نویسنده = محمد رضا ولوی
اصول وقواعد دکترین سایبری جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی- امنیتی

دوره 20، شماره 79، دی 1401

محمدرضا مرادی؛ محمد رضا ولوی؛ محمدرضا حسینی؛ شهرام نوروزانی