دوره و شماره: دوره 20، شماره 79، دی 1401 
اصول وقواعد دکترین سایبری جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی- امنیتی

صفحه 44-73

محمدرضا مرادی؛ محمد رضا ولوی؛ محمدرضا حسینی؛ شهرام نوروزانی