مقاله پژوهشی: تبیین اهداف ج.ا.ایران از ارتقای قدرت منطقه‌ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار امنیت داخلی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی دفاعی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

ارتقای قدرت منطقه‌ای برای ج.ا.ایران که در یکی از مناطق راهبردی ژئوپلیتیکی جهان قرار گرفته، امری لازم و ضروری می‌باشد تا زمینه تحقق اهداف عالی نظام و انقلاب اسلامی فراهم گردد. بنابراین لازم است اهداف ج.ا.ایران از ارتقای قدرت منطقه‌ای، به‌صورت شفاف مشخص و بیان گردد تا گمان کشور‎گشایی و قلمروخواهی ایران برطرف و از سوی دیگر با مشخص شدن اقدام‌های بشردوستانه و هدف‌های خیرخواهانه ج.ا.ایران، سایر کشورهای منطقه نیز درراستای دستیابی به امنیت پایدار و باثبات، با ج.ا.ایران هم‎راستا گردند. نوع تحقیق کاربردی و رویکرد آن ترکیبی با روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. هدف این تحقیق، تبیین اهداف ج.ا.ایران از ارتقای قدرت منطقه‌ای بوده و داده‌ها به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) گرد‎آوری که اطلاعات به‌دست آمده با کمک نرم‌افزار SPSS، مورد تجزیه‌‌و‌تحلیل قرار گرفتند. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و توزیع دومرحله‌ای و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ با نتیجه‌ای معادل 0/961 تعیین گردیده است. نمونه آماری با روش تمام‌شمار و معادل 57 نفر می‌باشد. در نهایت، اهداف ج.ا.ایران از ارتقای قدرت منطقه‌ای، سه هدف اصلی و کلان بازدارندگی، دفاع همه‌جانبه و دفاع مشروع تبیین گردید و با ضریب اطمینان 95%، موردتأیید جامعه آماری نیز قرار گرفت و محقق با تعیین فاصله میانگین جامعه آماری، محاسبه میانگین مرکب و درنهایت با استفاده از استدلال فراوانی «کای‌دو»، سطح معنادار را تعیین و در پایان مشخص گردید که هدف اصلی ج.ا.ایران از ارتقای قدرت منطقه‌ای، رسیدن به «بازدارندگی همه‌جانبه دفاعی (با تکیه بر گسترش و توسعه ظرفیت‌هاو قابلیت‌های دفاعی - امنیتی همسو)» می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Aims of the Islamic Republic of Iran Regarding Promotion of Regional Power

نویسندگان [English]

  • Ismail Ahmadi Moghadam 1
  • Ali Mohammad Ahmadvand 2
  • behrooz Taslimikar 3
1 Associate Professor of Internal Security, Amin University of Law Enforcement Sciences
2 Professor, Department of Industrial Engineering, Ivanki University
3 PhD Student in Strategic Defense Management, University and Higher Research Institute of National Defense and Strategic Research
چکیده [English]

Promotion of the regional power for the Islamic Republic of Iran, which is located in one of the strategic geopolitical regions of the world, is a necessity in order to pave the ground for the realization of the lofty goals of the system and the Islamic Revolution. As a result, it is necessary for the Islamic Republic of Iran define and state its objectives in a clear way considering promotion of the regional power in order to exclude the suspicion of Iran's decolonization. On the other hand, if the Islamic Republic of Iran explains its humanitarian actions and benevolent aims, other countries in the region will align with it in order to achieve stable and unwavering security. This is an applied research and employed a mixed method with a descriptive-analytical approach. The aim of this study was to explain the aims of the Islamic Republic of Iran in regard to promotion of its regional power. The data were collected by two library and field (questionnaire) methods and were analyzed using SPSS software. The validity of the questionnaire was determined through content validity and two-stage distribution and its reliability was 0.961 using Cronbach's alpha method. The statistical sample included 57 individuals. Finally, the aims of the Islamic Republic of Iran in regard to promotion of regional power were defined in terms of three major goals, i.e. deterrence, comprehensive defense and legitimate defense, and were approved by the statistical population with 95% confidence. By determining the distance of the mean of the statistical population, calculating the composite mean and finally using the frequency argument of  "x2", the researcher determined the level of significance and at the end it was determined that the main goal of the Islamic Republic of Iran in promoting regional power is to achieve "comprehensive defense deterrence". (Relying on the expansion and development of defense-security capabilities and capacities).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goal
  • regional power
  • deterrence
  • legitimate defense
  • comprehensive defense
الف. منابع فارسی
1. قرآن کریم، ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی.
2. امام خمینی(ره)، سیدروح‌الله، (1389)، صحیفه امام، جلد هفدهم، هجدهم و بیست ‎و یکم، چاپ پنجم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
3. امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: www.khamenei.ir
4. افشردی، محمدحسین و مدنی، سیدمصطفی (1388)، ساختار نظام قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره سیزدهم، شماره سوم.
5. افشردی، محمدحسین و نوروزانی، شهرام (1396)، دکترین جنگ پیشگیرانه آمریکا در مناطق پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
6. افشردی، محمدحسین (1398)، جزوه درسی طرح‌ریزی و هدایت صحنه جنگ، تهران: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملی.
7. ام. الیوت، جفری و رجینالد، رابرت (1378)، فرهنگ اصطلاحات سیاسی و استراتژیک، ترجمه میرحسین رئیس‌زاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
8. ایزدی، مصطفی (1398)، جزوه درسی طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی دفاعی، تهران: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملی.
9. بلانچارد، اوکانر، (1381)، مدیریت از راه ارزشها، ترجمه حمیدرضا فرتوک‌‎زاده، تهران: انتشارات فردا.
10. بوفر، آندره (1366)، مقدمه‌ای بر استراتژی، ترجمه مسعود کشاورز، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
11. توال، فرانسوا، (1382)، کلیدهای ژئوپلیتیک، ترجمه حسن صدوق‌‎ونینی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
12. جی.مورگنتا، هانس (1384)، سیاست میان ملتها: تلاش در راه قدرت و صلح، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‎المللی.
13. حافظ­نیا، محمدرضا (1393)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، چاپ چهارم، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
14. خانی، مهدی (1376)، امام خمینی(ره) و بسیج استراتژی دفاع همه‌جانبه، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، شماره پانزدهم.
15. دانشکده کسب‌و‌کار هاروارد (1397)، هدف‌گذاری؛ راه‌حل‌های حرفه‌ای برای چالش‌های روزانه، ترجمه مسعود سلطانی، چاپ ششم، تهران: انتشارات آریانا قلم.
16. زرقانی، سیدهادی (1388)، مقدمه‌ای بر قدرت ملی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی غیرانتفاعی.
17. سیاری، حبیب‌الله (1395)، جزوه درسی مبانی دفاع، تهران: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملی.
18. ضیائی‌بیگدلی، محمدرضا (1384)، حقوق جنگ، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
19. قنبرلو، عبداله (1388)، مفهوم و ماهیت قدرت منطقه‌ای، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شماره چهارم.
20. کالینز، جان‌ام (1383)، استراتژی بزرگ (اصول و رویه‌ها)، ترجمه کوروش بایندر، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
21. کریمی، حمید (1391)، تبیین الگوی بازدارندگی همه‌جانبه دفاعی ج.ا.ایران در مقابل تهدید ناهمتراز، رساله دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی.
22. مطالعه گروهی دوره بیست و یکم دفاع ملی (1395)، تدوین راهبردهای دفاع همه‌جانبه در جنگ احتمالی آینده، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
23. ناظمی‎ اردکانی، مهدی و الوندی، محمدجواد (1393)، دفاع همه‌جانبه، راهبرد تأمین امنیت نظام از منظر امامین انقلاب، فصلنامه علمی- پژوهشی آفاق امنیت، سال هفتم، شماره بیست ‎و دوم.
24. نظامی‌پور، قدیر (1397)، جزوه درسی مدیریت راهبردی، تهران: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
25. نوروزی، محمدتقی (1385)، فرهنگ دفاعی- امنیتی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های مدیریت، انتشارات سنا.
26. وحیدی، احمد، حیات‎ مقدم، امیر و کلانتری، فتح ‎الله (1398)، روندها، چالش‎ها، تهدیدها و فرصت‎های دفاعی امنیتی ج. ا. ایران تا افق 1404، تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
 
ب. منابع انگلیسی
1. Baldwin, David (2002), Power and International Relations, London: Sage.
2. Buzan, Barry (2004); People, states and fear: An Agenda for International Security Studies in the post-cold war Era, London: Harvester wheatsheat publication.
3. Carlsnaes, Walter, Risse, Thomas, and Simmons, Beth (2002.), Handbook of International Relations, London: Sage.
4. Flemes, Daniel (2007), Conceptualizing Regional Power in International Relations, The Washington Quarterly, Vol. 30, No 1.
5. Hornby, A S. (1989), Oxford Advanced Learner's Dictionary, Fourth Edition, Oxford University Press.
6. Huth, P. K, (1999), Deterrence and International Conflict: Empirical Findings and Theoretical Debate, Annual Review of Political Science, 2: 25–48, doi:10.1146/annurev.polisci.2.1.25.
7. Joblonsky, David (1997), National Power Parameters, The US Army War College Quarterly: Parameters, Vol 27, No 1.
8. Johnson, Rebecca & Robert D Green Ret & Hugh Beach & Lord David Ramsbotham (2015), Security Without nuclear Deterrence, CreateSpace Independent Publishing Platform; 2nd Edition,
9. Lung Chang, Chin (2010), A Measure of National Power, Department of Political Science, Fo-guang University.