طراحی الگوی رفتار فردی در مدیریت رفتار سازمانی در عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عملیات مشترک و مرکب، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 دانشیار علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

3 استادیار دانشگاه خاتم‌الانبیاء (ص) نپاجا

چکیده

چکیده
امروزه جنگ­ها بیشتر به‌صورت عملیات مشترک انجام می­شود و مدیریت نیروی انسانی برای دستیابی به اقدامات مشترک، به‌گونه هماهنگ و واحد، امری ضروری است. پیش­بینی و کنترل منابع انسانی در نیل به هدف­های مدیریت نوین جنبه حیاتی دارد، ازاین‌رو هدف‌های رفتار سازمانی و الگوهای مترتب بر آن فهم، پیش‌بینی و کنترل رفتار سازمانی است که در این تحقیق به آن پرداخته‌شده است. هدف از این تحقیق طراحی الگوی رفتار فردی در مدیریت رفتار سازمانی آجا در تشکیل نیروی مشترک و طرح‌ریزی و هدایت عملیات مشترک است. این تحقیق از نوع کاربردی و توسعه‌ای است روش تحقیق به‌صورت روش توصیفی- تحلیلی همچنین همبستگی ‌انجام‌شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل فرماندهان، خبرگان، کارشناسان، استادان و صاحب‌نظران نیروهای مسلح در حوزه مدیریت رفتار سازمانی و عملیات مشترک هستند. در این تحقیق تلاش گردید درطول اجرای تحقیق نگاهی جامع، کلان و کل­نگر به موضوع انجام شود و جهت تبیین رفتار سازمانی برای آجا، از طریق مطالعه مبانی نظری و اکتشافی، تهیه پرسشنامه، اخذ نظر کارشناسان و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و داده­های تحقیق انجام‌شده است. درنهایت نتیجه به‌دست‌آمده از تحقیق، پنج مؤلفه مبانی رفتار فرد، شخصیت و ارزش‌ها، ادراک و تصمیم‌گیری فردی، انگیزش و احساسات و خلقیات به ترتیب اولویت و تعداد 20 شاخص در کل می‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an individual behavior pattern in the management of organizational behavior in the joint operation of the Islamic Republic of Iran Army

نویسندگان [English]

 • golmohammad nasiri 1
 • hosain shokohi 2
 • Iraj Bakhtiari 3
1 Doctoral student of joint and composite operations, Command University and Aja Headquarters
2 Associate Professor of Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
3 Assistant professor of Khatam al-Anbiya University (pbuh) in Napaja
چکیده [English]

Abstract
Today, wars are mostly conducted as joint operations, and manpower management is essential to achieve joint actions in a coordinated and unified manner. Prediction and control of human resources is a vital aspect in achieving the goals of modern management, therefore, the goals of organizational behavior and the resulting patterns are the understanding, prediction and control of organizational behavior that has been addressed in this research. The purpose of this research is to design a model of individual behavior in the management of Aja’s organizational behavior in forming a joint force and planning and directing joint operations. This research is of applied and development type. The research method is descriptive-analytical and correlational. The statistical population of this research includes commanders, experts, experts, professors and experts of the armed forces in the field of organizational behavior management and joint operations. In this research, an attempt was made to take a comprehensive, macro and holistic view of the subject during the implementation of the research, and in order to explain the organizational behavior of AJA, through studying the theoretical and exploratory foundations, preparing a questionnaire, obtaining experts’ opinions, and analyzing the information and data of the research. Done. Finally, the result obtained from the research is the five basic components of individual behavior, personality and values, individual perception and decision making, motivation and feelings and moods in the order of priority and the number of 20 indicators in total.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords:  joint operation
 • organizational behavior
 • individual behavior
 • individual level
 • J.A.A. Army
 1. آئین‌نامه‌، (1381)، عملیات مشترک و مرکب، اداره آموزش و پژوهش ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران،
 2. الوانی، سیدمهدی، (1386)، تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی، چاپ دوازدهم، تهران، سمت.
 3. باقری، محمدحسن، (1394) طرح‌ریزی عملیات مشترک و مرکب، تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی استاد ارتش.
 4. پرهیزکار، کمال (1373). مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی. تهران: دیدار.
 5. تمنایی محمد، علاماتی غلامرضا، (1395)، آئین‌نامه سازمان و ستاد و عملیات، انتشارات دانشکده و پژوهشکده فرماندهی و ستاد و علوم دفاعی سپاه.
 6. حق‌جو، نادر؛ لونی، محمدرضا؛ نیازی، علی؛ مسلمی، حسین؛ سلیمی‌پناه، پرویز، (1394)، آیین‌نامه عملیات مشترک و مرکب در محیط ناهمتراز، انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
 7. رابینز؛ استیفن؛ ترجمه: دکتر سید محمد اعرابی و دکتر سید محمدتقی زاده مطلق؛ (1389)، مبانی رفتار سازمانی، چاپ اول، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، انتشارات گنجینه تهران،
 8. رابینز، استیفن، (1390)؛ مبانی رفتار سازمانی، چاپ دوم، ترجمه محمد اعرابی و محمد تقی‌زاده، تهران، دفتر پژوهشگاه فرهنگی.
 9. رضاییان، علی، (1385)؛ مبانی رفتار سازمانی، چاپ هفتم، تهران، سمت.
 10. سرمدی، محمدرضا (1390). مدیریت اسلامی. تهران: دانشگاه پیام نور، چ هشتم.
 11. شرمرهورن، هانت آزبورن (1391)، مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه ایران‌نژاد پاریزی و بابایی، کلیکی و سبحان‌اللهی. تهران. مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو.
 12. فولادی، قاسم، (1396)، مفاهیم عملیات مشترک، تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی استاد ارتش.
 13. نیک‌پور امین، پوررشیدی رستم و نوبری آیدیشه سمیه، (1393) دانشگاه اسلامی 8، سال سوم، شماره 2، پاییز و زمستان.
 14. هرسی پال، بلانچارد کنت اچ، (1998) ترجمه: دکتر علی علاقه بند، مدیریت رفتار سازمانی: کاربرد منابع انسانی، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهلم، تهران.

 

ب. منابع انگلیسی

 1. Akins, Gib; "Varieties Of Organizational Learning", Organizational Dynamics; (Autumn 1987), PP.
 2. Becker, Boris W. & Patrick E. Connor; (January-March،1984) "Changing American Values- Debunking the Myth", Business; PP
 3. Fishbein, Martin &IcekAjzen; )1975(Belief, Attitude, Intention And Behavior. An Introduction To Theory And Research; Reading, Mass.: Addison- Wesley Publishing,
 4. Hersey, Paul & Kenneth H. Blanchard: Management Organizational Behavior: Utilizing Human Resources; 5th ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.1993.
 5. Royce, Joseph R; December )1983)"Personality Integration: A Synthesis Of The Parts Wholes Of Individuality Theory", Journal Of Personality; PP.
 6. Robbins, Stephen P. ) (Organizational Behavior; 4th ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall,
 7. Schermerhorn, J.R; J.G. Hunt & R.N. Osburn (2010). Organizational Behavior,New York: John Wiley and Sons, 11th Edition.