طراحی الگوی پارادایمی توسعه ورزش نیروهای مسلح ج.ا.ایران از طریق رسانه‌های جمعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران* (نویسنده مسئول).

3 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف طراحی الگوی پارادایمی توسعه ورزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از طریق رسانه‌های جمعی انجام شده است. روش پژوهش از نظر راهبرد کیفی و از لحاظ هدف و ماهیت، توسعه‌ای-کاربردی به روش نظریه‌سازی داده بنیاد با رویکرد اشتراس و کوربین است. مشارکت‌کنندگان در کار میدانی تحقیق: خبرگان دانشگاهی مدیریت‌ ورزشی، ارتباطات و رسانه و مدیران ستادی ورزش نیروهای مسلح با نمونه‌گیری به روش نظری بودند که طی مصاحبه با صاحب‌نظر بیستم، اشباع نظری حاصل گشت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی اسناد و مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌یافته در طی پنج دور مصاحبه تا رسیدن به اجماع نظری جهت شناسایی مقوله‌های پدیدۀ مرکزی، شرایط علّی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها صورت گرفت. ابزار پژوهش برگه‌های کدگذاری طبق شیوه نامه محقق‌ساخته بودند که روایی آن توسط اعضای گروه پژوهش تأیید شد و پایایی آن نیز با معیار پی‌اسکات (ضریب توافق بین کدگذاران) 95/0 محاسبه شد.
نتایج کیفی در قالب 28 مقوله، 165 کد مفهومی و 218 گویه در دل ابعاد ۶ گانه الگوی پارادایمی به‌صورت شرایط علّی (6 مقوله، 38 مفهوم و 43 گویه)، پدیده اصلی و مرکزی (4 مقوله، 12 مفهوم و 21 گویه)، راهبردها (3 مقوله، 28 مفهوم و 45 گویه)، شرایط زمینه‌ای (6 مقوله، 32 مفهوم و 37 گویه)، ‌شرایط مداخله‌گر یا میانجی (5 مقوله، 23 مفهوم و 30 گویه)، و پیامدها (4 مقوله، 32 مفهوم و 42 گویه)، جای گرفتند. در نتیجه پیشایندها و برآیندهای توسعۀ ورزش نیروهای مسلح ایران از طریق رسانه‌های جمعی می‌تواند مفید و کاربردی باشند. توسعۀ ورزش نیروهای مسلح در کشور  مستلزم اصلاحات ساختاری، راهبردی، مدیریتی و حرفه‌ای است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a paradigm model for the development of sports of the Armed Forces of Iran through mass media Authors

نویسندگان [English]

 • seyyed abbas tabatabaei 1
 • hamid ghasemi 2
 • abolfazg farahani 3
1 PhD student in Sports Management, Department of Sports Management, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Sports Management Department, Payam Noor University, Tehran, Iran* (corresponding author).
3 Professor of Sports Management Department, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
This research has been done with the aim of designing a paradigm model for the development of sports of the Islamic Republic of Iran’s armed forces through mass media. The research method is in terms of qualitative strategy and in terms of purpose and nature, developmental-applied according to the foundation’s data theorizing method with the Strauss and Corbin approach. The participants in the field work of the research were academic experts in sports management, communication and media, and managers of the sports headquarters of the armed forces by theoretical sampling, and theoretical saturation was achieved during the interview with the 20th expert. Data analysis was done with open, central and selective coding of documents and semi-structured interviews during five rounds of interviews until reaching a theoretical consensus to identify the categories of the central phenomenon, causal conditions, background, intervention, strategies and consequences. The research tool was the coding sheets according to the researcher’s guidelines, the validity of which was confirmed by the members of the research group, and its reliability was calculated using the P-Scott criterion (agreement coefficient between coders) of 0.95. Qualitative results in the form of 28 categories, 165 conceptual codes and 218 items in the heart of the 6 dimensions of the paradigm model in the form of causal conditions (6 categories, 38 concepts and 43 items), the main and central phenomenon (4 categories, 12 concepts and 21 items), strategies (3 categories, 28 concepts and 45 items), background conditions (6 categories, 32 concepts and 37 items), intervening or mediating conditions (5 categories, 23 concepts and 30 items), and consequences (4 categories, 32 concepts and 42 items) ), took place. As a result, the antecedents and results of the development of sports of the Iranian armed forces through mass media can be useful and practical. The development of armed forces sports in the country requires structural, strategic, managerial and professional reforms.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords:  sports development
 • mass media
 • armed forces
 1. باران‌چشمه، مهرعلی و رئیسی، مجتبی (1394). آشنایی با شورای بین‌المللی ورزش نظامیان (سیزم). سازمان تربیت‌بدنی نیروهای مسلح. معاونت تربیت و آموزش ناجا. تهران.
 2. باورصاد احمدی، میترا و یاراحمدی، فتانه (1394). بررسی تأثیر تبلیغات رسانه‌ها بر بازاریابی ورزشی و توسعه ورزش همگانی در استان کرمانشاه، کنفرانس بین‌المللی مدیریت و علوم انسانی، امارات: دبی.
 3. پسرکلو، سجاد؛ اصفهانی‌نیا، اکرم؛ فلاح، زین‌العابدین و قربانی، سعید (1400). بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت و موفقیت تیم‌های ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین‌المللی. مدیریت استاندارد و کیفیت، 11(1)، 120-141.

 Doi: 10.22034/jsqm.2021.266205.1286.

https://www.jstandardization.ir/article_134324.html.

 1. خالدیان، محمد؛ مصطفایی، فردین؛ صمدی، مهران و کیا، فرخ. (1392). نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش. فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 1(2): 48-55. https://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/article_589.html.
 2. دهقان، سیدامین؛ ایمان‌زاده، مسعود؛ نامور، مجید و پورپناهی، محمد (1398). بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش. فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 7(1): 85-96.

 Doi: 10.30473/jsm.2019.45305.1318.

https://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/article_5942.html?lang=fa.

 1. شعبانی، عباس (1396). مطالعۀ تحلیل محیطی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نیروهای مسلح کشور. فصلنامه مدیریت نظامی، 17(66): 93-114.

 http://jmm.iranjournals.ir/article_29080.html.

 1. شیروانی، حسین؛ بهادری، محمدکریم؛ رنجبر، محسن و درویشی، ابوالفضل (1399). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل توسعه ورزش کارکنان رسته بهداشت و درمان نیروهای مسلح. مجله طب نظامی.(4) ۲۲ (S۱): ۵۱-۳۹. https://militarymedj.ir/article-1-2659-fa.html.
 2. ظریفی، مجتبی و داودی، کریم (1390). رسانه ملی و توسعه ورزش همگانی. پژوهش‌های ارتباطی، 19(69): 119-134.

 Doi: 10.22082/cr.2012.23359. http://cr.iribresearch.ir/article_23359.html.

 1. غفوری، فرزاد؛ معمارزاده، محمد سعید و علوی، سلمان. (1398). تعیین سهم و نقش دستگاه‏های اجرایی در توسعه ورزش همگانی. فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 8(1): 11-32.

Doi: 10.30473/arsm.2019.5843.

https://arsmb.journals.pnu.ac.ir/article_5843.html.

 1. قاسمی، حمید و کشکر، سارا (1391). مبانی اجتماعی فرهنگی ورزش، تهران: انتشارات نشر ورزش، چاپ اول .
 2. قره، محمدعلی؛ قلی‌پور، نگار و آنت، زینب (1392). بررسی نقش رسانه‌های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی. فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 1(2): 40-47. https://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/article_588.html.
 3. ماجدی، نیما و امرایی، شااحمد (1397). تدوین استراتژی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در نیروهای مسلح. دومین همایش علمی دستاوردهای علوم ورزش و سلامت، اهواز: دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور. https://civilica.com/doc/813433.
 4. منوچهری، جاسم؛ باران‌چشمه، مهرعلی و منوچهری، محمدقاسم (1398). فراتحلیل راهبرد توسعه ورزش نیروهای .مسلح ج.ا.ایران. راهبرد دفاعی، 17(3): 123-150. Doi:1001.1.17351723.1398.17.67.5.0. https://ds.sndu.ac.ir/article_820.html.
 5. نظری، رسول و قاسمی، حمید (1392). نقش رسانه‌های گروهی به عنوان فرصتی برای توسعه پایدار ورزش. فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 1(1): 40-44. https://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/article_573.html?lang=fa.
 6. همتی‌عفیف،علی؛ قربانی،محمدحسین؛ محمودی، احمد و کشاورز ترک، عین‌الله. (1399). تدوین مدل ارتباطی تاثیرات تصویر پردازی جمعی و دیده‌بانی بر توسعه ورزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 8(2): 1-24. Doi: ِDOR:20.1001.1.23455888.1399.8.2.1.8

 

ج. منابع انگلیسی

 1. Ajadi, M. Olaoye, A. & Alabidun, M. (2017). Factors Militating Sports Development among Nigerian Army Force in Sobi Barrack lorin, Kwara State. KIU Journal of Social Sciences; 3(2): 343-350. https://www.ijhumas.com/ojs/index.php/kiujoss/article/view/32.
 2. Akhmetkarimov, B.G., & Aminova, R.R. (2021). Sport as a tool of soft power in modern international relations. Journal of Human Sport and Exercise, 16(2proc), S421-S426. https://doi.org/10.14198/jhse.2021.16.Proc2.27.
 3. Corbin JM, Strauss AL. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. 3rd Ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. https://us.sagepub.com/en-us/nam/basics-ofqualitative-research/book235578.
 4. Dennis, A. R., Fuller, R. M., & Valacich, J. S. (2008). Media, Tasks, and Communication Processes: A Theory of Media Synchronicity. MIS Quarterly, 32(3), 575–600. https://doi.org/10.2307/25148857.
 5. Harrison, Virginia S. & Boehmer, Jan. (2020). Sport for Development and Peace: Framing the Global Conversation. Communication & Sport, 8(3), 291-316. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2167479519831317.
 6. Sotiriadou, K. (2009). The Australian sport system and its stakeholders: development of cooperative relationships. Sport in society, 12(7), 842-860. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17430430903053067.
 7. Sotiriadou, K., Shilbury, D., Quick, Sh. (2008). The attraction, retention / transition, and nurturing process of sport development: Some Australian evidence. Journal of sport management, 22 (3), 247-272. https://journals.humankinetics.com/view/journals/jsm/22/3/article-p247.xml