مؤلفه‌ها و ویژگی‌های توان نظامی مؤثر بر آمایش دفاع سرزمینی در مقابله با تهدیدات نظامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

مأموریت اصلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، نگهبانی از انقلاب و دست‌آوردهای آن و مقابله با تهدیدات نظامی­ـ امنیتی بوده و براساس عوامل متفاوت و بر روی بستر جغرافیایی کشور ساماندهی شده و استقرار یافته­اند. باتوجه به وسعت و تنوع جغرافیای طبیعی و انسانی کشور، تنوع و کثرت تهدیدات خارجی، آسیب‌پذیری­های داخلی و مأموریت­های متنوع نیروهای مسلح، توجه به آمایش دفاع سرزمینی از ملزومات حوزه‌ی دفاعی کشور محسوب می­شود.
هدف اصلی این پژوهش «تبیین مولفه­ها و ویژگی­های توان نظامی مؤثر بر آمایش دفاع سرزمینی در برابر تهدایدات نظامی» است با توجه به اینکه این پژوهش مبانی فکری و نظری آمایش دفاع سرزمینی را تولید می­نماید از نوع کاربردی- توسعه‏ای بوده و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه­ای و استفاده از ابزار فیش­برداری و روش میدانی با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسش­نامه می­باشد.
به­منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها، ابتدا با فیش­برداری از مطالعات کتابخانه­ای و مصاحبه با خبرگان و صاحب­نظران، مؤلفه­ها و ویژگی­های توان نظامی مؤثر بر آمایش دفاع سرزمینی در برابر تهدیدات نظامی تعیین و مجدداً از هم­پوشانی اسناد و مدارک، مصاحبه­ها و ادبیات تحقیق، این مولفه­ها و ویژگی­ها احصاء گردید، سپس از طریق توزیع پرسش­نامه بین جامعه آماری، نتیجه از طریق سطح معناداری با ضریب اطمینان 95 % و خطای 5 % مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می­دهد که 4 مؤلفه و 16 ویژگی توان نظامی بر آمایش دفاع سرزمینی در برابر تهدایدات نظامی مؤثر هستند که، به ترتیب «فضای مانوری»، «مأموریت»، «پشتیبانی» و «تجهیزات و تسلیحات و فنّاوری­ها»، بیشترین تأثیر را بر آمایش دفاع سرزمینی در برابر تهدیدات نظامی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the components and characteristics of military capability affecting the readiness of the territorial defense in the face of military threats

نویسندگان [English]

 • khosro bolhasani 1
 • Cyrus Nematzadeh, 2
 • Ehsan Soroush KashaniI 2
1 BOSSMember of the faculty of National Defense University
2 BOSSDoctoral student of Strategic Defense Sciences of National Defense University
چکیده [English]

The main mission of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran is to defend the independence and territorial integrity of the country, to guard the revolution and its achievements, and to counter military and security threats, And based on different factors and on the geographical context of the country are organized and established. Due to the vastness and diversity of the country's natural and human geography, the diversity of foreign threats, internal vulnerabilities and various missions of the armed forces, attention to land defense planning is one of the requirements of the country's defense.
The main aim of this research is to "explain the components and characteristics of the military capability of land defense planning in the face of military threats" considering that this research produces the intellectual and theoretical foundations of land defense planning, The Kind of survey is practical-development, method of research is descriptive-analytical and gathering information method with use of library method and fishing (taking notes) tool, and field method with use of interview and questionnaire tools.
In order to analyze the data, first by taking notes from library studies and interviewing experts, the components and characteristics of military capability effective in preparing the territorial defense against military threats were determined and Again, from the overlap of documents, interviews, and research literature, these components and characteristics were counted and Then, by distributing the questionnaire among the statistical population, the result was confirmed through a significant level with a 95% confidence interval and a 5% error. The results of this research show that 4 main components and 16 characteristics of military capability are effective in preparing the territorial defense against military threats. among the components listed, "maneuver space", "mission", "support" and "equipment, weapons and technology", respectively, have the greatest impact on the preparation of territorial defense against military threats

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Preparation
 • Territorial defense preparation
 • Military threats
 • Military power
 • ایمانی، علی، قاسمی، علی اصغر (1395)، سیاستگذاری خدمت سربازی و فرایند ملتسازی در ایران، فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال پنجم، شماره 18 ، شماره پیاپی 48، صص 66-35.
 • باقری، رضا، بهمنی، مهدی (1400)، بررسی نقش رسانه و روایت سازی در جذابیت خدمت وظیفه عمومی، فرهنگ رسانه، سال دهم، شماره 39، صص 130-103
 • پورصادق، ناصر، کشتکار، مهران (1395)، محیط شناسی در مدیریت استراتژیک، تهران: آذرین مهر
 • چنگی آشتیانی، جواد، آوخ کیسمی، فرهاد، جهانداری، پیمان، راه نجات، امیر محسن (1400)، واکاوی علل فرار از خدمت سربازی: یک مطالعه کیفی، علوم مراقبتی نظامی، مجله دانشکده پرستاری ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال هشتم، شماره 4، شماره مسلسل 3
 • حسنوی، رضا، اخوان، پیمان، سنجقی، محمدابراهیم (1391)، عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، تهران، انتشارات آتی‌نگر.
 • رستمی، مرضیه، فیض بخش، علیرضا (1392)، ارائه گونه شناسی از فرصت های کارآفرینی بر اساس منشاء و فرآیند شکل گیری آنها، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم، شماره 27، صص 27-1.
 • ریاضی، وحید، اکبری، علی، باجلانی، صفدر، اکبری، حسن رضا (1400)، معرفی مؤلفه‌ها و ابزارهای جنگ ترکیبی آمریکا علیه ج.ا.ایران، راهبرد دفاعی، دوره 19، شماره 1، شماره پیاپی 73، صص 67-37.
 • شایگان، فریبا (1395)، روش های افزایش منزلت اجتماعی سربازان از دیدگاه مردم تهران، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هشتم، شماره دوم، صص 22-7.
 • شایگان، فریبا، زاده کمند، محمدجواد (1393)، بررسی میزان برخورداری سربازان نیروی انتظامی از عوامل خوشایندساز خدمت سربازی و مقایسه آن با سربازان ارتش و سپاه، فصلنامه دانش انتظامی، سال 16، شماره 2، صص 78- 63.
 • کشتکار هرانکی، مهران، (1395)، طراحی الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی در ایران، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • کشتکار هرانکی، مهران، دهقان، سعید، (1396)، الگوی مفهومی نوآوری اجتماعی برای تحقق استحکام ساخت درونی قدرت، فصلنامه مجلس و راهبرد، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1397، قابل دسترس در سایت فصلنامه به آدرس http://nashr.majles.ir
 • مبینی دهکردی، علی، کشتکار، مهران (1393)، نوآوری اجتماعی: کنکاشی بر مفهوم سازی مبتنی بر تحلیل محتوای تعاریف، فصلنامه مدیریت نوآوری، سال سوم، شماره 4، صص 75-57.
 • ملو، ای. جفری (1395)، «مدیریت استراتژیک منابع انسانی»، ترجمه حامد دهقانیان، وحید خاشعی و کریم رحمتی، تهران، چاپ و نشر بازرگانی، چاپ دوم.
 • میرواحدی، سید سعید، طغرایی، محمدتقی، سنجریان، زهرا (1396)، بررسی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد چهارم، شماره اول، صص 74-53.
 • نصرتی، علیرضا (1396)، ارائه الگوی راهبردی اشتغال با رویکرد کارآفرینی بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از تجارب موفق بشری، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.

 

 

 • Grice, Julie Caulier; Davies, Anna; Patrik, Robert; Norman, Will (2012). Defining Social Innovation. The Young Foundation.
 • Hahn, Johanne; Andor, Laszlo (2013). Guide to Social Innovation, European Commission.
 • Hamalainen, Timo J.; Heiskala, Risto (Eds.) (2007). Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance. Cheltenham, U.K. and Northampton. Mass.: Elgar in association with Sitra. the Finnish Innovation Fund.
 • Hamerlinck, Laurens. R. E. (2010). Social Innovation, Beyond the hype. Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.
 • Herrera Maria Elena; Alarilla Cristina Maria (2013). “Social innovation: Business invention and social solutions”. Asian Institute of Management. Avalaible on www.aim.edu/files/download/775.
 • Hochgerner, Josef (2009). Innovation Processes in the Dynamics of Social Change, ZSI-Centre for Social Innovation. Vienna, published in Jibi Loudin, Klaus Schuch (ed.). Innovation Cultures. Challenge and Learning Strategy. Prague: Filosofia: 17-45.
 • Howaldt, Jurgen (2012). Social Innovation and Workplace Innovation in Germany. Second International Wellbeing at Work Conference.
 • Howaldt, Jürgen; Schwarz, Michael (2010). “Social innovation: concepts, research fields and international trends”. 1st ed. Aachen: IMA/ZLW, accessed online through http://www.sfsdortmund
 • Kirzner, I. M. (1973). Competition and Entrepreneurship, University of Chicago Press.
 • Kirzner, I. M. (1997). Entrepreneurial discovery and the competitive market process: An Austrian approach. Journal of economic Literature, 35(1), 60-85.
 • Moulaert, F., & Lille, F. (2007). Social innovation, governance and community building (SINGOCOM), EU Research on Social Sciences and Humanities. available at: http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/100123951EN6.pdf
 • Mulgan, G., Tucker, S. Ali, R., Sanders, B. (2007). Social Innovation. What it is, why it matters and how it can be accelerated, The Young Foundation.
 • Murray, R., Caulier,G., Mulgan, G. (2010). The Open Book of Social Innovation, the Young Foundation and NESTA.
 • OECD (2016). Social Innovation Policy Framework for Croatia. Available on oecd.org
 • Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development, by Joseph A. Schumpeter, Translated from the German by Redvers Opie,... Harvard University Press.
 • The Young Foundation, (2012). Social Innovation Overview - Part I: Defining social innovation, A deliverable of the project: “The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe” (TEPSIE), European Commission – 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research, Report: Defining social innovation.
 • Venkataraman, S. (1997). "The Distinctive Domain of Entrepreneurship Research." Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth Volume 3: pages 119-138.