کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
معرفی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر ارتقای دانش سایبری سازمان‌های امنیتی ج.ا.ایران

دوره 20، شماره 78، دی 1401، صفحه 13-32

علیرضا شفیعی؛ مسعود باجلانی؛ عباس ملکی؛ محمودرضا شفیعی


مقاله پژوهشی: طراحی الگوی ایجاد سرمایه انسانی در سازمان‌های دفاعی

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 99-132

هادی نهادی؛ ناصر پورصادق؛ ناصر حمیدی؛ جواد محرابی