الزامات تشکیل مراکز آینده‌پژوهی در سازمان‌های تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

رئیس

چکیده

جایگاه آینده‌پژوهی در سازمان‌های تحقیقاتی که مأموریت اصلی و فلسفه وجودی آن‌ها، شناسایی نیازهای تسلیحاتی، تجهیزاتی، تحقیق و ارائه محصولات جدید می‌باشد، بمراتب از سایر سازمان‌ها پررنگ‌تر است. لذا سازمان‌های تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا با توجه به ابلاغ ستاد کل ن.م ملزم به ایجاد مراکز آینده‌پژوهی به منظور دیده‌بانی علوم و فناوری به‌منظور ایجاد سامانه‌های برترساز دفاعی گردیده‌اند. این پژوهش با هدف بررسی الزامات مورد نیاز تشکیل مراکز آینده‌پژوهی در سازمان‌های مذکور انجام شد. روش انجام پژوهش توصیفی است که برای رسیدن به هدف مورد نظر و پاسخ به سؤالات پژوهش، پرسشنامه‌ای دارای 17 سؤال با طیف لیکرتی 5 گزینه‌ای تدوین و اعتباریابی شد. سپس نمونه‌ای شامل 78 نفر از طریق فرمول برآورد حجم نمونه شامل کارشناسان و مدیران حوزه تحقیقات صنعتی آجا که با موضوع تحقیق آشنایی داشتند به روش تصادفی چند مرحله‌ایی انتخاب و به پرسشنامه پاسخ داده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که پیش‌بینی سازمانی با رسمیت، تمرکز کم و پیچیدگی زیاد در بدنه سازمان‌های مذکور تشکیل گردد که برخوردار از زیرساخت‌های اداری مجهز به تجهیزات رایانه‌ای و بستر اینترنت پرسرعت با دسترسی به منابع و مستندات کتابخانه‌ای قوی باشد. مرکز مذکور اصلح است که برخوردار از نیروی انسانی متخصص و کیفی با تخصیص اعتبارات ویژه سازمانی جهت انجام امور جاری باشد. استفاده از افراد ذی‌نفوذ و دارای اعتبار بالای سازمانی به‌صورت پاره‌‌وقت، برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌های آینده‌پژوهی، فراهم نمودن کرسی‌های دانشگاهی و زمینه تحصیل کارکنان در علوم نوین در پیشبرد اهداف مراکز آینده‌پژوهی مثمرثمر خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The requirements for the formation of future research centers in the Research and Self-Sufficient Jihad organizations of the Islamic Republic of Iran Army

نویسندگان [English]

  • Khalil Kolivand,
  • Ebrahim Ejabi
  • Majid Rajabpour
  • Zahra Kouhi
BOSS
چکیده [English]

The position of future studies in research organizations whose main mission and philosophy of existence is identifying the needs of weapons, equipment, research and presenting new products is much more prominent than other organizations. Therefore, according to the notification of the General Staff of the Armed Forces, the research and self-sufficient Jihad organizations of the Islamic Republic of Iran Army have been required to establish future research centers in order to monitor science and technology in order to create superior defense systems. This research was conducted with the aim of investigating the requirements for the establishment of future research centers in the mentioned organizations. The method of carrying out the research is descriptive, in order to achieve the desired goal and answer the research questions, a questionnaire with 17 questions with a 5-option Likert scale was compiled and validated. Then, a sample of 78 people, including experts and managers of the Aja industrial research field, who were familiar with the research subject, were selected by a multi-stage random method and answered the questionnaire through the sample size estimation formula. The analysis of the data showed that an organizational forecast with formality, low concentration and high complexity should be formed in the body of the mentioned organizations, which has administrative infrastructure equipped with computer equipment and high-speed internet platform with access to strong library resources and documents. The mentioned center should have expert and quality human resources with the allocation of special organizational credits to carry out current affairs. Using influential people with high organizational credibility on a part-time basis, holding courses, future research workshops, providing university seats and the field of education for employees in modern sciences will be fruitful in advancing the goals of future research centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures Studies Centers
  • self-sufficiency Research and Jihad organization of the Islamic Republic of Iran Army
  • Infrastructure
  • Human Capital