پیش‌برنده‌های مؤثر بر ملاحظات دفاعی - امنیتی مرز ج.ا.ایران و ترکیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه وپژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

چکیده
چگونگی دفاع و امنیت در مرز ایران و ترکیه و ملاحظات مؤثر بر آن مستلزم توجه به همه­ی عوامل مؤثر بر دفاع و امنیت مرز در حوزه­های مختلف طبیعی، انسانی، امنیتی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی است. ملاحظات دفاعی امنیتی شامل دو دسته عوامل منفی و مثبت هستند. به عوامل منفی که ترکیبی از ضعف و تهدید هستند چالش گفته می­شود و به عوامل مثبت با ترکیبی از عوامل قوت و فرصت پیشبرنده گفته می­شود. در این مقاله با عنوان «پیشبرنده مؤثر برملاحظات دفاعی- امنیتی مرز ج.ا.ایران و ترکیه» سعی شده است پیش­برنده­های مذکور در ابعاد (طبیعی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی، سیاسی و نظامی - امنیتی) بررسی گردد. هدف اصلی تحقیق «تبیین پیش برنده­های تأثیرگذار بر ملاحظات دفاعی - امنیتی مرز ایران و ترکیه می­باشد که متناظر با هدف سؤال اصلی تحقیق مطرح می گردد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و بر اساس روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق برای تعیین نقش­های قوت و فرصت عوامل، 45 نفر متناسب با ویژگی­های تحقیق از بین صاحب­نظر­­­ان انتخاب شده­اند. برای تایید پیشبرنده­ها از تکنیک دلفی استفاده شده است بر اساس تجزیه­وتحلیل صورت‌گرفته، نتایج تحقیق نشان می­دهد 10 پیشبرنده بر ملاحظات دفاعی - امنیتی مرز ج.ا.ایران و ترکیه مؤثر می­باشند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective factors on the defense-security considerations of the border of J.A. Iran and Turkey

نویسنده [English]

 • khosro bolhasani
Member of the academic faculty and associate professor of the University and Institute of National Defense and Strategic Research
چکیده [English]

Abstract
The way of defense and security on the Iran-Turkey border and the considerations affecting it require attention to all factors affecting the defense and security of the border in various natural, human, security, military, political, economic and cultural-social fields. Security defense considerations include two categories of negative and positive factors. Negative factors that are a combination of weakness and threat are called challenges, and positive factors with a combination of strength and opportunity are called drivers. In this article with the title "Effective Advancement of the Defense-Security Considerations of the Border between Iran and Turkey", an attempt has been made to examine the aforementioned advancements in dimensions (natural, human, economic, socio-cultural, political and military-security). be made The main purpose of the research is to explain the factors affecting the defense-security considerations of the Iran-Turkey border, which corresponds to the purpose of the main question of the research. This research is of the applied research type and was conducted based on descriptive, analytical and survey methods. The statistical population of this research to determine the roles of strength and opportunity of the factors, 45 people have been selected according to the characteristics of the research among the experts. Delphi technique has been used to confirm the promoters. Based on the analysis, the results of the research show that 10 promoters are effective on the defense-security considerations of the border between Iran and Turkey.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords:  security defense considerations
 • security defense advances
 • defense
 1. قرآن کریم، ترجمه آیت ا... مکارم شیرازی، (1388)، تهران، انتشارات جمهوری.
 2. بیک بیلندی، علی­اصغر و بوالحسنی، خسرو (1400) توسعه و پدافند داخلی در دفاع مردمی، تهران انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
 3. حافظ نیا محمدرضا (1390)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک - مشهد - انتشارات پاپلی
 4. حافظ نیا محمدرضا (1392)، «افق‌های جدید در جغرافیای سیاسی»، تهران، سمت
 5. صرافی مظفر (1379)، «مبانی برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای»، تهران، نشر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و انتشارات
 6. عندلیب علیرضا (1380)، «نظریه پایه و اصول آمایش مناطق مرزی ج.ا.ا»، تهران، نشر بسیج منطقه 3
 7. بوالحسنی خسرو (1392)، «بررسی عوامل ژئوپلیتیک ترکیه و تأثیر آن بر تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ا»، رساله دکتری، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملی
 8. بیک علی‌اصغر (1397)، «تأثیر عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ا»، فصل نامه مطالعات دفاعی استراتژیک، دوره 16، شماره 72
 9. علیپور عباس و هاشمی مصطفی (1395)، بررسی ملاحظات سیاسی - امنیتی و دفاعی سرزمین با استفاده از مدل SWOT ، پژوهش‌نامه جغرافیای نظامی، زمستان 95، شماره 16

 

ب. مصاحبه­ها

 1. مصاحبه حضوری محققین با سرهنگ ستاد دکتر علی لنگری کارشناس ارشد تخصصی معاونت بازرسی ستاد کل ن.م
 2. مصاحبه حضوری محققین با امیر سرتیپ2 ستاد دکتر بهزاد پورآزادی مشاور جانشین ستاد کل ن.م
 3. مصاحبه حضوری محققین با سرهنگ دکتر محسن رستمی عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی.
 4. مصاحبه حضوری محققین با سرهنگ پیاده ستاد سید مهدی توکلی جبلی فرمانده گپار قرارگاه شمالغرب نزاجا.

 

ج. منابع انگلیسی

 1. Jones&Wild (2016), The impact of power on the rise of regional systems, Journal of Geography and Development, Michigan