مقاله پژوهشی: طراحی الگوی توسعه نوآوری سازمان‌های دفاعی با رویکرد راهبردی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی دکتری رشتة مدیریت صنعتی دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

نوآوری لازمه حیات سازمانی و استمرار و بقای آن در دنیای رقابتی و بازارهای پیچیده داخلی و بین‌المللی است. در عرصه دفاعی، نوآوری در بهسازی تجهیزات، فرایندها و ارائه خدمات پیشرفته در نیروهای نظامی نقش اساسی دارد و به­‌صورت پایه‌ای به‌دنبال شناخت و توصیف بهبودها یا تحولات کیفی در اثربخشی نظامی است. موضوع تحقیق حاضر، طراحی الگوی توسعه نوآوری سازمان‌های دفاعی با رویکرد راهبردی است. پرسش اصلی تحقیق این است که الگوی مطلوب توسعه نوآوری در سازمان‌های دفاعی کدام است؟ این پژوهش با روش توصیفی- پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن به‌­صورت هدفمند انتخاب شدند و کسانی بودند که افزون‌ بر آشنایی با نوآوری و نوآوری سازمانی، با سازمان‌های دفاعی و الزام‌های نوآوری دفاعی نیز آشنا بوده که بر اساس جدول مورگان تعداد 120 نفر به‌عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. برای پاسخ به سؤال‌های پژوهشی از یک پرسشنامه محقق‌ساخته متشکل از 70 سؤال‌ استفاده که پایایی آن توسط نرم‌افزار اس.پی.اس.اس، 0/997 محاسبه گردید و از آنجا‌ که داده‌ها نرمال بودند، برای تجزیه‌و‌تحلیل آن‌ها از آزمون همبستگی رتبه‌ای پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که عمده‌‌ترین نتایج آن به این قرار است که توانمندی نوآوری دفاعی 99/21 درصد بر قابلیت نوآوری دفاعی و قابلیت نوآوری دفاعی نیز 99/57 درصد بر عملکرد نوآوری دفاعی اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Innovation Development Strategy of the Defense Organizations with a Strategic Approach

نویسندگان [English]

 • Hossein Dehghani Poudeh 1
 • Amin Pashaei Houlasoo 2
1 Associate Professor Malek Ashtar University of Technology
2 PhD Student, Industrial Management Department, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Tehran South Branch
چکیده [English]

Innovation is a necessity for the organizational life and its continuity and survival in a competitive world and the complex domestic and international markets. In the field of defense, innovation in the advancement of equipment, processes, and provision of advanced services in the armed forces plays a crucial role and basically seeks to recognize and describe improvements or qualitative developments in the military effectiveness. The subject of this research is to design a pattern of innovation development of the defense organizations with a strategic approach. The main question of the research is: What is the optimal model for the development of the innovation in the defense organizations? This study was conducted using a descriptive-survey method and its statistical population was selected purposefully. It involved those who, in addition to being familiar with the innovation and organizational innovation, were familiar with the defensive organizations and the requirements of the defensive innovation. According to Morgan’s table, 120 individuals were selected as the statistical sample of this research. A researcher-made questionnaire consisting of 70 questions was used to answer the research questions. Its reliability was calculated 0.997 using SPSS software. Since the data were normal, Pearson correlation test and the confirmatory factor analysis were used for analyzing them. The most significant results are as the following: Defensive innovation competence had an impact of 99.29% on the ability defensive innovation and defensive innovation ability had also an impact of 99.77% on defense innovation performance.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Modeling of structural equations
 • strategic approach
 • Innovation
 • defensive innovation
 1. الف. منابع فارسی

  1. آذرتاش، آذرنوش، (1390)، فرهنگ معاصر عربی فارسی، تهران، سماء.

  2. اسدپور، مرتضی و مهناز کارگر، (1394)، بررسی تأثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان، فصلنامه رشد فناوری، سال یازدهم، شماره 43.

  3. الوانی، سیدمهدی، (1386)، مدیریت عمومی، چاپ بیست‌و‌نهم، تهران، انتشارات نشر نی.

  4. امیرنژاد، قنبر و الهام خسروی‌پور، (1394)، الگوی چابک‌سازی سازمان‌های دولتی با رویکردی به سازمان‌های دفاعی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال سیزدهم، شماره 51.

  5. امینی، آرمین و سهراب انعامی­ علمداری، (1392)، مدیریت دانش و راهبرد نوآوری در سازمان‌های دفاعی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره دهم.

  6. برومند، مجتبی و مریم رنجبری، (1388)، اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری با تأکید بر نقش مدیریت دانش، ماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 24.

  7. جان‌محمدی، فاطمه، (1392)، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، چاپ دوم، تهران، نشر هستان.

  8. جهانیان، رمضان و طاهره حدادی، (1394)، بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در سازمان، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال پنجم، شماره 1.

  9. حسینی‌مطلق، مهدی، هادی محبعلی‌زاده و ادریس بابایی، (1390)، تبیین مفهوم نوآوری در پلیس، مجله توسعه انسانی پلیس، شماره 39.

  10. حیدرعلی، هومن، (1385)، تحلیل داده‌های چندمتغیری در پژوهش‌های رفتاری، چاپ دوم، تهران، انتشارات پیک فرهنگ.

  11. دهقانی‌پوده، حسین و امین پاشایی هولاسو، (1395)، تأثیر فرهنگ سازمانی بر ظرفیت‌ها و محرک‌های نوآوری دفاعی، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 27.

  12. رضوانی، حمیدرضا و رزا گرایلی‌نژاد، (1390)، ارائة الگویی برای گونه‌شناسی انواع نوآوری سازمانی، فصلنامه رشد فناوری، سال هفتم، شماره 28.

  13. رضوانی، مهران و محمدتقی طغرایی، (1390)، نقش‌آفرینی سرمایه اجتماعی سازمانی در گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال سوم، شماره 6.

  14. زاهدی، شمس‌السادات، (1392)، فرهنگ جامع مدیریت، چاپ دوم، تهران، انتشارت ادب و فرهنگ.

  15. سپه‌وند، رضا و محسن عارف‌نژاد، (1393)، بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال ششم، شماره 11.

  16. سری‌نیواسان، ون، (1381)، مدیریت نوآوری صنعتی مفاهیم و تکالیف، ترجمه عقیل ملکی‌فر و همکاران، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

  17. سلطانی­ تیرانی، فلورا، (1378)، نهادینه‌کردن نوآوری در سازمان، تهران، انتشارات خدمات فرهنگی رسا.

  18. سنجقی، محمدابراهیم، بروز فرهی بوزنجانی، سیدمهدی حسینی سرخوش و جمال حاجی­‌شفیعی، (1390)، اثر میانجیگری فرهنگ انطباق‌پذیری بر رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی، فصلنامه بهبود مدیریت، سال پنجم، شماره 3.

  19. سیدجوادین، سیدرضا و سعید رضایی، (1394)، بررسی تأثیر سیستم کاری تعهد بالا بر تسهیم دانش و نوآوری سازمانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال هشتم، شماره 27.

  20. شاکری، فاطمه، محمدحسین طحاری مهرجردی، حسن دهقان نبوی و رضا کاوندی، (1390)، بررسی ارتباط جوّ سازمانی و نوآوربودن در فرایند با استفاده از مدل‌سازی معادله ساختاری، مجله مدیریت تولید و عملیات، دوره دوم، شماره 2.

  21. شاه‌‌میری، فرهاد و ناصر امن­‌پور، (پاییز 1392)، ارائه یک چارچوب مفهومی به‌منظور شناسایی ابزارهای مناسب برای تدوین راهبرد نوآوری به‌کمک یکپارچه‌سازی قابلیت‌ها و روش‌های تصمیم‌‌گیری نوآورانه، فصلنامه رشد فناوری، سال نهم، شماره 36.

  22. صادقی، منصور و علیرضا صادقی، (1392)، تحلیل مدل عوامل برون‌سازمانی مؤثر در توسعه نوآوری سازمان‌های پژوهشی صنعتی، نشریه مدیریت نوآوری، سال دوم، شماره 1.

  23. صنوبر، ناصر، بهزاد سلمانی و مینا تجویدی، (1390)، تأثیر محرک‌های نوآوری بر ظرفیت نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال چهارم، شماره 2.

  24. عصاریان، حسین، (1394)، ظرفیت نوآوری در صنایع دفاعی، فصلنامه امنیت دفاعی، سال سوم، شماره 9.

  25. علیرضایی، ابوتراب و امین پاشایی هولاسو، (بهار 1395). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‌های چابکی سازمانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره بیستم، شماره 2.

  26. فیروزشاهی، محسن، (1391)، ارائه الگویی فرایندی – عملیاتی به‌منظور اجرای نظام مدیریت دانش در سازمان‌ها با تمرکز بر سازمان‌های دفاعی – نظامی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 36.

  27. قاسمیه، رحیم و مهدی هاشمی، (1394)، شناسایی و سنجش روابط بین متغیرهای مؤثر بر نوآوری در شرکت‌های صنعتی با استفاده از تکنیک دیماتل فازی، فصلنامه رشد فناوری، سال یازدهم، شماره 42.

  28. کمالی، سیداحمد و مسعود محمدپور، (1392)، تحلیل نقش فن بازار در ایجاد و تقویت نوآوری در سازمان، نشریه مدیریت نوآوری، سال دوم، شماره 4.

  29. محصص، مرضیه، (1390)، تعاملی بر رهیافت قرآن کریم به مقوله نوآوری برای نیل به توسعۀ اسلامی، معرفت، سال بیستم، شماره 164.

  30. محمدی، مهدی، سعید باقرسلیمی، علیرضا بوشهری و فرهاد نظری‌زاده، (1388)، طراحی نظام نوآوری دفاعی، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

  31. محمدی، مهدی، سعید باقرسلیمی، علیرضا بوشهری و فرهاد نظری‌زاده، (1390)، مروری بر نظام نوآوری دفاعی پنج کشور (چین، فرانسه، آلمان، انگلیس، اسپانیا)، تهران، مؤسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

  32. مصطفوی، سیدرضا و محمدرضا آشتیانی، (1392)، راهبردهای بهره‌‌گیری از نیروهای مردمی در تأمین نیازمندی‌های انسانی بخش دفاع، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شماره 42.

  33. معتمد، جعفر، (1393)، نقش اقدامات مدیریت دانش در توسعه عملکرد نوآوری سازمان، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، سال سوم، شماره 12.

  34. ملاحسینی، علی و فرید فتحی، (1393)، بررسی متغیرهای مؤثر بر الگوی نوآوری در شرکت‌های متوسط و کوچک شهر کرمان، دوفصلنامه  برنامه و بودجه، شماره 108.

  35. منتظری، عباس، حسین خنیفر، مهدی الیاسی و مهدی محمدی، (1393)، ارائه مدلی برای بازشدن نظام نوآوری بخش دفاعی ایران، نشریه مدیریت نوآوری، سال سوم، شماره 2.

  36. مهدی‌بیگی، نجمه، (1392)، ارزیابی اثرات استقرار سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر نوآوری سازمانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال ششم، شماره 20.

  37. میرزایی، حمیدرضا، (1388)، روش تحقیق، تهران، نشر شایسته‌گستر.

  38. میرغفوری، سیدحبیب‌الله و مریم کریمی‌نیا، (1393)، طراحی الگوی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر ارتقای نوآوری در شرکت‌های مستقر در مراکز رشد، فصلنامه بهبود مدیریت، سال هشتم، شماره 4.

  39. نریمانی، مهدی، (1391)، بررسی نقش نهادهای میانجی نوآوری فناورانه در ایجاد رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد شرکت، نشریه مدیریت نوآوری، سال اول، شماره 2.

  40. نظری‌زاده، فرهاد، محمد مهدی‌نژاد نوری و سیدرضا حجازی، (1391)، نقش و تأثیر عوامل سازمانی مؤثر بر موفقیت نوآوری‌ در صنعت دفاعی ، فصلنامه مدیریت نوآوری، سال اول، شماره 1.

  41. نظری‌زاده، فرهاد، محمد مهدی‌نژاد نوری و سیدرضا حجازی، (1392)، نقش عوامل فردی در موفقیت نوآوری‌های صنعت دفاعی ایران، فصلنامه بهبود مدیریت، سال هفتم، شماره 4.

  42. نقی‌زاده، محمد، (1392)، تأثیر قابلیت‌های پویا بر توانمندی نوآوری محصول در بنگاه‌های بخش دارویی ایران، نشریه مدیریت نوآوری، سال دوم، شماره 3.

  43. نیک‌رفتار، طیبه، (1394)، بررسی رابطه نوآوری سازمانی و عملکرد با متغیر میانجی نوآوری بازاریابی، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره هفتم، شماره 2.

  44. وحیدی، احمد، (1390)، دکترین دفاعی ایران، ماهنامه بصیرت دفاع، سال سوم، شماره25.

  45. هاشم‌‌زاده، ابراهیم، حجت‌الله حاجی‌حسینی، رضا رادفر و کرامت ملک‌زاده، (1393)، عوامل مؤثر در ایجاد توانمندی‌های نوآوری، نشریه مدیریت نوآوری، سال سوم، شماره 1.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Aghion, P, N. Bloom, R. Blundell, R. Griffith, and P. Howitt, (2005), Competition and Innovation: An Inverted U Relationship, Quarterly Journal of Economics, 2.
  2. Ahmadizadeh, Nazanin & Monavari, Farid, (2007), The Role of Commercialization of Researches Results in Development and Globalization of Industrial Organization, The 6th International Conference of R&D.
  3. Alegre, J & Lapiedra, R & Chiva, R, (2006), A Measurement Scale for Product Innovation Performance, European Journal of Innovation Management, 9 (4).
  4. Allred, B. B. and Park. W.G, (2007), The Influence of Patent Protection on Firm Innovation Investment in Manufacturing Industries, International Management, vol. 13.
  5. Badawy, M, (2011), Is Open Innovation a Field of Study or a Communication Barrier to Theory Development? A Perspective, Technovation, 31.
  6. Bianchi, M., & et al, (2011), Organizational Modes for Open Innovation in the bio-pharmaceutical Industry: An exploratory analysis, Technovation, 31.
  7. Bohrestedt, G, (1983), Measurement, In P. Rossi, J. Wright, and Anderson, (Eds.), A Handbook of Survey Research, San Diego, CA: Academy Press.
  8. Bracken, K, (2005), The Changing Landscape of Defence Innovation, Defence Horizon Journal.
  9. Calantone, R. J, Cavusgil, S. T, & Zhao, Y, (2012), The Relationship between Knowledge Management and Organizational Innovation in an Insurance Company, Industrial Marketing Management, 31.
  10. Churchill, G.A, (1979), A Paradigm for Developing Better Measures of Marketing Constructs, Journal of Marketing Research; 16.
  11. Christiansen, J, (2000), Building the Innovative Organization, Basingstoke, MacMillan Press Ltd.
  12. Marrinan, H, Firth, S, Hipgrave, D, Jimenez-Soto, E, (2015), Let’s take it to the Clouds: The Potential of Educational Innovations, including Blended Learning, for Capacity -building in Developing Countries, Int J Health Policy Manag, 4 (9).
  13. Fagerberg, Jan, (2003), Innovation: A Guide to the Literature, Center for Technology, Innovation and Culture, Oslo, University of Oslo.
  14. Gopalakrishnan, S, (1994), Patterns of Generation and Adoption of Innovation in Organization: Contingency Models of Innovation Attributes, Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 11.
  15. Gundy, G., Lusoy, G., Kilic, K. & Alpkan, L, (2011), Effects of Innovation Types on Firm Performance, International Journal of Production Economics, 133, (2).
  16. Halbrook, A. and Hughes, L, (1999), Operationalising Definitions of Innovation at the Level of Firm, Vancouver, The United States of America.
  17. Healey, P, (2001), Managing European Technology: Defence and Competitiveness Issues (METDAC), European Community.
  18. Hagedoorn, J. & Cloodt, M, (2003), Measuring Innovative Performance: Is there an Advantage in Using Multiple Indicators?, Research Policy, 32 (8).
  19. Helfat, C & Finkelstein, S & Mitchell, W & Peteraf, M & Singh, H & Teece, D and winter, S, (2007), Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations, Malden, MA: Blackwell.
  20. Han, J. K., Kim, N & Srivastava, R. K, (1998), Market Orientation and Organisational Performance: is Innovation the Missing Link? Journal of Marketing, 62 (4).
  21. Huizingh, E, (2015), Open Innovation: State of the art and Future Perspectives, Technovation, 31.
  22. Hurley, R.F, & Hult, G.T.M, (1998), Innovation, market orientation, and organizational learning: an integration and empirical examination, Journal of Marketing, 62 (3).
  23. James, A. D, (2001), The Place of the UK Defense Indnstry in Its National Innovation system: Co-Evolution of National, Sectoral and Technological Systems.
  24. Jimenez, D, Vall, R.S and Espallardo, M.H, (2008), Fostering innovation –The Role of Market Orientation and Organizational Learning, European Journal of innovation Management, 11 (3).
  25. Kafouros, M. I, (2012), The Role of Open Innovation in Emerging Economies, Journal of World Business, Vol. 47, No. 3.
  26. Kazazi, A & Scholl, A, (2013), Total Quality Management Impact on Innovation Performance: Effects of Organizational Learning Moderator, Journal of Improvement and Change Management, No. III.
  27. Marianne Gloet, Milé Terziovski, (2004), Exploring the Relationship between Knowledge Management Practices and Innovation Performance, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 15, Iss: 5.
  28. Mention, A.L, (2011), Co-operation and Co-opetition as Open Practices in the Service Sector: Which Influence on Innovation Novelty?, Technovation, 31.
  29. Menguc, B & Auh, S, (2006), Creating a Firm-Level Dynamic Capability through Capitalizing on Market Orientation and Innovativeness, Journal of the Academy of Marketing Science. 34.
  30. Nahapiet, J & Ghoshal, S, (2015), Effects of Innovation Military Types on Performance, International Journal of Production Economics, 157 (4).
  31. Nohria, N & Gulati, R, (1996), Is slack good or bad for innovation?, Academic Management Journal, 39.
  32. Ommani, Ahmadreza, (2015), Study The Influences of Organizational Innovation and Managerial Innovation in Companies' Success, International Journal of Agricultural Management and Development, 5 (3).
  33. Ong, C.H, (2003), Factors Affecting Indivual Innovation: An Examination within a Japanese Subsidiary in Singapore, Technovation, vol. 23.
  34. Okatan, K, (2012), Managing Knowledge for Innovation and Intra Networking: A Case Study, Procedia, Social and Behavioral Sciences, 62 (2).
  35. Perry, N, Candlot, A, & Corne, S, (2010), Collaborative Knowledge Networks Emergence for Innovation: Factors of Success Analysis and Comparison, Journal of Decision Systems, 19 (1).
  36. Reppy, J, (2000), The Place of the Defense Industry in National Systems of Innovation, Cornell University. Cornell University Peace Studies Program.
  37. Rodríguez-Elias, O. M, Morán, A. L, Lavandera, J. I, & Vizcaíno, a, (2014), Improving Knowledge Flow Management in a Mexican Manufacturing Firm.
  38. Romijn, H, & Albaladejo, M, (2002), Determinants of Innovation Capability in Small Electronics and Software Firms in Southeast England, Research Policy, 32 (5).
  39. Shahin, Arash & Sadeq Beigi, Armaghan, (2010), Innovation Management, First Edition, Isfahan, Publications of the University Jihad.
  40. Shoghi, B & Shoghi, A, (2015), Open Innovation in an Organize Trooper: Three Case Studies, European Journal of Innovation Management, 7.
  41. Souder, W and Sherman, J, (1994), Managing New Technology Development, New York, MC Graw-Hil.
  42. Taylor, Baroness, (2006), Innovation Strategy: Creating a New Environment for Innovation within the Defence Supply Chain, MOD, UK.
  43. Verkatraman, N, (1989), Strategic Orientation of Business Enterprises: the Construct, Dimensionality and Measurement, Management Science, 35.
  44. Wang, C.H, et al, (2008), Evaluating Firm Technological Innovation Capability under Uncertainty, Technovation, Vol. 28.
  45. Williamson, M, (1996), Innovation Past and Future in Murray and Millett, New York, Cambridge University Press.
  46. Yeşil, S, Koska, A, & Büyükbeşe, T, (2013), Knowledge Sharing Process, Innovation Capability and Innovation Performance: An Empirical Study, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 75 (0).
  47. Zahra, S. A, Neubaum, D. O, & Huse, M, (2000), Entrepreneurship in Medium-size Companies: Exploring the Effects of Ownership and Governance Systems, Journal of Management, 26 (5).
  48. Zhen, L, Wang, L, & Li, J. G, (2013), A Design of Knowledge Management Tool for Supporting Product Development, Information Processing & Management, 49 (4).