بودجه نظامی در ج.ا.ایران هزینه کارکنان، هزینه عملیات، تدارک و دستیابی، هزینه‌های مربوط به سازه‌های نظامی، هزینه توسعه پژوهش، آزمایش و ارزیابی هستند. در این خصوص رتبه و اولویت‌بندی آن‌ها با بهره‌گیری از آزمون فریدمن انجام و نتایج نشان‌دهنده این است که هزینه کارکنان به‌عنوان اولین اولویت در بودجه نظامی مطرح گردیده است. باتوجه به نتایج به‌منظور تعیین بودجه نظامی ج.ا.ایران در افق چشم‌انداز 1404، پژوهشگران نسبت به معرفی این مؤلفه‌ها و راه‌های تأمین و وصول آن‌ها مبادرت نموده تا جهت بهره‌برداری لازم، در اختیار کلیه مسئولین و پژوهشگران سازمان‌های مربوطه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study and Comparison of the Military Budget of the Islamic Republic of Iran with Selected Countries of the World

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ismaeili 1
  • Seyed Mohammad Alavi 2
1 PhD student in Sports Management, Tarbiat Modares University and Shahid Sattari Aviation University Lecturer
2 PhD student in Strategic Management, University and Higher Research Institute of National Defense and Strategic Research, and lecturer at Shahid Sattari Aviation University
چکیده [English]

The military budget of the Islamic Republic of Iran is formed in proportion to the threats, therefore it must be seriously studied and planned. One of the optimal planning strategies in the budgeting process of the Islamic Republic of Iran is to compare its military budget with that of other countries. Thus, this study with the aims of a comparative study seeks to compare the military budget of the Islamic Republic of Iran with those of some countries (USA, Russia, France, England and China). Therefore, the main aim of this study is to identify the important and key factors and components affecting the military budget of selected countries in comparison with the military budget of the Islamic Republic of Iran. This research is a descriptive (case-contextual) applied study using a mixed-method approach, and a survey method. The method of data collection in this research was field and library and the instruments for data collection included documents and especially receiving specialized opinions of the expert community from the questionnaire. Descriptive and inferential statistical methods have also been used to analyze the data. The results show that the most important constituents of the military budget in the Islamic Republic of Iran are personnel costs, costs of operations, procurement and acquisition, costs related to military structures, costs of research development, testing and evaluation. In this regard, their ranking and prioritization was done using Friedman test and the results show that costs of staff have been regarded as the first priority in the military budget. According to the results in order to determine the military budget of the Islamic Republic of Iran in the horizon of 1404, researchers have introduced these components and ways to provide and receive them to be available to all officials and researchers of relevant organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative study
  • military budget
  • world countries
  • Iran military budget
الف. منابع فارسی
1. پناهی، علی (1386)، بودجه‌ریزی عملیاتی در نظریه و عمل، تهران: دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش­‌های مجلس شورای اسلامی.
2. حسینی‌متین، سیدمهدی (1388)، نظام بین­‌الملل پس از جنگ سرد و اثرات آن بر سیاست خارجی آمریکا،  فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، سال اول، شماره سوم.
3. علوی طبری، سیدحسن (1386)، اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی، تهران: دانشگاه الزهرا.
4. کردبچه، محمد (1390)، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، مجله برنامه و بودجه، شماره 101.
5. مشایخی، بیتا؛ عبدزاده کنفی، محمد؛ فرجی، امید (1393) بررسی امکان‌سنجی طراحی و استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه­های دولتی ایران مطالعه موردی دانشگاه تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حسابداری وحسابرسی مدیریت، سال نهم،‌ شماره 3.
 
ب. منابع انگلیسی
1. Aziz, Nusrate and Asadullah, Niaz, (2015), Military Spending, Armed Conflict and Economic Growth in Developing Countries in the Post Cold War Era,CREDIT Research Paper, No. 16/03.
2. Conetta, Carl and Knight, Charles, (1997). Post-Cold War US Military Expenditure in the Context of World Spending Trends, Project on Defense Alternatives, Retrieved from: <http://www.comw.org/pda/bmemo 10.htm.>
3. Dunne, Paul and Uye, Mehmet, (2002), Defence Spending and Development, Department of Economics, British University in Egypt and University of the West of England, pp. 1-19.
4. Nordhaus, William. Oneal, John and Russett, Bruce, (2009), The Effects of the Security Environment on Military Expenditures: Pooled Analyses of 165 Countries, 1950-2000, Cowles Foundation for Research in No. 1707, pp. 1-34.
5. Serfati, Claude, (2003), Links between the globalization of capital and militarism, newsletter attac, pp. 5-8.