دوره و شماره: دوره 20، شماره 78، دی 1401، صفحه 1-204 

پژوهشی

معرفی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر ارتقای دانش سایبری سازمان‌های امنیتی ج.ا.ایران

صفحه 13-32

علیرضا شفیعی؛ مسعود باجلانی؛ عباس ملکی؛ محمودرضا شفیعی