معرفی الگوی مطلوب خدمت وظیفه عمومی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کارکردهای منابع انسانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

رئیس

چکیده

کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در کنار تامین امنیت یک جامعه، انسان هایی مولد امنیت هستند که شایسته  بهره مندی از وضعیتی مطلوب و دور شدن از فرایند ها و چرخه های ایجاد کننده نارضایتی و فرسودگی هستند.پژوهش کاربردی حاضر با هدف واکاوی و ارائه الگوی مطلوب خدمت وظیفه عمومی مبتنی بر کارکردهای منابع انسانی و با رویکردی آمیخته انجام شده و به لحاظ نوع پژوهشی توصیفی است.در بخش نخست با تحلیل محتوای کیفی جهت دار و ارزیابی پایایی و روایی یافته ها، کارکردهای اصلی در قالب 5 مضمون  تعیین گردید و 36 مقوله استخراج شدند و در بخش دوم مضمون های استخراج شده با روش ساختاری تفسیری، مدلسازی و روابط بین آن ها تعیین گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه طرف های مرتبط(نیروهای مسلح ،سیاستگذاران،مشمولان،کارکنان وظیفه) و نمونه آماری  جهت انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته، هدفمند با رویکرد گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که جبران خدمت کارکنان و بکارگیری صحیح اثر گذار ترین کارکردها در شکل گیری وضعیت مطلوب و در سطح چهارم الگو بودند.فراخوان و پذیرش در سطح سوم و آموزش و توسعه در سطح دوم قرار گرفتند و کارکرد پایان خدمت به عنوان اثرپذیرترین مضمون برای وضعیت مطلوب خدمت وظیفه عمومی در سطح اول قرار گرفت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The ideal model of military service of the Islamic Republic of Iran based on the functions of human resources

نویسندگان [English]

  • Alireza Saadatmandi,
  • Nasser poursadegh,
  • Seyyed Mehdi Farhi
BOSS
چکیده [English]

Abstract
In addition to ensuring the security of a society, public service employees are people who create security and deserve to benefit from a favorable situation and stay away from the processes and cycles that cause dissatisfaction and burnout. The general task is based on the functions of human resources and has been carried out with a mixed approach. In the first part, by analyzing the qualitative content and evaluating the reliability and validity of the findings, the main functions were counted in the form of 5 themes and 36 categories, and in the second part, the themes of the statistics The statistical population of the present study is all the interested parties (armed forces, policy makers, employees, duty workers) and the statistical sample to conduct a semi-structured, targeted interview with a snowball approach. were selected. The results of the research showed that the compensation of the employees and the correct use of the most effective functions in the formation of the desired situation were in the fourth level of the model. Calling and acceptance were in the third level and training and development were in the second level and the end function Service as the most effective theme in the desired state of duty service Wami was placed in the first level

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military service
  • Human resource management
  • Army forces
  • soldier