طراحی الگوی شایستگی مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای رشتة مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

چکیده
شایستگی مدیریتی ابزاری برای دستیابی به نتایج و یا پیامدهای مطلوب سازمانی است که مدیران از آن استفاده می‌کنند و سازمان‌های دفاعی به‌عنوان سازمان‌های پیشرو و راهبردی باید از مجموعه‌ای از مدیران شایسته‌ای برخوردار باشند تا سازمان بتواند به ماموریت و اهداف خود دست یابد. با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر با هدف «طراحی الگوی شایستگی مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» انجام شده که از نوع پژوهش کاربردی می‌باشد. در مرحله اول با بررسی کتابخانه‌ای و مصاحبه با افراد صاحب‌نظر و استفاده از نظرهای خبرگان و با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون، الگوی شایستگی مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 140 مضمون پایه، 13 مضمون سازمان‌دهنده و 4 مضمون فراگیر استخراج گردید. در مرحله دوم الگوی ارائه شده در قالب یک پرسشنامه محقق‌ساخته در اختیار 20 تن از خبرگان موضوع مدیریت منابع انسانی قرار گرفت و پایایی آن 989/0 محاسبه شد. همچنین از نرم‌افزار اسمارت پلاس برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده گردید و در نهایت روایی و پایایی الگو نیز اثبات شد. بر اساس الگوی ارائه شده، شایستگی مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شامل شایستگی فردی (شخصیتی، اخلاقی، نگرشی، اجتماعی، دانشی و توانایی)؛ شایستگی بین‎فردی (ارتباطی و رفتاری)؛ شایستگی سازمانی (مهارتی، مدیریتی و عملیاتی) و شایستگی ادراکی شناختی (راهبردی و شناختی) می‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a competency model for managers of the Ministry of Defense and Armed Forces Support

نویسنده [English]

 • amin pashaei holaso
Ph.D. student of Industrial Management Department, Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

Abstract
Managerial competence is a tool to achieve desired organizational results or outcomes that managers use, and defense organizations as leading and strategic organizations must have a set of competent managers so that the organization can achieve its mission and goals. According to this issue, the current research was conducted with the aim of “designing a competency model for the managers of the Ministry of Defense and Armed Forces Support”, which is an applied research. In the first stage, by library research and interviews with experts and using the opinions of experts and using the theme analysis method, the competence model of the managers of the Ministry of Defense and Armed Forces Support was extracted in 140 basic themes, 13 organizing themes and 4 comprehensive themes. In the second stage, the model presented in the form of a researcher-made questionnaire was given to 20 experts in human resource management and its reliability was calculated as 0.989. Also, Smart-Plus software was used for data analysis and finally the validity and reliability of the model was also proved. Based on the presented model, the competence of the managers of the Ministry of Defense and support of the armed forces including individual competence (personality, moral, attitude, social, knowledge and ability); interpersonal competence (communicative and behavioral); It is organizational competence (skill, managerial and operational) and perceptual-cognitive competence (strategic and cognitive).
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords:  competency
 • competency model
 • managers’ competency model
 • Vedja
 • content analysis
 1. ابراهیم‌زاده، بیت‌الله؛ ناظم، فتاح (1397). «شناسایی و تدوین مولفه‌های موثر بر مدل شایستگی مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران»، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دوره 12، شماره 46، صص 23 -
 2. اسدی‌فرد، رویا؛ خائف‌الهی، احمدعلی؛ رضائیان، علی (1390). «مدل شایستگی مدیران دولتی ایران براساس صحیفه امام خمینی (ره)» نشریه مدیریت دولتی، دوره سوم، شماره 8، صص 92 -
 3. بجانی، ابوالفضل؛ شهلایی، جواد؛ کشکر، سارا؛ غفوری، فرزاد (1398). «تدوین الگوی شایستگی مدیران سازمان‌های ورزشی کشور براساس نظریۀ داده‌بنیاد»، فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 54، صص 128 –
 4. بنیادی، حجت‌الله؛ فانی، علی‌اصغر؛ سیدجوادین، سیدرضا (1397). «طراحی و تبیین الگوی شایستگی مدیران مدارس برمبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و دیگر اسناد بالادستی»، دوفصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، سال هفتم، شماره 19، صص 144 -
 5. پورصادق، ناصر؛ ذاکری، زهرا (1398). طراحی مدل شایستگی مدیران بر اساس الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، اولین همایش ملی مدیریت دولتی در ایران: سیاست‌گذاری کلی، تهران: دانشگاه تهران.
 6. پورعزت، علی‌اصغر (1395). مدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو امام علی (ع) نهج‌البلاغه، تهران: انتشارات بنیاد نهج‌البلاغه.
 7. تسلیمی، محمدسعید؛ راعی، رضا؛ فرزین‌وش، اسدالله؛ برقی، میکائیل (1392). «طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های مدیران پروژه‌های ملی کشور با تمرکز بر ریسک»، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره پنجم، شماره 4، صص 78 -
 8. جوکار، علی؛ فلاح، وحید؛ صفریان، سعید (1397). «بررسی رابطه شایستگی مدیران با توسعه سازمانی»، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال دوازدهم، شماره 1، صص 54 -
 9. صداقت، مریم؛ پورکریم، جواد؛ محمدی، راحله (1393). «رابطۀ شایستگی و سبک‌های تفکر مدیران: مطالعه موردی جهاد دانشگاهی»، فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال چهارم، شماره 11، صص 296 -
 10. حصیرچی، امیر؛ سلطانی، محمدرضا؛ فرهی، برزو (1390). الگوی شایستگی مدیران نظام در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)»، فصلنامه نظارت و بازرسی، سال پنجم، شماره 17، صص 38 –
 11. رمضان‌پور، انسیه؛ پورکریمی، جواد؛ فاطمی، امین؛ معصومی، داود (1400). «ارائه مدل ترکیبی از شایستگی‌های مدرسان دوره الکترونیکی»، مجله فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال چهارم، شماره 11، صص 25 -
 12. رنجبر، منصور؛ خائف‌علی، احمد؛ دانایی‌فرد، حسن؛ فانی، علی‌اصغر (1392). «ارزیابی مدل شایستگی‌های مدیران سلامت با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری»، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 23، شماره 109، ص 113 -
 13. سنجقی، محمدابراهیم؛ رمضان، مجید؛ شفقت، ابوطالب؛ میلانی‌نژاد، حمید (1401). «طراحی مدل مدیریت راهبردی سرمایه انسانی (مطالعه موردی: مراکز طراحی در صنعت دفاعی)»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال چهاردهم، شماره 47، صص 69 –
 14. فرهی، علی؛ مهدوی، موسی؛ ظریفی‌اصل، جاسم (1400). «سطح شایستگی مدیران و فرماندهان در یک سازمان نظامی»، فصلنامه نظارت و بازرسی، سال نهم، شماره 18، صص 24 –
 15. قاضی‌زاده‌فرد، سیدضیاءالدین؛ علی‌دادی، علی (1399). «معرفی و اولویت‌بندی متغیرهای کلیدی راهبردی دیدبانی تحولات محیطی در حوزۀ نظامی، دفاعی و امنیتی در ن.م.ج.ا.ا»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هجدهم، شماره 71، صص 73 –
 16. قربان‌نژاد، پریسا؛ عیسی‌خانی، احمد (1398). «الگوی شایستگی مدیران بر اساس امام علی (ع) نهج‌البلاغه»، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 15، صص 22 –
 17. قربانی، علی؛ رمضانی، طیبه؛ میرزاحسن، حسین (1399). «طراحی مدل شایستگی‌های مدیران مبتنی بر آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه»، فصلنامه پژوهش‌نامه نهج‌البلاغه، دوره هشتم، شماره 31، صص 128 –
 18. قنادی‌نژاد، فرزانه؛ عصاره، فریده (1398). «الگوی ارزیابی شایستگی‌های مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی: تحلیل محتوای مدل‌های شایستگی مدیران»، فصلنامه رهیافت، دوره 29، شماره 74، صص 16 –
 19. کرمی، مرتضی؛ صالحی، مسلم (1388). توسعه مدیریت مبتنی‌بر شایستگی، تهران: انتشارات آییژ.
 20. محمدی، سیدمحمد؛ زارعی‌متین، حسن؛ بحیرایی، صدیقه (1391). «شناسایی و تبیین شایستگی‌های مدیران دانشگاه‌ها»، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال اول، شماره 1، صص 143 –
 21. موسوی، زهره؛ حسینی، محمدسلطان (1398). «تدوین الگوی شایستگی برای مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان»، فصلنامه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 19، صص 109-95.
 22. مومنی، حسن (1395). «برنامه‌ریزی درسی مبتنی‌بر شایستگی در آموزش عالی»، فصلنامه تخصصی رویش، سال پنجم، شماره 19، ص 43 –

 

ب. منابع انگلیسی

 1. Bharwani, S., & Talib, P. (2017). Competencies of Hotel General Managers: A Conceptual Framework. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(1), 393-418. https://doi.org/10.1108/IJCHM-09-2015-0448.
 2. Dziekonski, K. (2017). Project manager’s competencies model for construction industry in Poland. Procedia Engineering, 182, 174-181.
 3. Gunawanm J (2018). Factors contributing to managerial competence of first line nurse managers: A systematic review. Intrnational Journal of Nursing Practice; 54(1): 46-60.
 4. Idrisa, Norhalimah; Honga, Tan Sui; Abu Mansora, Nur Naha (2018). A qualitative inquiry of women managers’ competence acquisition, Procedia - Social and Behavioral Sciences 40, pp. 395 – 403.
 5. Jałochaa, Beata; Petter Kraneb, Hans; Ekambaramc, Anandasivakumar; Prawelska-Skrzypek GraĪyna (2020). Key competences of public sector project managers, Procedia - Social and Behavioral Sciences 119, pp 247 – 256.
 6. Jiang, L., & Alexakis, G. (2017). Comparing students' and managers' perceptions of essential entry-level management competencies in the hospitality industry: An empirical study. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 20, 32-46.
 7. Koponen, J., Julkunen, S., & Asai, A. (2019). Sales Communication Competence in International B2B Solution Selling. Industrial Marketing Management, 82(1), 238-252. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.01.009.
 8. Liyons, D; Yu, M. (2015). “Research on the human resource management mode based on competency model”. International Conference on Informatization in Education, Management and Business (IEMB 2015), Guangzhou, China, pp: 1053-1057.
 9. Martell, C. R., & Dougherty, R. M. (2010). The Role of Continuing Education and Training in Human Resource Development: An Administrator's Viewpoint. Journal of academic librarianship, 4(3), 151-5.
 10. Pallai K, Gregor A (2016). Assessment of effectiveness of public integrity training workshops for civil servants – A case study. Teaching Public Administration; 34(3):247-269.
 11. Rantz, A (2016). Competencies: Report of the competencies workgroup. Workforce and succession planning workgroup. 2016. New York State Governors Office of Employee Relations and the Department of Civil Service.
 12. Schulze, H., & Bals, L. (2020). Implementing sustainable purchasing and supply management (SPSM): A Delphi study on competences needed by purchasing and supply management (PSM) professionals. Journal of Purchasing and Supply Management, 100625.
 13. Tomastika, M., Strohmandlb, J., & Cechc, P. (2015). Managerial competency of crisis managers. Procedia Social and Behavioral Sciences, 174, 3964-3969.
 14. United Nations. (2014). Building a competency-based curriculum Architecture Educates 21ST century Bussiness practitioners.Journal of Education for to Bussiness, 106(1).
 15. Uo, S., Ziyav, V (2015). Competencies of project managers in international NGOs: Perceptions of practitioners. International Journal of Project Management, 33(1), 116-125.
 16. Viitala Riitta (2005). Perceived Development Needs of Managers Compared to an Integrated Management Competency Model, Journal of Workplace learning; 17(2).
 17. Woodruffe, Charles (2014). What Is Meant by a Competency? Leadership & Organization Development Journal; 14(1): 29.
 18. Virtanen, Turo (2000). Changing Competences of Public
  Managers: Tensions in Commitment. International Journal of
  Public Sector Management
  , 13(4): 333.
 19. Xuejun Qiao, June (2009). "Managerial Competencies for Middle Managers: Some Empirical Findings from China", Journal of European Industrial Training, Vol.33, No.1, P.69-80.
 20. Zook, Aaron (2006). Military Competency-Based Human Capital Management A Step Toward the Future, U.S. Army War College, Carlisle Barracks, Carlisle, PA, 17013-5050.