الزامات تشکیل مراکز آینده‌پژوهی در سازمان‌های تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آینده پژوهشی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

3 کارشناس ارشد جغرافیای اقلیم دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

جایگاه آینده‌پژوهی در سازمان‌های تحقیقاتی که مأموریت اصلی و فلسفه وجودی آن‌ها، شناسایی نیازهای تسلیحاتی، تجهیزاتی، تحقیق و ارائه محصولات جدید می‌باشد، بمراتب از سایر سازمان‌ها پررنگ‌تر است. لذا سازمان‌های تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا با توجه به ابلاغ ستاد کل ن.م ملزم به ایجاد مراکز آینده‌پژوهی به منظور دیده‌بانی علوم و فناوری به‌منظور ایجاد سامانه‌های برترساز دفاعی گردیده‌اند. این پژوهش با هدف بررسی الزامات مورد نیاز تشکیل مراکز آینده‌پژوهی در سازمان‌های مذکور انجام شد. روش انجام پژوهش توصیفی است که برای رسیدن به هدف مورد نظر و پاسخ به سؤالات پژوهش، پرسشنامه‌ای دارای 17 سؤال با طیف لیکرتی 5 گزینه‌ای تدوین و اعتباریابی شد. سپس نمونه‌ای شامل 78 نفر از طریق فرمول برآورد حجم نمونه شامل کارشناسان و مدیران حوزه تحقیقات صنعتی آجا که با موضوع تحقیق آشنایی داشتند به روش تصادفی چند مرحله‌ایی انتخاب و به پرسشنامه پاسخ داده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که پیش‌بینی سازمانی با رسمیت، تمرکز کم و پیچیدگی زیاد در بدنه سازمان‌های مذکور تشکیل گردد که برخوردار از زیرساخت‌های اداری مجهز به تجهیزات رایانه‌ای و بستر اینترنت پرسرعت با دسترسی به منابع و مستندات کتابخانه‌ای قوی باشد. مرکز مذکور اصلح است که برخوردار از نیروی انسانی متخصص و کیفی با تخصیص اعتبارات ویژه سازمانی جهت انجام امور جاری باشد. استفاده از افراد ذی‌نفوذ و دارای اعتبار بالای سازمانی به‌صورت پاره‌‌وقت، برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌های آینده‌پژوهی، فراهم نمودن کرسی‌های دانشگاهی و زمینه تحصیل کارکنان در علوم نوین در پیشبرد اهداف مراکز آینده‌پژوهی مثمرثمر خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The requirements for the formation of future research centers in the Research and Self-Sufficient Jihad organizations of the Islamic Republic of Iran Army

نویسندگان [English]

 • Khalil Kolivand, 1
 • Ebrahim Ejabi 2
 • Majid Rajabpour 2
 • Zahra Kouhi 3
1 The future research master's student of the University of the Command and Staff of the Army
2 Assistant professor and member of the faculty of the Army Command and Staff University
3 Master of Climate Geography, Islamic Azad University
چکیده [English]

The position of future studies in research organizations whose main mission and philosophy of existence is identifying the needs of weapons, equipment, research and presenting new products is much more prominent than other organizations. Therefore, according to the notification of the General Staff of the Armed Forces, the research and self-sufficient Jihad organizations of the Islamic Republic of Iran Army have been required to establish future research centers in order to monitor science and technology in order to create superior defense systems. This research was conducted with the aim of investigating the requirements for the establishment of future research centers in the mentioned organizations. The method of carrying out the research is descriptive, in order to achieve the desired goal and answer the research questions, a questionnaire with 17 questions with a 5-option Likert scale was compiled and validated. Then, a sample of 78 people, including experts and managers of the Aja industrial research field, who were familiar with the research subject, were selected by a multi-stage random method and answered the questionnaire through the sample size estimation formula. The analysis of the data showed that an organizational forecast with formality, low concentration and high complexity should be formed in the body of the mentioned organizations, which has administrative infrastructure equipped with computer equipment and high-speed internet platform with access to strong library resources and documents. The mentioned center should have expert and quality human resources with the allocation of special organizational credits to carry out current affairs. Using influential people with high organizational credibility on a part-time basis, holding courses, future research workshops, providing university seats and the field of education for employees in modern sciences will be fruitful in advancing the goals of future research centers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Futures Studies Centers
 • self-sufficiency Research and Jihad organization of the Islamic Republic of Iran Army
 • Infrastructure
 • Human Capital
 1. منابع فارسی

  1. ابراهیمی، سعید. قاطعی کلاشمی، زهرا. حاج بنده، مسعود. و مرادی، داریوش. (1396). تدوین ساختار مناسب آینده‌پژوهی در شهرداری اصفهان. آینده پژوهی مدیریت، 28 (شماره 4) و (پیاپی 111))، 67-78.
  2. امینی، سید جواد. نوروزی، محسن. سلیمی، حسین. و مبینی، محمد. (1399). کاربست روش‌های آینده‌پژوهی در مطالعات امنیتی با تأکید بر تکنیک سناریونویسی امنیت ملی، 10(35)، 7-34.
  3. امامزاده، داود. معمارزاده طهران، غلامرضا. حمیدی، ناصر. و محرابی، جواد. (1401). طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سازمان‌های آینده چابک در نظام اداری ایران. آینده پژوهی ایران، 7(1)، 241-270.
  4. آقایی­پور، مهتاب و احمدی محمد، بررسی تطبیقی و ترازیابی در نظام­های آینده­پژوهی شش کشور، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری­های دفاعی، 1387.
  5. بل، وندل. (2009)، مبانی آینده پژوهی (علم انسانی برای عصر جدید)، ترجمه مصطفی تقوی، چاپ چهارم، (1398) تهران: مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  6. بوش، تونی. (1395)، تئوری رهبری و مدیریت آموزشی، مترجمان محمد حسنی و همکاران، ناشر دانشگاه ارومیه.
  7. بهشتی‌نژاد، مهدی. سامانیان، صمد. و مازیار، امیر. (1397)، بررسی زمینه‌ها و ساختار تزیینات هندسی در آثار هنری ایران دوره سلجوقی. نامه معماری و شهرسازی، 10(20 )، 85-98.
  8. بیشاب، پیتر. هاینز، اندی. و کولینز، تری. (1388)، وضعیت کنونی سناریونویسی؛ مرور اجمالی تکنیک‌ها، ترجمه مسعود منزوی، چاپ اول، تهران: مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، نشر مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  9. پدارم، عبدالرحیم. و احمدیان، مهدی. (1394)، آموزه‌ها و آزموده‌های آینده‌پژوهی، چاپ اول، تهران: نشر موسسه افق راهبردی.
  10. پدارم، عبدالرحیم. و زالی، سلمان. (1397)، الگویی نوین برای سناریونویسی در موضوعات راهبردی (مطالعه موردی: سناریوهای آینده بحران سوریه)، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، 7(2)، 1-26.
  11. پرهیزکار، پیمان. توکلی، غلامرضا. و شفقت، ابوطالب. (1399). شناسایی و تبیین پیشران‌های آینده منابع انسانی در صنایع دفاعی ج.ا.ایران با رویکرد آینده‌پژوهی. راهبرد دفاعی، 18(2)، 69-97.
  12. تقوی، مصطفی، مقدمه­ای بر آینده پژوهی جلد ششم، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری­های دفاعی، 1392.
  13. تقی پور ظهیر، علی. (1392)، برنامه‌ریزی آموزش و پرورش (نظریه‌ها، روش‌ها و فنون)، تهران، نشر آگه.
  14. چهارسوقی، سید کمال. رحمتی، مهرداد. معمارپور، مهدی. و رجب زاده قطری، علی. (1391)، آینده‌پژوهی در حوزه انرژی و ارزیابی راهبردی‌های مدیریت انرژی کشور با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو"، مجله بهبود مدیریت، 6(4)، صص 5-33.
  15. حاجیانی، ابراهیم. (1396)، مبانی، اصول و روش‌های آینده‌پژوهی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ چهارم، تهران.
  16. حیدری، امیرهوشنگ. (1393)، روش‌‌شناسی آینده‌نگاری، فصلنامه نقد کتاب (اطلاع‌رسانی و ارتباطات)، سال اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393، صص 120-109.
  17. زالی، نادر. (1392)، آینده‌نگاری راهبردی در برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران.
  18. ستاری خواه، علی، آینده‌پژوهی و سناریونویسی کاربردی، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا، 1393.
  19. شوارتز، پیتر. (1390)، هنر دورنگری: برنامه‌ریزی برای آینده در دنیایی با عدم قطعیت، ترجمه عزیز علیزاده، چاپ اول، تهران: مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  20. عبدالملکی، هادی. غنی‌زاده، مسعود. زوارزاده، غلامعلی. و عرب پشت‌کوهی، مهدی. (1396). کارکرد سرمایه اجتماعی در سازمان‌های آینده با تأکید بر سازمان‌های داوطلبانه. راهبرد دفاعی، 15(1)، 131-170.
  21. عنایت‌اله، سهیل. (1993)، تحلیل لایه لایه‌ای علت‌ها، نظریه و مورد کاوی‌های یک روش‌شناسی یکپارچه و متحول‌ساز آینده‌پژوهی، مترجم مسعود منزوی، تهران: مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  22. فرتوک زاده، حمیدرضا. و وزیری، جواد. (١٣٩٠)، شناسایی عوامل مؤثر بر اتلاف منابع در نظام دستیابی به سامانه‌های دفاعی، فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، شماره ١٢، صص 64-79.
  23. کرمی، رضا علی. و کشاورزی، محمد. (1393). ضرورت آینده‌پژوهی در فقه اسلامی. مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی, 6(4), 71-84.
  24. نظام آینده­پژوهی تحقیقات و جهاد خودکفایی اجا، 1394.
  25. نقشه­ راه تحقیقات صنعتی اجا، 1395.
  26. ویلن، تامس. هانگر، جی. دیوید. مدیریت استراتزیک و سیاست کسب وکار، مترجمان: اعرابی و آقازاده، دفتر پژوهش­های فرهنگی، 1389.
  27. هل‌اتایی، سیدمحمد. سنجری، احمدرضا. و حسن مرادی، نرگس. (1400). تدوین الگوی توسعه شایستگی‌های رهبری مدیران صنایع دفاعی. راهبرد دفاعی، 19(3)، 91-120.
  28. همتی، علیرضا. گودرزی، محمدعلی. و حاجیانی، ابراهیم. (1394)، ضرورت آینده‌پژوهی در نظام‌های آموزش و پرورش. آینده‌پژوهی مدیریت (پژوهش‌های مدیریت). 26(103)، صص 59-67.

   

   

   

   

   

   

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Beagrie, N., & Houghton, J. (2016). The value and impact of the European bioinformatics institute.
  2. Bell, W. (2009). Foundation of futures studies: History, purposes and knowledge, (4 Edition). New Brunswick, NJ: Transaction.
  3. Morrison, D. (2014). Australian Army: Our future, Army modernization update, Directorate of Plans – Army.
  4. Ferkiss, Victor. 1974, The Future of Technological Civilization. New York: George Braziler.
  5. Flechtheim, Ossip K. 1966, History futurology. Meisenheim-am-Glan, Germany Verlag Anton Hain.
  6. Hines, A. (2003), "An audit for organizational futurists: ten questions every organizational futurist should be able to answer", Foresight, Vol. 5 No. 1, pp. 20-33.
  7. Inayatullah, Sohail. 1993. From who am I? to When am I? Futures 25, No.3, (April), 235-253.
  8. Kuosa, T. (2009). Towards the Dynamic Paradigm of Futures Research: How to Grasp a Complex Futures Problem with Multiple Phases and Multiple methods. Turku School of Economics.
  9. Nadhim, A. R. (2023). International auditing standards and their role in achieving financial transparency requirements in insurance companies. Journal of Research in Social Science And Humanities3(1), Pp13-18.‏
  10. Rhisiart, M., Stormer, E., & Daheim, C. (2017). From foresight to impact? The 2030 Future of Work scenarios, Technological Forecasting and Social Change, 124, 203-231.
  11. Sardar, Ziauddin. (2010). futures studies. futurology; futuristic; foresight_What’s in a name? futures, Vol 42, pp 177-184.
  12. Sarpong, D., Maclean, M., & Alexander, E. (2013). Organizing strategic foresight: A contextual practice of ? way finding? Futures, 53, 33–41.
  13. Sullivan, William G. & Claycomb, W. W. Fundamentals of Forecasting. Restonc, Virginia, Prentice-Hall. 1988, Pp 1-2.
  14. Tambe, P., Hitt, et al. (2012). The extroverted firm: how external information practices affect innovation and productivity. Management Science, Vol 58 (5), Pp 843–859.
  15. Van Dorsser, C., Walker, W. E., Taneja, P., & Marchau, V. A. (2018). Improving the link between the futures field and policymaking. Futures, 104, 75-84.