معرفی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر ارتقای دانش سایبری سازمان‌های امنیتی ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پدافند غیرعامل گرایش امنیت ملی، نویسنده مسئول

2 کارشناس ارشد حفاظت اطلاعات

3 استادیار جغرافیای سیاسی دانشکده فارابی

4 کارشناس ارشد پدافند غیرعامل گرایش امنیت ملی

چکیده

چکیده
پیچیدگی و گستردگی فضای سایبر و ارتباط حداکثری مأموریت­های سازمان­های امنیتی با این فضا، موجب فاصله گرفتن سازمان‌های امنیتی از دانش مطلوب سایبری شده است؛ بنابراین کاستن فاصله موجود نیازمند پرداختن به عوامل مؤثر در ارتقاء دانش سایبری بوده که پژوهش حاضر در پی شناسایی و کشف این عوامل می‌باشد. هدف از این پژوهش شناسایی و معرفی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر ارتقای دانش سایبری سازمان‌های امنیتی است. جامعه آماری پژوهش، شامل افرادی از جامعه اطلاعاتی-امنیتی است که نسبت به دانش سایبری اشرافیت دارند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی بوده که به روش میدانی نسبت به گرد‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه، پرسشنامه، اسناد کتابخانه‌ای و پایگاه‏های اینترنتی اقدام شده است. با روش توصیفی ـ تحلیلی نسبت به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌دست آمده با استفاده از نرم‌افزار‌ SPSS به‌این شکل که در قسمت آمار توصیفی از آماره‌هایی همچون فراوانی، میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌ کای‌مربع و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج بیانگر آن‌است که در میان سه حوزه «سرمایه انسانی»، «ساختار آموزشی» و «فناوری‌های آموزشی»، توجه به «سرمایه انسانی» تاثیرگذارترین بعد در ارتقای دانش سایبری شناخته شده و شاخص «احساس نیاز افراد» در صدر سایر مؤلفه‌های این حوزه قرار گرفته است؛ در بعد «ساختار آموزشی»، «کاربردی‌ بودن آموزش‌‌ها» در اولویت بالاتری نسبت به سایر موارد است و در حوزه «فناوری‌های آموزشی» نیز شاخص «طراحی نرم‌افزارهای آموزشی در بستر شبکه داخلی» بیشترین تاثیر را بر ارتقای دانش سایبری سازمان‌های امنیتی به خود اختصاص داد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing the components affecting the promotion of cyber knowledge of security organizations c. A. A

نویسندگان [English]

  • alireza shafei 1
  • masoud bajelani 2
  • abbas maleki 3
  • mohmodreza shafei 4
1 Senior expert in passive defense, national security, responsible writer
2 Master of Information Protection
3 Assistant Professor of Political Geography, Farabi Faculty
4 Senior expert in passive defense, national security orientation
چکیده [English]

Abstract
The complexity and extent of the cyberspace and the maximum connection of the missions of the security organizations with this space has caused the security organizations to distance themselves from the desired cyber knowledge; Therefore, reducing the existing distance requires addressing the effective factors in the promotion of cyber knowledge, and the current research seeks to identify and discover these factors. The purpose of this research is to identify and introduce the factors affecting the promotion of cyber knowledge of security organizations. The statistical population of the research includes people from the information-security community who are aristocracy towards cyber knowledge. The current research is practical in terms of its purpose, which has been applied in the field method to collect information through interviews, questionnaires, library documents and websites. With a descriptive-analytical method for the analysis of the data obtained using SPSS software in such a way that in the descriptive statistics section, statistics such as frequency, mean, standard deviation, skewness and kurtosis are used, and in the inferential statistics section, chi-square test and Friedman test are used. . The results show that among the three areas of “human capital”, “educational structure” and “educational technologies”, attention to “human capital” is the most influential dimension in the promotion of cyber knowledge, and the index of “people’s sense of need” is at the top of other components of this field. Is placed; In the dimension of “educational structure”, “applicability of trainings” is a higher priority than other cases, and in the field of “educational technologies”, the index of “designing educational software in the framework of the internal network” has the greatest impact on the promotion of cyber knowledge of security organizations. Gave.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: education
  • cyber knowledge
  • Human Capital
  • educational structure
  • educational technologies
  • Security organizations