معرفی الگوی عملیات توپخانه‌ای در جنگ‌های ناهمتراز ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

برای موفقیت در رزم قبل از هر چیز وجود یک سیستم پشتیبانی آتش مؤثر و کارآ امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. هر کشوری برای مقابله با تهدیدات باید دارای تدابیر، خط‌مشی‌ها و تمهیدات خاص باشد تا بتواند تلاش‌های دفاعی و امنیتی خود را هم‌جهت با تهدیدات به‌روز نموده و به مورداجرا گذارد. هدف اصلی این مقاله تبیین مؤلفه‌های الگوی عملیات توپخانه در جنگ ناهمتراز است. این پژوهش از نوع کاربردی و توسعه‌ای بوده و به روش توصیفی و زمینه­ای- موردی انجام‌شده است. جامعه آماری 40 نفر بوده و گردآوری اطلاعات به دو روش، میدانی و کتابخانه‌ی انجام‌شده است. داده­ها در محیط نرم­افزار SPSS وارد و با استفاده از روش­های­ آمار توصیفی تجزیه‌وتحلیل شده است. تجزیه‌وتحلیل سؤال های پرسشنامه به کمک فنون آمار توصیفی و استنباطی انجام‌شده و تعداد 4 بُعد و 10 مؤلفه و 33 شاخص عامل نقش­آفرین در یگان­های توپخانه جهت جنگ ناهمتراز به‌دست‌آمده است. بر اساس نتایج تحقیق ابعاد نقش‌آفرین برای یگان­های توپخانه در جنگ ناهمتراز به ترتیب اولویت عبارتند از: هوشمند سازی توپخانه در جنگ ناهمتراز، آموزش توپخانه در جنگ ناهمتراز، تدوین و اصلاح راهبرد و راهکنش­ها و تاکتیک‌های توپخانه در جنگ ناهمتراز، ساختار سازمانی توپخانه در جنگ ناهمتراز. مؤلفه‌های نقش‌آفرین به ترتیب اولویت عبارتند از: تجهیزات، سامانه‌ی هوشمند، خلاقیت و نوآوری به همراه با غافلگیری، چالاکی و  تحرک، آموزش انفرادی و یگانی، ویژگی‌های جنگ ناهمتراز، مأموریت، محیط، سازمان برای رزم و معنویت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing the pattern of artillery operations in the uneven wars of J.A. Iran

نویسندگان [English]

 • Alireza Gholamalian, 1
 • Fethullah KALANTARI 2
 • REZA JALILI NIKO 3
1 Doctoral student of strategic defense sciences
2 Assistant professor and faculty member of the Higher National Defense University
3 Doctoral student of strategic management in sports organizations of Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

To succeed in combat, first of all, the presence of an effective and efficient fire support system is necessary and inevitable. Every country must have special measures, policies and measures to deal with threats so that it can update and implement its defense and security efforts in line with the threats. The main purpose of this article is to explain the components of the artillery operation model in the asymmetric war. This research is of an applied and developmental type and was conducted in a descriptive and contextual-case method. The statistical population was 40 people and the data collection was done by two methods, field and library. The data was entered into the SPSS software environment and analyzed using descriptive statistics methods. The analysis of the questionnaire questions was done with the help of descriptive and inferential statistics techniques and the number of 4 dimensions, 10 components and 33 indicators of the role-playing factor in the artillery units for uneven warfare was obtained. According to the results of the research, the role-playing dimensions for artillery units in asymmetric warfare in order of priority are: Artillery intelligence in asymmetric warfare, artillery training in asymmetric warfare, formulation and modification of artillery strategies and tactics in asymmetric warfare, organizational structure Artillery in unequal war. The role-playing components, in order of priority, are: equipment, intelligent system, creativity and innovation along with surprise, agility and mobility, individual and unit training, characteristics of unequal warfare, mission, environment, organization for combat and spirituality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • pattern
 • artillery operations
 • asymmetric warfare
 • fire support
 1. الف. منابع فارسی

  1. امام خمینی ره (بی‌تا). صحیفه امام جلدهای مختلف. نرم‌افزار مجموعه آثار امام خمینی (ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
  2. احمدی، امین‌الله (1391)، سازمان برای رزم توپخانه، اصفهان، انتشارات مرکز آموزش توپخانه اصفهان.
  3. استادان گروه آموزشی‌های تخصصی زمینی (1395)، جنگ ناهمتراز، تهران، دافوس آجا.
  4. اعلمی فر، محمود(1390)، دانستنی‌های توپخانه صحرایی، اصفهان، انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی.
  5. اعلمی فر، محمود( 1390)، دانستنی‌های توپخانه صحرایی، اصفهان، مرکز آموزش توپخانه اصفهان.
  6. آذر افروز، محسن(1390)، آشنایی با اصول طرح‌ریزی آتش، مرکز آموزش توپخانه اصفهان.
  7. آقا محمدی، داود(1393)، آیین‌نامه توپخانه صحرایی در پشتیبانی از جنگ ناهمتراز، تهران، انتشارات نزاجا.
  8. آیین‌نامه کاربرد گردان توپخانه صحرایی در جنگ ناهمتراز(1400)، تهران، انتشارات معاونت تربیت و آموزش نزاجا.
  1. جی اس، استیفن(1383)، مبانی مدیریت، ترجمه دکتر محمد اعرابی، تهران، چاپ کتابخانه ملی.
  1. حاذق، فریدون(1361)، فنون طرح‌ریزی و تطبیق آتش‌های توپخانه، تهران، انتشارات نزاجا
  2. روشنی، رضا(1390) ، بررسی نقش فرآیند و ساختار آماد و پشتیبانی در نظام دفاعی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال هشتم، شماره71.
  3. زهتاب، سلماسی(1390)، جنگ‌های آینده، تهران، انتشارات دافوس آجا.
  4. سعیدی فر، علی‌اشرف(1390)، سازمان برای رزم توپخانه در عملیات ناهمتراز، اصفهان، انتشارات مرکز آموزش توپخانه اصفهان.
  5. سیفی، حاتم(1391)، کاربرد توپخانه در عملیات نامنظم، اصفهان، انتشارات مرکز آموزش توپخانه اصفهان.
  6. شیخیان، علی و سیفی، حاتم(1391)، تاکتیک و تکنیک توپخانه صحرایی در جنگ ناهمتراز، اصفهان، انتشارات مرکز آموزش توپخانه اصفهان .
  7. صارمی، کریم (1393)، ارتقای یگان‌های موشکی در جنگ ناهمتراز، تهران، انتشارات دافوس آجا.
  8. صارمی، کریم، پرواس، سید رضا (1393)،  جنگ ناهمتراز، تهران، انتشارات دافوس آجا.
  9. طحانی، غلامرضا، 1390، به‌کارگیری مین­های دریایی درصحنه نبرد ناهمتراز، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال هشتم، شماره70.
  10. عارف، غلامرضا (1391)، تاکتیک تخصصی توپخانه، مرکز آموزش توپخانه اصفهان.
  11. فرقانی، جمشید، کمالی محسن (1390)، رزم در برابر ناهمتراز، تهران، انتشارات ستاد آجا.
  1. کاپلان، رابرت (2006)، آیا اصول جنگ تغییر خواهد یافت، آمریکا.
  1. کامیاب، سعید (1385)، تاکتیک توپخانه، اصفهان، انتشارات مرکز آموزش توپخانه اصفهان.
  2. کامیاب، سعید (1390)، کاربرد توپخانه در عملیات منظم، اصفهان، انتشارات مرکز آموزش توپخانه اصفهان.
  3. لطفی، مصطفی، غلامی، محمود، گل‌رنگ، رهام(1395)، تبیین و تشریح وضعیت سامانه آماد و پشتیبانی نهاجا بر اساس مؤلفه‌های توان رزمی در دوران دفاع مقدس، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال دوازدهم، شماره35.
  4. مکنزی، کنت (۱۳۸۲)، جنگ ناهمتراز، ترجمه عبدالمجید حیدری و محمد تمنایی، دافوس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
  5. موسوی قویدل، سید علی‌اکبر (1385)، معارف جنگ، تهران، انتشارات معاونت آموزشی نزاجا.
  6. مینا پور، شهرام(1393)، کاربرد توپخانه در عملیات رزم در شرایط ویژه.
  7. مینایی، حسین(1390)،اهمیت نیروی انسانی در پدافند غیرعامل، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال هفتم، دوره18.
  8. نشریه ضد آتش (1389)، اصفهان ، گروه مؤلفین مرکز آموزش توپخانه.
  1. الوین و هیدی تافلر(1372)، جنگ و پاد جنگ.
  2. سیفی، حاتم (1394)،  نحوه ی پشتیبانی آتش گروه های توپخانه از ماموریت قرارگاه های منطقه ای نزاجا در جنگ ناهمتراز، فصلنامه علوم و فنون نظامی،  شماره 33، دوره 11.
  3. متش، سعید رضا- گلشاهی، بهنام- آرتون، محمدعلی (اسفند 1398)، چگونگی کاربرد یگان‌های توپخانه صحرائی در مقابله با گروه‌های تروریستی، فصلنامه علوم و فنون نظامی،  دوره 15.
  4. شاه‌محمدی، داود (1393 )،  پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات ناهمتراز، تهران، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع.
  5. عزیزی (1396)، انتخاب مطلوب‌ترین سامانه موشکی و  توپخانه­ای توسط فرماندهان در نبردهای آینده با استفاده از الگوریتم فازی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، دوره 13، شماره42.
  6. غفوری، داود (1395)، طراحی الگوی شایستگی‌ها و روش‌های آموزش و توسعه، تهران، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع و تحقیقات راهبردی، د انشکده دفاع.

   

  ب. منابع انگلیسی

   

  1. Dublin, Patrick J. (2004) ’’ Logistic Support Pipeline, Lean & Agile ’’, Interview oral of Defense and Security; PATRICKDUBLIN@Logsa.army.mil,No:26.
  2. Gaoyan Lyu, Lihua Chen and Baofeng Huo (2019), The impact of logistics platforms and location on logistics resource integration and operational performance, The International Journal of Logistics Management, vol. 30 no. 2.Type: Research Article.. DOI: https://doi.org/10.1108/IJLM-02-2018-0048ISSN: 0957-4093.
  3. slow take – off to lighting strike, Armada magazine 3/9