طراحی الگوی شایستگی مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای رشتة مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

چکیده
شایستگی مدیریتی ابزاری برای دستیابی به نتایج و یا پیامدهای مطلوب سازمانی است که مدیران از آن استفاده می‌کنند و سازمان‌های دفاعی به‌عنوان سازمان‌های پیشرو و راهبردی باید از مجموعه‌ای از مدیران شایسته‌ای برخوردار باشند تا سازمان بتواند به ماموریت و اهداف خود دست یابد. با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر با هدف «طراحی الگوی شایستگی مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» انجام شده که از نوع پژوهش کاربردی می‌باشد. در مرحله اول با بررسی کتابخانه‌ای و مصاحبه با افراد صاحب‌نظر و استفاده از نظرهای خبرگان و با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون، الگوی شایستگی مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 140 مضمون پایه، 13 مضمون سازمان‌دهنده و 4 مضمون فراگیر استخراج گردید. در مرحله دوم الگوی ارائه شده در قالب یک پرسشنامه محقق‌ساخته در اختیار 20 تن از خبرگان موضوع مدیریت منابع انسانی قرار گرفت و پایایی آن 989/0 محاسبه شد. همچنین از نرم‌افزار اسمارت پلاس برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده گردید و در نهایت روایی و پایایی الگو نیز اثبات شد. بر اساس الگوی ارائه شده، شایستگی مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شامل شایستگی فردی (شخصیتی، اخلاقی، نگرشی، اجتماعی، دانشی و توانایی)؛ شایستگی بین‎فردی (ارتباطی و رفتاری)؛ شایستگی سازمانی (مهارتی، مدیریتی و عملیاتی) و شایستگی ادراکی شناختی (راهبردی و شناختی) می‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a competency model for managers of the Ministry of Defense and Armed Forces Support

نویسنده [English]

  • amin pashaei holaso
Ph.D. student of Industrial Management Department, Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

Abstract
Managerial competence is a tool to achieve desired organizational results or outcomes that managers use, and defense organizations as leading and strategic organizations must have a set of competent managers so that the organization can achieve its mission and goals. According to this issue, the current research was conducted with the aim of “designing a competency model for the managers of the Ministry of Defense and Armed Forces Support”, which is an applied research. In the first stage, by library research and interviews with experts and using the opinions of experts and using the theme analysis method, the competence model of the managers of the Ministry of Defense and Armed Forces Support was extracted in 140 basic themes, 13 organizing themes and 4 comprehensive themes. In the second stage, the model presented in the form of a researcher-made questionnaire was given to 20 experts in human resource management and its reliability was calculated as 0.989. Also, Smart-Plus software was used for data analysis and finally the validity and reliability of the model was also proved. Based on the presented model, the competence of the managers of the Ministry of Defense and support of the armed forces including individual competence (personality, moral, attitude, social, knowledge and ability); interpersonal competence (communicative and behavioral); It is organizational competence (skill, managerial and operational) and perceptual-cognitive competence (strategic and cognitive).
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:  competency
  • competency model
  • managers’ competency model
  • Vedja
  • content analysis