بررسی تأثیر جنگ روانی بر اضطراب و ناکامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

رئیس

چکیده

امروزه جنگ روانی به ابزاری پرکاربرد در جهت تغییر دادن فرهنگ، باورها و ارزش­های یک ملت و جامعه تبدیل شده که هر گونه غفلت از آن خسارات جبران ناپذیری بر پیکره­ ملت­ها وارد خواهد کرد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر جنگ روانی بر اضطراب و ناکامی جامعه­ تهران بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی، تحلیلی و داده­ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. جامعه آماری پژوهش از میان مردم عادی کلان شهر تهران بود. بدین ترتیب که تعداد 1000 آزمودنی از 5 منطقه­ی تهران و به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه­ها در اختیارشان گذاشته شد. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه اضطراب بک (BAI) و مقیاس احساس ناکامی گیلبرت بود که دارای دو بعد ناکامی درونی و بیرونی است و برای بررسی تأثیر جنگ روانی از پرسشنامه­ محقق ساخته­ جنگ رسانه­ای که دارای دو بعد شایع­پردازی و تحریف واقعیت است استفاده گردید.
نتایج پژوهش نشان داد که بعد شایع­پردازی پیش­بینی کننده­ خوبی برای متغیرهای اضطراب، ناکامی درونی و بیرونی است و دارای یک رابطه مثبت معنادار با آنها است در حالی­که بعد تحریف واقعیت هیچ­گونه ارتباط معناداری با متغیرهای اضطراب، ناکامی درونی و بیرونی ندارد و پیش­بینی کننده­ خوبی در رابطه با این موضوعات نیست. نتیجه­گیری: براساس نتایج بدست آمده جنگ­روانی می­تواند بر روی اضطراب و هر یک از ابعاد ناکامی مردم عادی تأثیرگذار باشد و وجود این امر نشانه­ توجه­ بیش از پیش سیاستگذاران در این زمینه است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research article: Investigating the effect of psychological warfare on anxiety and failure

نویسندگان [English]

  • mohsen rostami
  • Amirsam Kiani Moghadam
  • Abbas Masjidi Arani
  • Ali Jahanshahi
  • Maryam Bakhtiari
BOSS
چکیده [English]

Abstract
Today, psychological warfare has become a widely used tool to change the culture, beliefs and values of a nation and society, and any neglect of it will cause irreparable damage to the bodies of nations. Therefore, the purpose of this research was to investigate the effect of psychological warfare on the anxiety and frustration of Tehran society. The current research is descriptive and analytical and the data were analyzed using multivariate regression. The statistical population of the research was among the ordinary people of Tehran. In this way, 1000 subjects were selected from 5 regions of Tehran and the questionnaires were given to them. The research tools were Beck's anxiety questionnaire (BAI) and Gilbert's feeling of failure scale, which has two dimensions of internal and external failure, and to investigate the effect of psychological warfare, the researcher made a media warfare questionnaire that has two dimensions of rumor mongering and reality distortion. is used
The results of the research showed that the rumination dimension is a good predictor for the variables of anxiety, internal and external failure and has a significant positive relationship with them, while the dimension of reality distortion has no significant relationship with the variables of anxiety and failure. It has no internal or external and is not a good predictor in relation to these issues. Conclusion: Based on the obtained results, war mentality can have an effect on anxiety and every dimension of failure of ordinary people, and the existence of this is a sign of more attention of policy makers in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • failure
  • psychological war
  • media war
  • Tehran