کلیدواژه‌ها = بعد ساختاری
ارائه الگوی بومی سرمایه اجتماعی در ارتش ج.ا.ایران

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 123-148

سیدمهدی حسینی گل افشانی؛ امین رازانی؛ اصغر محمدی فاتح