مقاله پژوهشی: بررسی تفاوت نسلی در کارکنان باتجربه و جوان در سازمان‌های نظامی (مطالعه موردی: کارکنان ستادی یکی از سازمان‌های نظامی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی

4 دکترای اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

DOR:20.1001.1.17351723.1398.17.67.3.8
مطالعه حاضر به بررسی تفاوت نسلی و تفاوت در فرهنگ‌ها و ارزش‌ها در یکی از سازمان­‌های نظامی پرداخته است. با توجه به اینکه کشور ایران در دهه‌­های اخیر، با حوادث گوناگونی از جمله انقلاب، دوران جنگ و پس از جنگ رو‌به‌رو بوده است، بنابراین افرادِ با سنین و سوابق متفاوت، با شکل‌­های مختلفی از جهت‌گیری‌های ارزشی، هنجارها و به دنبال آن الگوهای رفتاری در میان چند نسل مواجه می‌باشند. به‌ویژه در سازمان­‌های نظامی که نسل گذشته شاغل در آن با حوادث جنگ و پس از جنگ درگیر بوده و جانشین­‌پروری در این سازمان­‌ها ضرورت دارد. بنابراین شناخت تفاوت در نسل­‌ها موجب شناخت دقیق‌­تر از چگونگی برخورد، مدیریت و تعامل با نسل­‌های جوان‌تر شده و این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه، بررسی اثر تفاوت نگرش نسلی بر تعهدهای کارکنان به‌عنوان یکی از مصداق‌های رفتاری کارکنان در نسل‌های مختلف است. در راستای این هدف، از ابزار پرسشنامه و از تعداد 98 نمونه در ستادِ یکی از سازمان­‌های نظامی با کارکنانی در سنین و سوابق متفاوت برای گردآوری اطلاعات موردنیاز و در راستای آزمون فرضیه‌ها، از برازش معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی PLS و نرم­‌افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شده است. نتایج نشان داده که تفاوت نسلی بر تعهدهای مداوم و هنجاری کارکنان سازمان نظامی موردبررسی اثر مثبت و بر تعهدهای مؤثر، اثر منفی و معناداری دارد. به‌عبارتی دیگر، نسل­‌های جوان‌تر دارای تعهدهای مؤثر بالاتر و تعهدهای مداوم و هنجاری کمتری نسبت به نسل‌های باتجربه‌تر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Generational Difference in Experienced and Young Personnel in Military Organizations (Case Study: Staff of one of the Military organizations)

نویسندگان [English]

 • Naser Shahlayi 1
 • Abbas Montazeri 2
 • Hossein Mirzaei Azandaryani 3
 • Komeil Mahjouri Karmazdi 4
1 Professor of AJA University of Command and Staff
2 PhD in Public Administration, University of Tehran
3 PhD Student in Technology Management, Allameh Tabataba'i University
4 Doctor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The present study tried to inspect the generational differences and differences in cultures and values ​​within one of the military organizations. Regarding the fact that in recent decades Iran has been confronted with a variety of events such as the revolution, the postwar and postwar periods; individuals with different ages and backgrounds face with different forms of value orientations, norms and patterns of behavior across generations. In particular in military organizations where the previous generation has been involved with post-war events and there is a need for nurturing successors in these organizations. Therefore, recognizing the differences in generations gives us a better understanding of how to deal with, manage, and interact with younger generations, and this case is of paramount importance. The aim of this study was to investigate the impact of difference in generational attitudes on the staff commitment as one of the behavioral patterns of employees in different generations. To this end, a questionnaire and 98 samples from a military organization with staff at different ages and backgrounds were used to collect the required data. In order to test the hypotheses, fitting the structural equations and the partial least squares (PLS), SPSS and Smart PLS softwares were used. The results indicated that the generational difference had a positive effect on the continuous and normative commitments of the military personnel under study, and a significant negative effect on the effective commitment. In other words, the younger generations have higher effective commitments and lower normative and continuous commitments in comparison with the more experienced ones.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Generational difference
 • continuous commitments
 • effective commitments
 • normative commitments
 • military organization
 1. الف. منابع فارسی

  1. آزاد ارمکی، تقی، (1383)، رابطه بین‌ نسلی در خانواده ایرانی، تهران: انجمن جامعه‌شناسی ایران.

  2. آزاد ارمکی، تقی و غلامرضا غفاری، (1386)، جامعه‌شناسی نسلی در ایران، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم.

  3. آزاد ارمکی، تقی، (1389)، جامعه‌شناسی ایران: جامعه‌­شناسی مناسبات بین‌نسلی، تهـران: نشـرعلم.

  4. آقاجری، هاشم، (1382)، مجموعه مقالات گسست نسل‌ها، مقاله در کتاب، تهران، انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.

  5. الیاسی، محمدحسین، (1386)، سنجش رابطه گسست نسلی با سبک فرزندپروری پدران، جوانان و مناسبات نسلی، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه (جوان و مناسبات نسلی)، شماره 1.

  6. افلاکی فرد، حسین، سیدابراهیم میرشاجعفری، زهره سعادتمند و نرگس کشتی‌آرای، (1392)، شکاف نسلی و انتزاع ابعاد تربیت بین نسلی در قلمرو برنامه درسی: یک مطالعه کیفی، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 15، ‌شماره 4.

  7. تاجیک، محمدرضا، (1383)، گسست نسلی در ایران امروز: تحلیل‌ها، تخمین‌ها و تدبیرها، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک.

  8. توکلی، مهناز، (1382)، بررسی ویژگی‌های دونسل در چارچوب نظام ارزشی (مجموعه مقالات نگاهی به پدیده گسست نسل‌ها)، به اهتمام علی‌اکبـر علیخـانی، تهـران: انتشـارات پژوهشـکده علـوم انسـانی واجتماعی جهاد دانشگاهی.

  9. جاجرمی، کاظم، (1377)، نسل جوان؛ ویژگی‌­های ساختاری نسل نو، تهران: بنیاد مطالعات آسیایی.

  10. جان­‌علیزاده چوب­‌بستی، حیدر و محمدرضا سلیمانی بشلی، (1390)، تفاوت نسلی: توهم یا واقعیت؟، جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، سال اول، شماره 1.

  11. دانش، پروانه، زهرا ذاکری نصرآبادی و عظیمه سادات عبداللهی، (1393)، تحلیل جامعه‌­شناختی شکاف نسلی در ایران، جامعه‌پژوهی فرهنگی، سال پنجم، شماره سوم.

  12. دواس، دی. ای، (1376)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.

  13. ساروخانی، باقر و مجتبی صداقتی‌فرد، (1388)، شکاف نسلی در خانواده ایرانی؛ دیدگاه‌ها و بینش‌ها، پژوهش­نامه علوم اجتماعی، دوره 3، شماره 4.

  14. سریع‌القلم، محمود، (1382)، مجموعه مقالات گسست نسل‌ها، مقاله در کتاب، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

  15. سیدمجیدی، سالار و سحر بناخطیبی، (1396)، مروری بر پدیده شکاف بین نسل‌ها، اولین همایش ملی آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی پدیده شکاف بین‌نسلی (زمینه‌ها، چالش‌ها و راهکارها)، بوشهر، مؤسسه فرهنگی هنری بام‌پژوهش پرواز جنوب.

  16. شفرز، برنهارد، (1383)، جامعه‌شناسی جوانان، ترجمه کرامت‌الله راسخ، تهران: نشر نی.

  17. صابری، مصطفی، (1389)، بررسی تفاوت نسلی دینی در بین جانبازان و فرزندان پسر آن‌ها (مطالعة موردی: شهر قم)، دانشگاه علامه طباطبایی: دانشکده علوم اجتماعی.

  18. فاضلی، عبدالله، (1389)، بررسی مسئله تفاوت نسلی، مورد تحقیق ایثارگران و فرزندان آنان در شهرستان اهواز، دانشگاه شهیدچمران اهواز: دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.

  19. مددپور، محمد، (1382)، مجموعه مقالات گسست نسل‌ها، مقاله در کتاب، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

  20. مسافری قمی، مراد، عباسعلی رستگار، عادل آذر و حسین دامغانیان، (1396)، شناسایی نسل‎‌ها در محل کار ایران، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 15،‌ شماره 4.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Allen, N. and Meyer, J. (1990), The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the organization, The Journal of Occupational Psychology, 63.
  2. Bond, J.T., Thompson, C., Galinsky, E., & Prottas, D. (2003), Highlights of the national study of the changing workforce (reports and public-use data files). New York, NY: Families and Work Institute. Retrieved 10 January2013, fromwww.familiesandwork.org.
  3. Jena. R.K. (2016), Effect of Generation Gap on Organizational Commitment: A Case Study of Ferro-alloy Industries in India, Global Business Review, 17 (3S).
  4. Mead, Margaret. (1978), Culture and Commitment, Anchor Books, New York.
  5. Merali, Noorfarah. (2006), Indivilial Assimilattion Status and Intergenerational Gaps in Hispanic Refugee Families, Intemational Journal for Advancement for Counseling, Vol. 26, No. 1.
  6. Mowday, R. T., Porter, L. W., & Dubin, R. (1974), Unit performance, situational factors, andemployee attitudes in spatially separated work units, Organizational Behavior and HumanPerformance, 12.
  7. Razimi. M. Sh. A, A.R. Romle and Z. Ramli. (2017), The Challenge of Generation Gap Within Organization, World Journal of Management and Behavioral Studies, 5 (1).
  8. Upadhyaya, Makarand. (2013), An exploratory study on Indian software professionals towards their work commitment and interplay between generation X and Y associates, Web Journal of Chinese Management Review, 16(4).