دوره و شماره: دوره 20، شماره 80، اسفند 1401، صفحه 1-176 
بررسی تأثیر جنگ روانی بر اضطراب و ناکامی

محسن رستمی؛ امیرسام کیانی مقدم؛ عباس مسجدی آرانی؛ علی جهانشاهی؛ مریم بختیاری