تبیین اهداف ج.ا.ایران از ارتقای قدرت منطقه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار امنیت داخلی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی دفاعی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

ارتقای قدرت منطقه‌ای برای ج.ا.ایران که در یکی از مناطق راهبردی ژئوپلیتیکی جهان قرار گرفته، امری لازم و ضروری می‌باشد تا زمینه تحقق اهداف عالی نظام و انقلاب اسلامی فراهم گردد. بنابراین لازم است اهداف ج.ا.ایران از ارتقای قدرت منطقه‌ای، به‌صورت شفاف مشخص و بیان گردد تا گمان کشور‎گشایی و قلمروخواهی ایران برطرف و از سوی دیگر با مشخص شدن اقدام‌های بشردوستانه و هدف‌های خیرخواهانه ج.ا.ایران، سایر کشورهای منطقه نیز درراستای دستیابی به امنیت پایدار و باثبات، با ج.ا.ایران هم‎راستا گردند. نوع تحقیق کاربردی و رویکرد آن ترکیبی با روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. هدف این تحقیق، تبیین اهداف ج.ا.ایران از ارتقای قدرت منطقه‌ای بوده و داده‌ها به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) گرد‎آوری که اطلاعات به‌دست آمده با کمک نرم‌افزار SPSS، مورد تجزیه‌‌و‌تحلیل قرار گرفتند. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و توزیع دومرحله‌ای و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ با نتیجه‌ای معادل 0/961 تعیین گردیده است. نمونه آماری با روش تمام‌شمار و معادل 57 نفر می‌باشد. در نهایت، اهداف ج.ا.ایران از ارتقای قدرت منطقه‌ای، سه هدف اصلی و کلان بازدارندگی، دفاع همه‌جانبه و دفاع مشروع تبیین گردید و با ضریب اطمینان 95%، موردتأیید جامعه آماری نیز قرار گرفت و محقق با تعیین فاصله میانگین جامعه آماری، محاسبه میانگین مرکب و درنهایت با استفاده از استدلال فراوانی «کای‌دو»، سطح معنادار را تعیین و در پایان مشخص گردید که هدف اصلی ج.ا.ایران از ارتقای قدرت منطقه‌ای، رسیدن به «بازدارندگی همه‌جانبه دفاعی (با تکیه بر گسترش و توسعه ظرفیت‌هاو قابلیت‌های دفاعی - امنیتی همسو)» می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. قرآن کریم، ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی.

2. امام خمینی(ره)، سیدروح‌الله، (1389)، صحیفه امام، جلد هفدهم، هجدهم و بیست ‎و یکم، چاپ پنجم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

3. امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: www.khamenei.ir

4. افشردی، محمدحسین و مدنی، سیدمصطفی (1388)، ساختار نظام قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره سیزدهم، شماره سوم.

5. افشردی، محمدحسین و نوروزانی، شهرام (1396)، دکترین جنگ پیشگیرانه آمریکا در مناطق پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

6. افشردی، محمدحسین (1398)، جزوه درسی طرح‌ریزی و هدایت صحنه جنگ، تهران: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملی.

7. ام. الیوت، جفری و رجینالد، رابرت (1378)، فرهنگ اصطلاحات سیاسی و استراتژیک، ترجمه میرحسین رئیس‌زاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

8. ایزدی، مصطفی (1398)، جزوه درسی طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی دفاعی، تهران: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملی.

9. بلانچارد، اوکانر، (1381)، مدیریت از راه ارزشها، ترجمه حمیدرضا فرتوک‌‎زاده، تهران: انتشارات فردا.

10. بوفر، آندره (1366)، مقدمه‌ای بر استراتژی، ترجمه مسعود کشاورز، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

11. توال، فرانسوا، (1382)، کلیدهای ژئوپلیتیک، ترجمه حسن صدوق‌‎ونینی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

12. جی.مورگنتا، هانس (1384)، سیاست میان ملتها: تلاش در راه قدرت و صلح، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‎المللی.

13. حافظ­نیا، محمدرضا (1393)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، چاپ چهارم، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

14. خانی، مهدی (1376)، امام خمینی(ره) و بسیج استراتژی دفاع همه‌جانبه، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، شماره پانزدهم.

15. دانشکده کسب‌و‌کار هاروارد (1397)، هدف‌گذاری؛ راه‌حل‌های حرفه‌ای برای چالش‌های روزانه، ترجمه مسعود سلطانی، چاپ ششم، تهران: انتشارات آریانا قلم.

16. زرقانی، سیدهادی (1388)، مقدمه‌ای بر قدرت ملی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی غیرانتفاعی.

17. سیاری، حبیب‌الله (1395)، جزوه درسی مبانی دفاع، تهران: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملی.

18. ضیائی‌بیگدلی، محمدرضا (1384)، حقوق جنگ، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

19. قنبرلو، عبداله (1388)، مفهوم و ماهیت قدرت منطقه‌ای، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شماره چهارم.

20. کالینز، جان‌ام (1383)، استراتژی بزرگ (اصول و رویه‌ها)، ترجمه کوروش بایندر، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

21. کریمی، حمید (1391)، تبیین الگوی بازدارندگی همه‌جانبه دفاعی ج.ا.ایران در مقابل تهدید ناهمتراز، رساله دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی.

22. مطالعه گروهی دوره بیست و یکم دفاع ملی (1395)، تدوین راهبردهای دفاع همه‌جانبه در جنگ احتمالی آینده، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

23. ناظمی‎ اردکانی، مهدی و الوندی، محمدجواد (1393)، دفاع همه‌جانبه، راهبرد تأمین امنیت نظام از منظر امامین انقلاب، فصلنامه علمی- پژوهشی آفاق امنیت، سال هفتم، شماره بیست ‎و دوم.

24. نظامی‌پور، قدیر (1397)، جزوه درسی مدیریت راهبردی، تهران: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.

25. نوروزی، محمدتقی (1385)، فرهنگ دفاعی- امنیتی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های مدیریت، انتشارات سنا.

26. وحیدی، احمد، حیات‎ مقدم، امیر و کلانتری، فتح ‎الله (1398)، روندها، چالش‎ها، تهدیدها و فرصت‎های دفاعی امنیتی ج. ا. ایران تا افق 1404، تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.

 

ب. منابع انگلیسی

1. Baldwin, David (2002), Power and International Relations, London: Sage.

2. Buzan, Barry (2004); People, states and fear: An Agenda for International Security Studies in the post-cold war Era, London: Harvester wheatsheat publication.

3. Carlsnaes, Walter, Risse, Thomas, and Simmons, Beth (2002.), Handbook of International Relations, London: Sage.

4. Flemes, Daniel (2007), Conceptualizing Regional Power in International Relations, The Washington Quarterly, Vol. 30, No 1.

5. Hornby, A S. (1989), Oxford Advanced Learner's Dictionary, Fourth Edition, Oxford University Press.

6. Huth, P. K, (1999), Deterrence and International Conflict: Empirical Findings and Theoretical Debate, Annual Review of Political Science, 2: 25–48, doi:10.1146/annurev.polisci.2.1.25.

7. Joblonsky, David (1997), National Power Parameters, The US Army War College Quarterly: Parameters, Vol 27, No 1.

8. Johnson, Rebecca & Robert D Green Ret & Hugh Beach & Lord David Ramsbotham (2015), Security Without nuclear Deterrence, CreateSpace Independent Publishing Platform; 2nd Edition,

9. Lung Chang, Chin (2010), A Measure of National Power, Department of Political Science, Fo-guang University.