دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 67، پاییز 1398، صفحه 1-183 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.) 
5. مقاله پژوهشی: فراتحلیل راهبرد توسعه ورزش نیروهای مسلح ج.ا.ایران

صفحه 123-150

جاسم منوچهری؛ مهرعلی باران چشمه؛ محمدقاسم منوچهری