وابستگی ژئوپلیتیکی رشد منطقه‌ای و جهانی به فضای ملی ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده
شناسایی وابستگی­های پیشرفت جهانی و منطقه­ای به عوامل ژئوپلیتیک یک سرزمین می­تواند در ضریب توسعه­ و امنیت آن واحد جغرافیایی تأثیرگذار می­باشد. قطعاً این مهم بستگی به تدابیر، برنامه­ها و راهبردهای حاکمان آن سرزمین در استفاده بهینه از این ابزار و لطف خدادادی دارد؛ نداشتن راهبرد و برنامه حاکمان، می­تواند این وابستگی را به چالش سرزمینی تبدیل کند. برای این منظور قدم اول، شناسایی عوامل ژئوپلیتیک یک سرزمین است که رشد و پیشرفت منطقه و جهان وابسته به آن عوامل می­باشد. در این مقاله پدیده­های رشد منطقه­ای و جهانی وابسته به فضای ملی ج.ا.ایران بررسی و شناسایی شده است. هدف اصلی این تحقیق تعیین مؤلفه‌ها و شاخص­های مؤثر بر وابستگی پدیده­های رشد منطقه­ای و جهانی به فضای ملی ج.ا.ایران در دو عامل اقتصادی و سیاسی می­باشد؛ این تحقیق از نوع کاربردی - توسعه­ای با روش تحقیق زمینه­یابی – توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق 56 نفر متناسب با ویژگی­های تحقیق از بین صاحب­نظران انتخاب شده­اند. روش تجزیه‌وتحلیل داده بر اساس معادلات ساختاری  بوده و نتایج تحقیق حاکی از آن‌که مؤلفه اقتصادی با 8 شاخص و مؤلفه سیاسی با 5 شاخص خاصیت پدیده­های رشد منطقه­ای و جهانی را به سرزمین ایران وابسته نموده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical dependence of regional and global growth on the national space of J.A. Iran

نویسندگان [English]

  • hosain zarifmanesh
  • aliasghar baikbolandi
Assistant professor and member of the faculty of the National Defense and Strategic Research Institute (responsible author)
چکیده [English]

 
Abstract
Identifying the dependencies of global and regional progress on the geopolitical factors of a land can be effective in the development and security factor of that geographical unit. Certainly, this important thing depends on the measures, plans and strategies of the rulers of that land in the optimal use of this tool and the grace of God; The lack of strategy and plan of the rulers can turn this dependency into a territorial challenge. For this purpose, the first step is to identify the geopolitical factors of a land, the growth and development of the region and the world depend on those factors. In this article, regional and global growth phenomena related to the national space of Iran have been investigated and identified. The main goal of this research is to determine the components and indicators that are effective on the dependence of regional and global growth phenomena on the national space of Iran in two economic and political factors; This research is applied-developmental type with contextualization-descriptive research method. The statistical population of this research is 56 people according to the characteristics of the research. The method of data analysis is based on structural equations and the results of the research indicate that the economic component with 8 indicators and the political component with 5 indicators depend on the characteristics of regional and global growth phenomena on the territory of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: regional and global growth phenomena
  • geopolitical dependence
  • territory
  • national space of Iran