کلیدواژه‌ها = شایستگی‌های رهبری
تدوین الگوی توسعه شایستگی‌های رهبری مدیران صنایع دفاعی

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 91-120

سیدمحمد هل‌اتایی؛ احمدرضا سنجری؛ نرگس حسن مرادی