مقاله پژوهشی: فراتحلیل راهبرد توسعه ورزش نیروهای مسلح ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 نایب رئیس شورای بین‌المللی ورزش نظامیان- سیزم

3 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

DOR:20.1001.1.17351723.1398.17.67.5.0
راهبرد یک سازمان، ساختارهای اساسی، سیاست‌ها، برنامه‌­ها و فعالیت‌های اصلی سازمان را تحت­‌تأثیر قرار می‌دهد. راهبرد رویکردی تحول­‌آفرین است، اما یکی از دلایل عدم‌ به‌کارگیری این رویکرد در سازمان‌ها پرهیز مدیران از خطر بالای آن است. چنانچه عوامل مؤثر در این خطر بهتر شناخته شده و تدابیری برای واپایش و مهار آن فراهم گردد، بدون‌شک فضای مؤثرتری برای بهره­‌گیری از مزایای این رویکرد ایجاد خواهد شد. درحالی‌که سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح ج.ا.ایران، با به‌کارگیری فرایند برنامه‌ریزی راهبردی توانسته به‌خوبی به‌رسالت خود عمل کند، این مسئله مطرح است که آیا آن برنامه‌ها نیازمند بازنگری و اصلاح محتوایی و ساختاری می‌باشند؟ در همین راستا، هدف تحقیق حاضر این بود که با بهره‌گیری از فراتحلیل با ترکیب یافته‌های همه منابع موجود، راهبردهای اصلی توسعه ورزش نیروهای مسلح را شناسایی نماید. تحقیق حاضر به روش فراتحلیل انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه طرح‌ها، برنامه‌ها و اسناد راهبردی سازمان‌های ورزشی نیروهای مسلح ج.ا.ایران است که برای نمونه تحقیق و فراتحلیل کیفی انتخاب شدند. یافته‌های این تحقیق نشان داد، هدف‌های کلان و راهبردهای مرتبط در ورزش نیروهای مسلح می‌تواند در پنج گروه همگانی، قهرمانی، فرهنگی، دانش‌افزایی و توسعه منابع جای گرفته و در افق 1404، سازمان تربیت‌بدنی نیروهای مسلح ج.ا.ایران را در مسیری صحیح و با تأکید بر تقویت سهم خانواده نظامیان در ورزش قهرمانی، به سوی تعالی پیش براند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the Sport Development of the Armed Forces of I.R. of Iran

نویسندگان [English]

 • Jassem Manouchehri 1
 • Mehrali Baran cheshmeh 2
 • Mohammad Qasem Manouchehri 3
1 Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Vice President of the International Military Sports Council (CISM)
3 PhD Student of Sport Management, Islamic Azad University, Hamadan Branch
چکیده [English]

Strategy of an organization affects the underlying structures, policies, programs, and core activities of the organization. Strategy is a transformational approach, but one of the reasons for lack of its usage in organizations is that managers avoid its high risk. If the operational factors regarding this risk are better understood and measures are taken to control and curb it, there will undoubtedly be more effective space to take advantage of the benefits of this approach. While I.R. of Iran's Armed Forces Physical Education Organization has been able to perform its liabilities well by employing the strategic planning process, the question is: Is it necessary for those programs to be revised and modified regarding their content and structure? In this regard, the aim of the present study was to identify the main strategies for the development of the Armed Forces by utilizing meta-analysis and combining the findings of all available sources. The present study was a meta-analysis. The statistical population of the study consists of all plans, programs and strategic documents of Iranian Armed Forces sport organizations that were selected for the research sample and meta-analysis. The findings of this study showed that the major goals and related strategies regarding sport in the Armed Forces can be grouped into five groups: Public, championship, cultural, knowledge development and resource development, and in the horizon of 1404, directs the Iranian Armed Forces Physical Education Organization on the right track by emphasizing the strengthening of the military family's shares in championship sport.

کلیدواژه‌ها [English]

 • I.R. of Iran
 • meta-analysis
 • Strategic Management
 • Armed forces
 • sport
 1. الف. منابع فارسی

  1. باران‌چشمه، مهرعلی، (1393)، سند راهبردی تربیت‌بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سازمان تربیت‌بدنی ستادکل نیروهای مسلح، طرح پژوهشی چاپ شده.

  2. برایسون، جان.ام، (1381)، برنامه‌ریزی استراتژیک، ترجمه عباس منوریان، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  3. برایسون، جان.ام، (1388)، برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های عمومی و غیر انتفاعی، ترجمه مهدی خادمی گراشی و قربان برارنیا، انتشارات مرکز طرح و برنامه‌ریزی سازمان صداوسیما و گروه پژوهشی صنعتی آریانا.

  4. جمشیدی، عارفه، (1390). تدوین برنامه راهبردی فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی کیش.

  5. خسروی‌­زاده، اسفندیار، (1386)، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎمه اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻛﻤﻴته ﻣﻠﻲ اﻟﻤﭙﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی.

  6. درخشان، محمد، (1388)، تدوین اهداف کلان، سیاست‌ها و راهبردهای توسعه تربیت بدنی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سازمان تربیت بدنی ستادکل نیروهای مسلح، طرح پژوهشی چاپ شده.

  7. درخشان، محمد و مهرعلی باران‌چشمه، (1391)، تدوین هدف­‌های کلان، سیاست­‌ها و راهبردهای توسعه تربیت بدنی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 40.

  8. دهقان قهفرخی، امین، (1393)، تدوین اهداف کلان و برنامه راهبردی سازمان ورزش بسیج کشور، سازمان تربیت بدنی ستادکل نیروهای مسلح، طرح پژوهشی چاپ شده.

  9. راسخ، نازنین، سیدنصراله سجادی، مهرزاد حمیدی و محمد خبیری، (1394)، طراحی و تدوین برنامه راهبردی ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران، مدیریت ورزشی، دوره 7، شماره 3.

  10. رضائیان، علی، (1384)، تجزیه‌و‌تحلیل و طراحی سیستم، تهران، انتشارات سمت.

  11. سیفی سالدهی، محمدهادی، (1396)، تدوین سند راهبردی تربیت بدنی و ورزش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با توجه به چشم‌انداز افق 1404، سازمان تربیت بدنی ستادکل نیروهای مسلح، طرح پژوهشی چاپ شده.

  12. صادقی، رضا، (1394)، تدوین اهداف کلان، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی سازمان بسیج ورزشکاران، سازمان تربیت بدنی ستادکل نیروهای مسلح، طرح پژوهشی چاپ شده.

  13. قره، محمدعلی و رستم کلهر، (1394)، تدوین برنامه راهبرد فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیلی SWOT، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال چهارم، شماره 2 (14 پیاپی).

  14. کشاورز، لقمان، (1388)، مدل‌سازی اجرای استراتژی کمیته ملی المپیک با رویکرد BSC، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی.

  15. مرادی، آرام، (1395)، تدوین سند راهبردی تربیت بدنی و ورزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات کاربردی معاونت تربیت و آموزش ناجا، طرح پژوهشی چاپ شده.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Giulianotti, R. and Armstrong, G. (2010), Sport, the military and peacemaking: history and possibilities, Third World Quarterly, 32 (3).
  2. Hargreaves, J. (1986), Sport, Power and Culture, Cambridge: Polity, 1986; R Holt, Sport and the British: A Modern History, Oxford: Oxford University Press; and JA Mangan, the Games Ethic and Imperialism, Harmondsworth: Viking.
  3. Hinings, C.R., Thibault, L., Slack, T. (1994), Strategic Planning for Non-Profit Sport Organizations: the Empirical Verification of a Framework and Location of Strategic Types, Journal of Sport Management, 8 (3).
  4. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996), Translating strategy into action – the Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, Boston.
  5. Kreimadis, A. (1997), Strategic Planning in Higher Education Athletic Departments, International Journal of Educational Management, 11 (6).
  6. Thompson, F. (1995), Business Strategy and the Boyd Cycle, Journal of Contingencies and Crisis Management, 3 (2).