بررسی تأثیر جنگ روانی بر اضطراب و ناکامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار دانشگاه علوم شهید بهشتی

3 دانشیار دانشگاه علوم شهید بهشتی

4 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه دافوس ارتش جمهوری اسلامی ایران

5 استاد عضو هیئت علمی دانشگاه دافوس ارتش جمهوری اسلامی ایران

چکیده

امروزه جنگ روانی به ابزاری پرکاربرد در جهت تغییر دادن فرهنگ، باورها و ارزش­های یک ملت و جامعه تبدیل شده که هر گونه غفلت از آن خسارات جبران ناپذیری بر پیکره­ ملت­ها وارد خواهد کرد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر جنگ روانی بر اضطراب و ناکامی جامعه­ تهران بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی، تحلیلی و داده­ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. جامعه آماری پژوهش از میان مردم عادی کلان شهر تهران بود. بدین ترتیب که تعداد 1000 آزمودنی از 5 منطقه­ی تهران و به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه­ها در اختیارشان گذاشته شد. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه اضطراب بک (BAI) و مقیاس احساس ناکامی گیلبرت بود که دارای دو بعد ناکامی درونی و بیرونی است و برای بررسی تأثیر جنگ روانی از پرسشنامه­ محقق ساخته­ جنگ رسانه­ای که دارای دو بعد شایع­پردازی و تحریف واقعیت است استفاده گردید.
نتایج پژوهش نشان داد که بعد شایع­پردازی پیش­بینی کننده­ خوبی برای متغیرهای اضطراب، ناکامی درونی و بیرونی است و دارای یک رابطه مثبت معنادار با آنها است در حالی­که بعد تحریف واقعیت هیچ­گونه ارتباط معناداری با متغیرهای اضطراب، ناکامی درونی و بیرونی ندارد و پیش­بینی کننده­ خوبی در رابطه با این موضوعات نیست. نتیجه­گیری: براساس نتایج بدست آمده جنگ­روانی می­تواند بر روی اضطراب و هر یک از ابعاد ناکامی مردم عادی تأثیرگذار باشد و وجود این امر نشانه­ توجه­ بیش از پیش سیاستگذاران در این زمینه است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research article: Investigating the effect of psychological warfare on anxiety and failure

نویسندگان [English]

 • mohsen rostami 1
 • Amirsam Kiani Moghadam 2
 • Abbas Masjidi Arani 3
 • Ali Jahanshahi 4
 • Maryam Bakhtiari 5
1 Assistant professor and faculty member of the Higher National Defense University
2 Assistant Professor of Shahid Beheshti University of Sciences
3 Associate Professor of Shahid Beheshti University of Sciences
4 Assistant professor and faculty member of Daffodil University, Islamic Republic of Iran Army
5 Professor, member of the faculty of Davos University, Army of the Islamic Republic of Iran
چکیده [English]

Abstract
Today, psychological warfare has become a widely used tool to change the culture, beliefs and values of a nation and society, and any neglect of it will cause irreparable damage to the bodies of nations. Therefore, the purpose of this research was to investigate the effect of psychological warfare on the anxiety and frustration of Tehran society. The current research is descriptive and analytical and the data were analyzed using multivariate regression. The statistical population of the research was among the ordinary people of Tehran. In this way, 1000 subjects were selected from 5 regions of Tehran and the questionnaires were given to them. The research tools were Beck's anxiety questionnaire (BAI) and Gilbert's feeling of failure scale, which has two dimensions of internal and external failure, and to investigate the effect of psychological warfare, the researcher made a media warfare questionnaire that has two dimensions of rumor mongering and reality distortion. is used
The results of the research showed that the rumination dimension is a good predictor for the variables of anxiety, internal and external failure and has a significant positive relationship with them, while the dimension of reality distortion has no significant relationship with the variables of anxiety and failure. It has no internal or external and is not a good predictor in relation to these issues. Conclusion: Based on the obtained results, war mentality can have an effect on anxiety and every dimension of failure of ordinary people, and the existence of this is a sign of more attention of policy makers in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • anxiety
 • failure
 • psychological war
 • media war
 • Tehran
 1.  

  فهرست منابع

  الف. منابع فارسی

  1. اسکندری، حمید. جنگ روانی و جنگ رسانه. انتشارات بوستان حمید، تهران، 1390 .
  2. بیابان­گرد، علیرضا (1383). انقلاب اطلاعات و مجازی سازی، فرصت­ها و چالش­ها. فصلنامه­ی عملیات روانی، سال دوم، شماره 5.
  3. ترصفی، مهدیه، کلانتر کوشه، سید محمد و لستر دیوید (1394). هنجاریابی پرسشنامه احساس شکست و ارتباطش با ناامیدی و افسردگی در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. مطالعات روانشناسی بالینی، سال پنجم، شماره 19، صفحات 98-82. .
  4. حبی، محمد باقر؛ آزاد مرزآبادی، اسفندیار و نوری، رضا (1389). میزان آگاهی از روش های جنگ روانی و مقابله با آن با ارائه راهکارهای ارتقاء سطح آگاهی نیروهای نظامی، مجله روانشناسی نظامی، پیاپی 3، صفحات 79-73.
  5. روحانی، مرتضی. رجایی، علیرضا. کیمیایی، سیدعلی. ملک زاده، جواد. بهنام وشانی، حمیدرضا. تأثیر آموزش شناختی-رفتاری دینی بر احساس نا امیدی، بی ارزشی و نارضایتی از زندگی در پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت. دوره 2. شماره 3. تابستان 1392.
  6. سرابی، سعید. جاسم زاده، محمدرضا. سعادتی، مجید. شناخت تاکتیک های جنگ روانی شبکه ماهواره ای العربیه علیه جمهوری اسلامی ایران در سه ماه اول سال 2016. فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، سال پنجم، شماره 17. بهار 1398.
  7. شیخ الاسلامی، راضیه. یزدانی، فرزانه. رضوی اصطهباناتی، زینب السادات. ویژگی های روانسنجی مقیاس ارضا و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی. مجله روانشناسی. سال 23، شماره 1. بهار 1398.
  8. شیرازی، محمد. جنگ روانی و تبلیغات مفاهیم و کاربردها، انتشارات نمایندگی ولی فقیه در سپاه، تهران، 1376
  9. عاصف، رضا. عملیات و جنگ روانی (1)، معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، تهران، 1384.
  10. علیزاده فرد، سوسن. صفاری نیا، مجید. پیش بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا. فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی، شماره 36. زمستان 1398.
  11. فیضی، ایوب. مصرآبادی، جواد. محمدیان، کویستان. آق آتابای، آمنه. فراتحلیل رابطه شاخصه های روانی-اجتماعی با سلامت روانی. دوماهنامه طبّ جنوب. پژوهشکده زیست-پزشکی خلیج فارس. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر. سال 18. شماره 4. مهر و آبان 1394.
  12. قیاسی، مجتبی. سرلک، احمد. غفاری، هادی. 1398. تأثیر متقابل سرمایه اجتماعی و سلامت در استانهای کشور. مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری.
  13. کاویانی، حسین و موسوی، اشرف السادات (1387). ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی. مجله دانشکده پزشکی، دوره 66، شماره 2، صفحات 140-126.
  14. مرادی، مرتضی. شیخ الاسلامی. راضیه، احمدزاده، مژده. چراغی، اعظم. 1392. رابطه حمایت های اجتماعی، ارضاء نیازهای اساسی روان شناختی و بهزیستی روان شناختی در زنان شاغل: وارسی یک مدل علی. مجله روانشناسی تحولی. شماره 39.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. American Psychiatric Association. DSM-IV and DSM-5 Criteria for the Personality Disorders. Retrieve from :http://www.psi.uba.ar/ 2012
  2. Behzadfar F, Khani H, Arabkhazaeli N, Najafi M, Izadi F. [The effect of cognitive behavior therapies on the tendency of women's suffering mood disorders based on frustration and depression indicators]. J Psychol Clin Psychiatry. 2015;3(4):1-6.
  3. Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E. L., el al (2015). Psychological need satisfaction and desire for need satisfaction across four cultures. Motivation and Emotion, 39 , 216–236.
  4. Clark, D. A. and Beck, A. T. Cognitive Therapy of Anxiety Disorders Science and Practice. 2 st Edition, Guilford press: New York, 2014
  5. Kendal PC. Child and adolescent therapy: cognitive behavioral procedures. 2nd Ed. New York: Guilford; 2000. P. 203-7.
  6. Lambert KG. Rising rates of depression in today's society: consideration of the roles of effort-based rewards and enhanced resilience in day-to-day functioning. Neurosci Biobehav Rev. 2006;30(4):497-510. doi: 10.1016/j.neubiorev.2005.09.002 pmid: 16253328.
  7. Lieb R, Wittchen H, Hofler M, Stat D, Fuetsch M, Stein M, & Merikangas, K. parental psychopathology, parenting style and the risk of social phobia in
   offspring. Archgen psychiatry 2001; 57: 859- 868
  8. McKenzie K, Whitley R, Weich S. Social capital and mental health. Br J Psychiatry 2002; 181: 280-3.
  9. Nolen-Hoeksema S. Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes. J Abnorm Psychol. 1991;100(4):569-82. doi: 10.1037//0021- 843x.100.4.569 pmid: 1757671
  10. Procter HG, Dallos R. Making me Angry: The Constructions of Anger. In: Cummins P, ed. Working with Anger: A Constructivist Approach. England: Wiley; 2006: 131-148.
  11. Rosehgren, Karl Erik (2000), “Communication: An Introduction”, London: SAGE Publications.
  12. Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Rulz, P. (2009). Kaplan & Sadock’s comprehensive textbook of psychiatry (9thed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
  13. Seligman M, Rozenhan DL. [Psychopathology].1st Edition. Tehran: Publishing Institute Delavaran; 1996 (Persian).
  14. Stevenson, Nick (1995), Understanding Media Cultures, London: SAGE Publications.
  15. Watkins E, Teasdale JD. Rumination and overgeneral memory in depression: effects of self -focus and analytic thinking. J Abnorm Psychol. 2001;110(2):353-7. doi: 10.1037/0021- 843x.110.2.333 pmid: 11358029