کلیدواژه‌ها = مطلوبیت‌های سیاسی – امنیتی‌
مقاله پژوهشی: هدف‌ها و مطلوبیت‌های سیاسی امنیتی ترکیه در تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 167-195

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ محمد فتحعلی