نویسنده = مسعود محمدی الستی
الگوی آمریکا در جنگ مردم‌محور علیه نظام ج.ا.ایران

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 33-61

مسعود محمدی الستی؛ قاسم فولادی؛ هادی نهادی