کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی:   راهبردهای بازآفرینی
شناسایی،تبیین و اولویت‌بندی راهبردهای بازآفرینی اراضی مراکز نظامی درون‌شهری (مطالعه موردی: پادگان 06 تهران)

دوره 21، شماره 82، مرداد 1402، صفحه 142-165

سید علی اکبر احمد ی؛ حسن مختاری گلپایگانی؛ محمد هاشم کمیلی