معرفی الگوی مطلوب خدمت وظیفه عمومی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کارکردهای منابع انسانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در کنار تامین امنیت یک جامعه، انسان هایی مولد امنیت هستند که شایسته  بهره مندی از وضعیتی مطلوب و دور شدن از فرایند ها و چرخه های ایجاد کننده نارضایتی و فرسودگی هستند.پژوهش کاربردی حاضر با هدف واکاوی و ارائه الگوی مطلوب خدمت وظیفه عمومی مبتنی بر کارکردهای منابع انسانی و با رویکردی آمیخته انجام شده و به لحاظ نوع پژوهشی توصیفی است.در بخش نخست با تحلیل محتوای کیفی جهت دار و ارزیابی پایایی و روایی یافته ها، کارکردهای اصلی در قالب 5 مضمون  تعیین گردید و 36 مقوله استخراج شدند و در بخش دوم مضمون های استخراج شده با روش ساختاری تفسیری، مدلسازی و روابط بین آن ها تعیین گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه طرف های مرتبط(نیروهای مسلح ،سیاستگذاران،مشمولان،کارکنان وظیفه) و نمونه آماری  جهت انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته، هدفمند با رویکرد گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که جبران خدمت کارکنان و بکارگیری صحیح اثر گذار ترین کارکردها در شکل گیری وضعیت مطلوب و در سطح چهارم الگو بودند.فراخوان و پذیرش در سطح سوم و آموزش و توسعه در سطح دوم قرار گرفتند و کارکرد پایان خدمت به عنوان اثرپذیرترین مضمون برای وضعیت مطلوب خدمت وظیفه عمومی در سطح اول قرار گرفت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The ideal model of military service of the Islamic Republic of Iran based on the functions of human resources

نویسندگان [English]

  • Alireza Saadatmandi, 1
  • Nasser poursadegh, 2
  • Seyyed Mehdi Farhi 1
1 Doctoral student of Strategic Defense Sciences of National Defense University
2 Professor and faculty member of the Higher National Defense University
چکیده [English]

Abstract
In addition to ensuring the security of a society, public service employees are people who create security and deserve to benefit from a favorable situation and stay away from the processes and cycles that cause dissatisfaction and burnout. The general task is based on the functions of human resources and has been carried out with a mixed approach. In the first part, by analyzing the qualitative content and evaluating the reliability and validity of the findings, the main functions were counted in the form of 5 themes and 36 categories, and in the second part, the themes of the statistics The statistical population of the present study is all the interested parties (armed forces, policy makers, employees, duty workers) and the statistical sample to conduct a semi-structured, targeted interview with a snowball approach. were selected. The results of the research showed that the compensation of the employees and the correct use of the most effective functions in the formation of the desired situation were in the fourth level of the model. Calling and acceptance were in the third level and training and development were in the second level and the end function Service as the most effective theme in the desired state of duty service Wami was placed in the first level

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military service
  • Human resource management
  • Army forces
  • soldier
منابع
الف- فارسی
 
1-ایمانی, علی. (1399). ارائه مدلی برای سیاست‌گذاری خدمت سربازی در ایران با بهره‌گیری از عوامل اثرگذار کلان. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی, 10(36), 236-259.
2-بوالحسنی، خسرو، بیک، علی اصغر، و یداللهی، رضا. (1398). تأثیر مهارت ورزی سربازان بر زندگی آنان بعد از رهایی از خدمت سربازی. مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی, 9(37), 250-278. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=511782
3-بهرامی چگنی، یاسر. (1394). تحلیل جامعه شناختی خدمت سربازی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی.
4-سجادیه, علیرضا, اکبری, رضا, سرآبادانی, حسین, تراب زاده جهرمی, محمد صادق. (1397). تحلیل اخلاقی خدمت وظیفه سربازی از منظر نظریه های وظیفه گرا و پیامدگرا. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی, 8(27), 297-318.
5-خاکی ؛غلامرضا(1398). روش تحقیق در مدیریت (با رویکرد پیمایشی).نشر فوژان، تهران.
6-خبرگزاری میزان. (1395). خدمت مقدس سربازی در کلام امام راحل و مقام معظم رهبری. کدخبر: 189850
7-دشتی، محمد. (1376). فرهنگ معارف نهج البلاغه. دوجلد. قم: موسسه تحقیقاتی امیرالمومنین، جلد 1. 
8-دانائی فرد, حسن. (1400). روش‌شناسی نظریه‌پردازی در مطالعات سازمان و مدیریت: پژوهشی تطبیقی. پژوهش های مدیریت در ایران, 13(4), 165-191.
9-رضایی، مهدی. (1381). تبیین مفهوم امنیت ملی با تاکید بر نظام حقوقی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیدبهشتی.
10-رضایی میرقائد, علی, سیدنقوی, میرعلی, دهقانان, حامد, امیری, مقصود. (1396). بررسی و تعیین کارکردهای بهره ور منابع انسانی بر اساس مدل معماری منابع انسانی. مدیریت بهره‌وری, 11(1(40) بهار), 185-220.
11-رحیمی پور،غلامرضا(1400). لینک خبر:
https://www.eghtesadonline.com/n/2c5o
12-سجادیه، علیرضا.، اکبری، رضا.، سرآبادانی، حسین. و تراب زاده جهرمی، محمد صادق. (1397). تحلیل اخلاقی خدمت وظیفه سربازی از منظر نظریه­های وظیفه گرا و پیامدگرا. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی،  سال چهارم، شماره 27، صص. 297-318.
13-سید محمودی، حسین. محمدی، مجید فضلعلی. (1392). بررسی جامع تاریخچه خدمت مقدس سربازی. اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری).
14-سیدی، سیدمحمدرضا.، سیدی، سیدحسین. و صلواتیان، سیاوش. (1395). آسیب شناسی تجربی خدمت نظام وظیفه از منظر سربازان دارای مدرک تحصیلات تکمیلی. پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران (پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی)، دوره  5، شماره، 3، صص. 67-86.
15-صفری، علی؛ فرخی، مجتبی و صالح زاده، رضا( 1394 )، آسیب شناسی نظام مدیریت منایع انسانی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع) ، دوره هفتم، شماره یک، صفحه 83 - 111 .
16-فیاضی، مرجان، اعرابی، سیدمحمد(1393). الگوی هماهنگی استراتژی منابع انسانی با عناصر سازمان و تاثیر آن بر بهبود عملکرد. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)9(2:262-286.
17-کمالوند, حسین, کریمی طاهر, رسول, وثوقی, عبداله. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر فرار از خدمت سربازان؛ مورد مطالعه پایگاه یکم شکاری مهرآباد. علوم و فنون نظامی, 12(36), 105-121.
18-کوهساریان, حسین. (1399). آسیب شناسی خدمت وظیفه در ارتقاء انسجام اجتماعی جمهوری اسلامی ایران. علوم و فنون نظامی, 16(53), 79-95.
19-مجلس شورای اسلامی. (1365). قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور. تهران: مجلس شورای اسلامی.
20-مقیمیان، فرشید. (1391). خدمت وظیفه عمومی، حقوق بشر و قانون اساسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
21-مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی(1390).قابل دسترسی در : https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90966
22-موسوی نقابی، مجتبی و انوشه، مرتضی و طاهری، ابراهیم، (1393)، تبیین کارکردهای فردی – اجتماعی دوره نظام ‌وظیفه و تأثیر آن بر ارتقای قدرت نرم ملی، فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، 99-121.
23-واعظی نژاد, حجت الله, موسوی نقابی, سید مجتبی, انوشه, مرتضی. (1399). ارائه الگوی آموزش اصول پدافند غیرعامل در دوره خدمت وظیفه عمومی در راستای ارتقای پایدار امنیت ملی. پدافند غیرعامل و امینت, 9(32), 5-26.
24-واعظی نژاد, حجت اله, موسوی نقابی, سید مجتبی. (1400). الگوی مطلوب مدیریت منابع انسانی سرباز مبتنی‌بر تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری DOR:20.1001.1.82548002.1399.12.3.2.3. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی, 12(3), 41-74.
25-واعظی نژاد، حجت اله، موسوی نقابی، سید مجتبی، (1399)، تبیین معیارهای بکارگیری بهینه کارکنان وظیفه بر اساس تحلیل مضامین فرامین مقام معظم رهبری، مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 10(39)، 178-151.
26-نوروزی، پاسدار بهرام(1400). لینک دسترسی: https://sarbazvazifeh.com/%D8%AA