شناسایی، تبیین و اولویت‌بندی رهیافت‌های نوین آجا در مقابل تهدیدات آتی با توجه به سند بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه افسری امام علی(ع)

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.

چکیده

چکیده
دنیای استکبار پس از ناکامی‌های گذشته، ماهیت تهدیدات خود را برای مواجهه با نظام مقدس ج.ا.ایران تغییر داده است. مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) به عنوان سکّان‌دار این نظام، با درک به‌موقع این تغییر رویکردها، اقدام به صدور سند «بیانیه گام دوم انقلاب» نمودند. تحقیق حاضر درصدد یافتن پاسخ مناسب شناسایی، تبیین و اولویت‌بندی رهیافت‌های نوین آجا در مقابل تهدیدات آتی استخراج‌شده از این سند بالادستی ارزشمند است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل خبرگان علمی-نظامی آجا هستند. نمونة آماری تحقیق شامل 63 نفر از این خبرگان است که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه و پرسشنامه‌های شناسایی، تبیین و اولویت‌بندی رهیافت‌ها است. تعداد 3 تهدید عمده و 19 رهیافت نوین آجا برای تحقق چشم‌انداز این سازمان بر اساس سند بیانیه گام دوم انقلاب (آمادگی همه‌جانبه) شناسایی و سپس اولویت‌بندی گردید. روایی پرسشنامه بر اساس نظر خبرگان تأیید و پایایی آن با بهره‌مندی از آلفای کرونباخ 98/0 حاصل شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل سؤال‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل آزمون t استودنت و فریدمن) با بهره‌مندی از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد میزان اولویت‌بندی رهیافت‌های 19گانه شناسایی‌شده آجا با عنایت به تهدیدات آتی و با هدف تحقق چشم‌اندازهای بیانیه گام دوم انقلاب در وضعیت «اولویت‌دار» قرار دارد. همچنین اولویت‌بندی رهیافت‌های 19گانه نشان داد رهیافت‌های «اهتمام به سرمایه‌های انسانی سازمان و توسعه اقدامات روحیه‌بخش»، «تحول از ارتش وظیفه‌ای به ارتش حرفه‌ای در تراز انقلاب» و «استقرار و توسعه مداوم نظام استعدادیابی و نخبه‌پروری» دارای بالاترین اولویت‌ است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying, explaining and prioritizing the new approaches of Aja against future threats according to the document of the statement of the second step of the revolution

نویسندگان [English]

 • mohammad abbasian 1
 • reza jalaliniko 2
 • behroz dolatshahi 3
2 Doctoral student of strategic management in sports organizations, Allameh Tabatabai University, Tehran
3 Faculty member and assistant professor of Aja Command and Headquarters University.
چکیده [English]

Abstract
After the past failures, the arrogant world has changed the nature of its threats to confront the holy system of J.A. Iran. As the leader of this system, the Supreme Leader (Madazleh al-Ali) issued the document "Statement of the Second Step of the Revolution" upon timely understanding of this change of approaches. The current research is trying to find a suitable answer to identify, explain and prioritize new AJA approaches against future threats extracted from this valuable upstream document. This research was applied in a descriptive-survey method. The statistical community of the research includes AJA scientific-military experts. The statistical sample of the research includes 63 of these experts who were selected by purposeful sampling. The tools of data collection are interviews and questionnaires to identify, explain and prioritize approaches. The number of 3 major threats and 19 new approaches of AJA to realize the vision of this organization were identified and then prioritized based on the statement of the second step of the revolution (comprehensive preparedness). The validity of the questionnaire was confirmed based on the opinion of experts and its reliability was obtained with the benefit of Cronbach's alpha of 0.98. In order to analyze the questions, descriptive statistics and inferential statistics (including Student's and Friedman's t-test) were used with SPSS software. The results show that the level of prioritization of the 19 approaches identified by AJA is in "prioritized" status with regard to future threats and with the aim of realizing the visions of the second step statement of the revolution. Also, the prioritization of the 19 approaches showed that the approaches of "paying attention to the organization's human capital and developing morale-boosting measures", "transformation from a duty army to a professional army at the level of the revolution" and "establishment and continuous development of the talent search and elitism system" have the highest priority.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords:  future threats
 • declaration of the second step of the revolution
 • Aja
 • approach
 1. آبیاتی، علی و احمدی، مهدی. (1400). تهدیدات نوین امنیتی در فضای سایبر (مطالعه موردی اعتراضات سال ۱۳۹۸)، همایش تخصصی رصد تهدیدات نوین نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی، قم.
 2. ابراهیمی‌، هادی. (1398)، مقاومت در برابر تهدیدات دفاعی در گام دوم انقلاب، همایش قدرت نرم انقلاب با محوریت «چهار دهه مقاومت و بایسته‌های فرهنگی گام دوم انقلاب»، تهران.
 3. احمدی‌پور، زهرا و دهقانیان، مجید. (1400). تبیین مؤلفه‌های تهدیدهای نو در امنیت شهری، همایش تخصصی «تهدیدات نوپدید نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی»، تهران.
 4. اسکندری، داریوش؛ فرزانه، عادل و بکایی، افشین. (2022). اقتدار راهبردی دفاعی ارتش ج.ا.ایران در مقابله با تهدیدات در افق بیانیه گام دوم انقلاب. مطالعات علوم مدیریت دریایی، 2(4)، 61-81.‎
 5. بشیری، حامد. (1400). بررسی تأثیر ایمان در مقابله با تهدیدات نوین (مطالعه موردی جریانات تکفیری)، همایش تخصصی رصد تهدیدات نوین نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی، قم.
 6. بلخی، محمد و عمادی، محمدمهدی. (1400). بررسی تأثیر تهدیدهای نظامی بر افزایش قدرت دفاعی در منطقه راهبردی خلیج فارس، همایش تخصصی «تهدیدات نوپدید نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی»، تهران.
 7. بوالحسنی، خسرو، بیک‌بیلندی، علی‌اصغر، روشنی، رضا. (1398)، تأثیر تهدیدات آتی در فرماندهی مطلوب سازمان‌های نظامی ج.ا.ایران، مطالعات دفاعی استراتژیک، سال 17، شماره 77.
 8. بهرامی، تورج، غنی‌زاده، سامان. (1398)، تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب، فصلنامه کارآگاه، سال 13، شماره 48.
 9. بهروز، امیرحسام. (1392)، طراحی و تدوین برنامه استراتژیک سازمان زیباسازی شهرداری مشهد، تهران، دانشگاه تهران.
 10. جلالی، رستم. (1391)، نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، سال اول، شماره چهارم.
 11. خلیلی، ابراهیم و درودی، مصطفی. (1401). نظریه نظام انقلابی در اندیشه مقام معظم رهبری مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب. پژوهشنامه انقلاب اسلامی. 12(42)، 23-49.
 12. ‌درودی، مصطفی. (1400)، بیانیه گام دوم در دو حرکت (شناخت تهدیدات- مقابله با تهدیدات)، مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، سال 11، شماره 42.
 13. دهقان‌، محمدباقر. (1397)، جایگاه و نقش خدمت وظیفه عمومی در ایران و مقایسه با 10 کشور جهان، مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.
 14. رشیدزاده، فتح‌اله، نظامی‌پور، قدیر، جعفری‌نیا، عباس، مرادیان، محسن. (1395)، مدل‌سازی ریاضی برآورد و سنجش تهدید علیه امنیت ملی ایران، پژوهش‌های حفاظتی-امنیتی، سال پنجم، شماره 17.
 15. رضوی، عبداله. (1401). تبیین چالش‌ها و فرصت‌های دیپلماسی انرژی از منظر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. جامعه‌شناسی سیاسی ایران. 5(1)، 225-248.
 16. زینوند، آزاده. (1401). تحلیل گفتمان بیانیه «گام دوم انقلاب»: فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی نظام اسلامی با توجه به مفهوم «دشمن». پژوهش‌های سیاست اسلامی، در دست انتشار.
 17. سلیمانی، باقر. (1400). امنیت نرم و ضرورت توسعه آن در گام دوم انقلاب اسلامی، همایش تخصصی «تهدیدات نوپدید نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی»، تهران.
 18. سلیمانی، باقر. (1400). بررسی و تبیین تهدیدات جنگ ترکیبی استکبار جهانی در گام دوم انقلاب اسلامی. پژوهش‌های علوم نظامی، 2(4)، 125-155.‎
 19. سلیمانی، باقر. 1400. محور مقاومت و کارکرد آن در عمق راهبردی ج.ا.ایران با رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. همایش تخصصی «تهدیدات نوپدید نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی»، تهران.
 20. مسیبی، سکینه. (1398). جایگاه جامعه اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب و نقش ناجا در تحقق آن. دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری، 31، 51- 70.
 21. شاکری، جواد، ترکان، احمد، رضایی، سیدمرتضی. (1398)، مقاومت در برابر تهدیدهای دفاعی و امنیتی و بایسته‌های فرهنگی دفاعی امنیتی در گام دوم انقلاب، همایش قدرت نرم انقلاب، تهران.
 22. شهلایی، ناصر. (1395)، موقعیت‌یابی راهبردی و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر جذب نخبگان در ارتش ج.ا.ایران، مدیریت نظامی، سال 16، شماره 64.
 23. ‌شاهوردی، ایرج، امانت، حمیدرضا، طباطبایی، سیدمحمد، مینایی، حسین، عباسی، محمد. (1398)، تعییین سناریوهای تهدیدات آمریکا علیه ج.ا.ایران، آینده‌پژوهی دفاعی، سال چهارم، شماره 14.
 24. صالح‌نیا، علی، بختیاری، حسین. (1397)، اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی ج.ا.ایران با روش AHP، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، سال هشتم، شماره 27.
 25. طالعی‌حور، رهبر، بهرامی، رستم. (1396)، راهبرد نفوذ آمریکا و تأثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران، مطالعات انقلاب اسلامی، سال 14، شماره 48.
 26. عباسی، محمد. (1391)، ارزیابی روند تهدید آمریکا علیه ایران، امنیت‌پژوهی، سال 11، شماره 37.
 27. عظمی، امجد، دهقان، حبیب‌الله. (1391)، بررسی نقش نظام ارزشیابی افسران بر کارآیی آنان در ستاد نزاجا، مدیریت نظامی، سال 12، شماره 45.
 28. قادرپناه، فریبرز، بهدادفر، محمدرسول، شیخ، علیرضا. (1393)، آسیب‌شناسی نظامِ مدیریت عملکرد آجا، مدیریت نظامی، سال 14، شماره 56.
 29. قرائی، هاشم. (1399). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بازارسازی پودرهای لبنی جهت حضور در بازار پاکستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما: هادی بستام، استاد مشاور: وحیده طبسی‌لطف‌آبادی. مؤسسه آموزش عالی تابران.
 30. مددی، سعید، کاظم‌پور، ذکریا. (1398)، بررسی تأثیر نظامی و تسلیحاتی کردن فضای ماورای جو بر امنیت نظامی ج.ا.ایران با رویکرد آینده‌پژوهی، علوم و فنون نظامی، سال 15، شماره 47.
 31. مرادیان، محسن، صادقی‌گوغری، سعید. (1392)، آینده‌پژوهی تهدیدات نظامی آمریکا علیه ج.ا.ایران، امنیت‌پژوهی، سال 12، شماره 43.
 32. مطلبی، مسعود. (1400)، دیپلماسی دفاعی ایران در گام دوم انقلاب، مطالعات دفاع مقدس، سال هفتم، شماره دوم.
 33. منیری، کامل، صفوی، سیدیحیی، سهرابی، محمد، ولی‌وند، حسین، حافظ‌نیا، محمدرضا. (1396)، تحول از ارتش وظیفه‌ای به ارتش حرفه‌ای در ج.ا.ایران، آینده‌پژوهی دفاعی، سال دوم، شماره پنجم.
 34. موسوی، سیدعبدالرحیم، سپهری، محمد. (1396)، راهبرد پدافند غیرعامل الکترونیک راداری در برابر تهدیدات آتی حساسه‌های اطلاعات الکترونیکی، آینده‌پژوهی دفاعی، سال دوم، شماره پنجم.
 35. مهتدی، محمدمهدی و فرنیا، امین. (1401). نگاشت مفاهیم کلیدی بیانیه گام دوم انقلاب در مأموریت‌های نرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. فصلنامه مدیریت و پژوهش‌های دفاعی، 21(95)، 117-145.
 36. مینایی، حسین، هادی‌نژاد، فرهاد. (1397)، روندپژوهی تهدیدهای آمریکا علیه ج.ا.ایران، آینده‌پژوهی دفاعی، سال سوم، شماره هشتم.
 37. نظری‌زاده، فرهاد. (1395)، طراحی مدل تأثیرات آینده‌نگاری بر نوآوری‌ در صنایع دفاعی، قزوین، دانشگاه امام خمینی(ره)، دانشکده علوم اجتماعی.
 38. هادی‌نژاد، فرهاد، بیداله‌خانی، فریدون. (1398)، مهندسی مجدد فرآیندهای منابع انسانی آجا در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، همایش گام دوم انقلاب در نهاجا، تهران: دانشگاه شهید ستاری.

 

ب. منابع انگلیسی

 1. Gries, Peter H., Zhang, Qingmin., Masui, Yasuki., & Lee, Yong. (2009). Historical beliefs and the perception of threat in Northeast Asia: colonialism, the tributary system, and China–Japan–Korea relations in the twenty-first century. International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 9, No. 2.
 2. Halachmi, Arie. (2005). Performance measurement is only one way of managing performance. International journal of productivity and performance management, Vol. 54, No. 7.
 3. McCulloh, Timothy, & Johnson, Richard. (2013). Hybrid warfare. Joint Special Operations Univ Macdill AFB FL.
 4. McGann, James, G. (2020). 2019 Global Go to Think Tank Index Report, available at https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=think_tanks.
 5. Miller, Colin, R. (2005). Electromagnetic pulse threats in 2010. Air War coll Maxwell AFB al center for strategy and technology.
 6. Romanchenko, G. (2001). Military threats: A political study. Military Thought, Vol. 10, No. 5.
 7. Suleiman, Ezra, N. (2015). Elites in French society. Princeton University Press.
 8. Suman, Mrinal. (2007). Outsourcing of defence logistics in the Indian armed forces. Strategic Analysis, Vol. 31, No. 4.
 9. khamenei.ir. & www.leader.ir.